Leden van de Universiteitsraad

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. 

De universiteitsraad vertegenwoordigt de Erasmian Community op het meest centrale niveau. Door vragen te stellen, advies te geven en een kritische vriend te zijn, tracht de universiteitsraad de visie "Creating Positive Societal Impact, the Erasmian way" te bereiken. De universiteitsraad van 2019-2020 zal zich daarom inzetten voor een gezonde, diverse, inclusive en duurzame universiteit. 

Bekijk hieronder welke studenten en medewerkers jou nu vertegenwoordigen en wat hun rechten zijn. 

 • De 12 studentleden en de 12 personeelsleden zijn verdeeld over zes commissies om discussies te bevorderen, vooruitgang te creëeren en actie te ondernemen. Al onze commissievergaderingen zijn openbaar (behalve die van de Confidentiality Committee)! Je kan altijd aansluiten bij een vergadering, hier vind je het rooster.

  Deze commissie bestaat uit zes studenten en zes personeelsleden. De voorzitter van deze commissie is standaard een student.

  Onderwerpen die worden besproken in CRE zijn onder andere investeringen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, onderwijsinnovatie, ondersteuning voor onderzoek, financiële ondersteuning voor studenten, samenwerking met externe organisaties, zoals Leiden-Delft-Erasmus en de gemeente. Andere onderwerpen gaan over academische integriteit, het stoppen of het opzetten van opleidingen en de werking van Community for Learning & Innovation (CLI).  

  Deze commissie bestaat uit zes studenten en zes personeelsleden. De voorzitter van deze commissie is standaard een medewerker.

  Onderwerpen die worden besproken in PFO zijn onder andere diversiteit en inclusie, duurzame campus, beleid voor studentenorganisaties, medewerkerstevredenheid, privacy en cyberbeveiliging.

  De IEA bestaat voornamelijk uit studentleden en een personeelslid.

  Deze commissie zorgt voor de communicatie, identiteit en uitstraling van de universiteitsraad naar de universitaire gemeenschap. Het is verantwoordelijk voor het overbrengen van het doel, de impact en de kennis van de universiteitsraad. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • Via de website met cruciale en boeiende blogs, podcastst en one pagers om informatie te delen 
  • Organiseren van tal van evenementen zoals
   • UCInspire (seminars)
   • UCFuse (workshops)
   • UCIgnite (netwerken)
  • Verbinden met de Erasmian Community door middel van sociale media (Instagram, Facebook, LinkedIn)

  De FIN commissie bestaat uit vier studenten en vier personeelsleden. Het raadpleegt namens de universiteitsraad de financiële afdeling EUR over de financiën.

  Onderwerpen besproken in deze commissie zijn onder andere het universitaire budget en het allocatiemodel. De commissie geeft de rest van de universiteitsraad een heldere en meer gespecialiseerde beoordeling van de financiële basis van de voorgestelde besluiten.

  De CC commissie bestaat uit twee studenten, twee personeelsleden, de voorzitter en de griffier. In prinicipe is het een ad hoc commissie die alleen bijeenkomt als hier een specifieke reden voor is. Zijn taak is het informeren van de universiteitsraad over:

  • De benoeming van de voorzitter van het College van Bestuur
  • De benoeming van een lid van het College van Bestuur
  • Zaken die benoemingen van andere personen aangaan
  • Persoonlijke zaken binnen de universiteitsraad

  De vergaderingen van de CC commissie zijn niet openbaar. Tenzij dit noodzakelijk wordt geacht. Er worden geen notulen gemaakt van de vergaderingen

  De leden van het presidium bestaan uit de voorzitter, de voorzitter van het studentorgaan en de voorzitter van het personeelsorgaan van de universiteitsraad. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteitsraad.

 • De rechten van de universiteitsraad zijn beschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek(WHW). In prinicpe bestuurt het College van Bestuur de universiteit in meestal overleg met de faculteiten. Dankzij in de WHW gespecificeerde bevoegdheden kan de universiteitsraad invloed uitoefenen op het College van Bestuur. Op veel zaken heeft de universiteitsraad het recht van instemming of het recht van advies. Daarnaast heeft de universiteitsraad altijd het recht op informatie, recht om initiatief te nemen en het recht gehoord te worden. 

  Voor het College van Bestuur een besluit over een van de onderstaande zaken kan nemen, moet het om advies vragen bij de universiteitsraad. 

  Before a decision is taken the Executive Board must request the University Council's consent on the following issues:

  • De EUR strategie
  • Het institutionele plan 
  • De hoofdelementen van het budget
  • De structuur van het kwaliteitsverkzekeringsplan 
  • Het studentenstatuut
  • Administratieve en management regelementen
  • Gezondheids-, veiligheids- en welzijnsregelementen
  • Universiteitraadsregelementen
  • Het profileringsfonds

  De universiteitsraad beoordeelt vervolgens of het voorgestelde besluit van het College van Bestuur niet de belangen van de studenten en werknemers zal schaden. 

  Voor vele zaken moet het College van Bestuur een voorstel indienen bij de universiteitsraad om zijn advies te verkijgen over specifieke besluiten. De universiteitsraad kan vervolgens zijn standpunt duidelijk maken door zijn advies. Dit kan betekenen dat er wordt geadviseerd om wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde besluit. 

  Het College van Bestuur kan alleen een definitief besluit nemen als de universiteitsraad zijn advies heeft aangeleverd. Het daarom van groot belang voor de universiteitsraad om het College van Bestuur te overtuigen van dat het aanpassing van de plannen zal leiden tot betere resultaten voor de universiteit.

  De universiteitsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn werkzaamheden uit te voeren. De raad kan daarom informatie opvragen op vrijwel elk onderwerp van het College van Bestuur of van andere partijen aan de universiteit.

  De universiteitsraad kan ook zelf voorstellen voor beleidsaanpassingen doen aan het College van Bestuur. Mits de voorstellen goed zijn onderbouwd en passen binnen de context van het centrale beleid van de EUR. Op deze manier kan de universiteitsraad zelf ook de universiteit verbeteren bij specifieke kwesties. 

  De universiteitsraad heeft het recht om gehoord te worden voor er besluiten worden genomen. Alleen nadat de universiteitsraad van mening is dat er rekening is gehouden met zijn advies, kan een definitief besluit worden genomen. 

 • Elke vier weken komt de gehele raad bijeen voor twee plenaire vergaderingen. Elke tweede plenaire vergadering van de cyclus wordt gevolgd door een consultatievergadering samen met het College van Bestuur. 

  Voordat beslissingen genomen of aanbevelingen gedaan kunnnen worden in de plenaire vergaderingen, worden de onderwerpen uitgebreid besproken in de commissievergaderingen. Tijdens die vergaderingen nodigt de comissie de verantwoordelijke vertegenwoordigers en EUR- functionarissen uit om dieper in te gaan op hun aangedragen onderwerp en vragen van de universiteitsraad te bantwoorden. 

  Naast de zes vaste commissies heeft de universiteitsraad ook kleinere werkgroepen die zicht meer verdiepen op specifieke en meer gespecialiseerde onderwerpen. Dit stelt de universiteitsraad in staat om flexibel en efficiente te werk te gaan wanneer dat nodig mocht zijn. Zo focussen onze werkgroepen zich onder andere oop onderwerpen als duurzaamheid op de campus, het verkiezingsysteem voor studenten, het rookverbod op campus, de implementatie van de stategie 2024 en de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (HOKA). 

  Alle vergaderingen en de bijhorende documenten zijn in principe open voor publiek (met uizonderingen van de vergaderingen van de Cofidentiality Committee en het Presidium). De kalendeer en de notulen van de vergaderingen zijn hier te vinden. 

 • Voor meer informatie over onze evenementen, klik hier. 

Voorzitter

 • Hans van den Berg
  ESSB
  Voorzitter van de Universiteitsraad, van het Presidium, en HoKa.

  "Als voorzitter representeert Hans de raad, onderhoudt en bouwt hij relaties met externe stakeholders en zit de formele vergaderingen voor. Hans zal zich focussen op het verhogen van de participatie aan medezeggenschap, zichtbaarheid van de raad, en het versterken van de interne processen, maar vooral is hij een ambassadeur van de Universiteitsraad."

Griffier

 • Machteld Harmsen foto

  Machteld Harmsen
  Griffier Universiteitsraad

  "Als griffier ondersteunt Machteld de Universiteitsraad door het organiseren van (officiële) vergaderingen, evenementen, het geven van (juridisch) advies en het versterken van de band met de beleidsafdelingen."

Personeelsgeleding

 • Ferry Blom
  ESL


  "Ferry wil zich focussen op de verankering van duurzaamheid in de educatieve programma's van de universiteit en op impact & relevantie van de universiteit in de samenleving".

 • Ben Bode
  RSM


  "Ben focust zich op het versterken van de rol van de universiteitsraad, zodat diens stem gehoord kan worden, en het ontwikkelen van relaties met belanghebbenden".

 • Natascha Kraal
  Erasmus MC


  "Natascha wil de transparante communicatie, connectie en sociale veiligheid bevorderen. Tevens wil ze de focus leggen op de implementatie van Strategy 2024".

 • John Piarelal
  ESHPM


  "John wil binnen de raad de relatie tussen studenten en werknemers versterken en werken aan één gemeenschap".

 • John van Wel
  Professional Services


  "John wil zich focussen op een ‘sustainable workforce’ in de breedste zin van het woord en het versterken en promoten van de universiteit in het geheel".

 • Yogi Hendlin
  ESPhil


  "Yogi focust zich op het bouwen van een duurzame campus en educatief system, terwijl hij werkt aan een interfacultaire & interdisciplinaire samenwerking".

 • Bianca Jadoenath
  ISS


  "Bianca staat open voor alle issues die binnenkomen bij de raad, om er zorg voor te dragen dat verschillende perspectieven worden onderzocht, en het verbinden van faculteiten en studenten".

 • Ana Uribe Sandoval
  ESHCC


  "Ana focust zich op effectieve communicatie, vlekkeloze procedures, het verhogen van participatie en het versterken van de universiteitsgemeenschap".

 • UC Sebastiaan Kamp

  Sebastiaan Kamp
  Professional Services

  Sebastiaan wil meewerken aan een EUR met een gastvrije omgeving. Speciale interesses heeft hij met betrekking tot samenwerking tussen studenten, academisch- en ondersteunend personeel, eerlijke en consistente procedures en beleid, work/live balans en een inclusieve werk- en studeeromgeving.

 • UC Helen Gubby

  Hellen Gubby
  RSM

  Helen wil focussen op de kwaliteit van het onderwijs, diversiteit en gelijke kansen, en het welzijn van zowel werknemers en studenten over de gehele universiteit.

 • UC Marjan Gorgievski-Duijvesteijn

  Marjan Gorgievski-Duijvestein
  ESSB

  Marjan wil ervoor zorgen dat de EUR een plek is voor duurzame ontwikkeling voor alle belanghebbenden. Haar voornaamste aandachtspunten in de Universiteitsraad zijn; het verbeteren van de diversiteit, psychologische veiligheid en het welzijn van de werknemers (vooral het omgaan met werkdruk).

 • UC Albert Wagelmans

  Albert Wagelmans
  ESE

  Albert wil zich bezighouden met het welzijn van alle leden van de Erasmus gemeenschap en het versterken van deze gemeenschap.

Studentleden 2020 -2021

 • Younes Assou

  Younes wil zich richten op community building voor studenten. Zodat er een gedeelde trots voor de gehele Erasmus Universiteit ontstaat, in plaats van enkel voor hun eigen faculteit

 • Wouter van Dam

  Wouter zet zich in voor een sterke medezeggenschapscultuur en kansen voor een brede persoonlijke ontwikkeling voor studenten, zowel binnen als buiten de collegezalen.

 • Afrodita Dobreva

  Afrodita Dobreva

  Afrodita wil zich richten op het integreren van meer praktische vaardigheden – zoals leiderschap, productiviteit en communicatie – in onze curricula. Op deze manier maken we onze opleidingen  evenwichtiger en meer toekomstgericht.

 • Armand Gozé

  Armand Gozé

  Armand wil focussen op het creëren van een goed examenbeleid, meer bewustzijn voor de mentale gezondheid van studenten en het verbeteren van communicatie van de universiteit met haar studenten.

 • Diederik Mosch

  Diederik wil ervoor zorgen dat elke beleidswijziging en elk initiatief van de EUR de EUR studenten op een positieve manier zal beïnvloeden.

 • Bram Heesen

  Dit academisch jaar focust Bram zich op het nemen van adequate maatregelen tegen COVID-19. Hij wil ervoor zorgen dat de belangen van studenten altijd worden gewaarborgt bij het nemen van maatregelen tegen virussen

 • Olaf Hornes

  Olaf is van mening dat inclusiviteit betekent dat men bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen ongeacht diens geslacht, leeftijd, genderidentiteit, kleur en mensen met een beperking. Zet de juiste persoon op de juiste plaats.

 • Jasper Klasen

  Jasper zal focussen op het professionaliseren van medezeggenschapsraden, het stimuleren van samenwerking en coördinatie tussen faculteiten en het in stand brengen van basis rechten voor studenten.

 • Luca Kriese

  Luca wil zich richten op het professionaliseren van medezeggenschap voor studenten, community building en studenten de mogelijk te geven om persoonlijk te groeien en hun onderwijs actief vorm te geven.

 • Philip van Moll

  Philip zal zich richten op het verbeteren en het uitbreiden van online onderwijs, het afschaffen van verplichte aanwezigheid en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie onder studenten.

 • Joep Schoenmakers

  Joep wil zich richten op het versterken van Universitaire democratie, samenwerking en het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs.

 • Dian van Toor

  Dian zal focussen op ontwikkelingen binnen het onderwijs en studenten welzijn.