Leden van de Universiteitsraad

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. 

De universiteitsraad vertegenwoordigt de Erasmian Community op het meest centrale niveau. Door vragen te stellen, advies te geven en een kritische vriend te zijn, tracht de universiteitsraad de visie "Creating Positive Societal Impact, the Erasmian way" te bereiken. De universiteitsraad van 2021-2022 zal zich daarom inzetten voor een gezonde, diverse, inclusive en duurzame universiteit.

Bekijk hieronder welke studenten en medewerkers jou nu vertegenwoordigen en wat hun rechten zijn. 

De 12 studentleden en de 12 personeelsleden zijn verdeeld over zes commissies om discussies te bevorderen, vooruitgang te creëren en actie te ondernemen. Al onze commissievergaderingen zijn openbaar (behalve die van de Confidentiality Committee)! Je kan altijd aansluiten bij een vergadering, hier vind je het rooster.

De FIN commissie bestaat uit vier studenten en vier personeelsleden. Het raadpleegt namens de universiteitsraad de financiële afdeling EUR over de financiën.

Onderwerpen besproken in deze commissie zijn onder andere het universitaire budget en het allocatiemodel. De commissie geeft de rest van de universiteitsraad een heldere en meer gespecialiseerde beoordeling van de financiële basis van de voorgestelde besluiten.

De CC commissie bestaat uit twee studenten, twee personeelsleden, de voorzitter en de griffier. In principe is het een ad hoc commissie die alleen bijeenkomt als hier een specifieke reden voor is. Zijn taak is het informeren van de universiteitsraad over:

 • De benoeming van de voorzitter van het College van Bestuur
 • De benoeming van een lid van het College van Bestuur
 • Zaken die benoemingen van andere personen aangaan
 • Persoonlijke zaken binnen de universiteitsraad

De vergaderingen van de CC commissie zijn niet openbaar. Tenzij dit noodzakelijk wordt geacht. Er worden geen notulen gemaakt van de vergaderingen

De leden van het presidium bestaan uit de voorzitter, de voorzitter van het studentorgaan en de voorzitter van het personeelsorgaan van de universiteitsraad. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteitsraad.

De rechten van de universiteitsraad zijn beschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In principe bestuurt het College van Bestuur de universiteit in meestal overleg met de faculteiten. Dankzij in de WHW gespecificeerde bevoegdheden kan de universiteitsraad invloed uitoefenen op het College van Bestuur. Op veel zaken heeft de universiteitsraad het recht van instemming of het recht van advies. Daarnaast heeft de universiteitsraad altijd het recht op informatie, recht om initiatief te nemen en het recht gehoord te worden. 

Voor het College van Bestuur een besluit over een van de onderstaande zaken kan nemen, moet het om advies vragen bij de universiteitsraad. 

Before a decision is taken the Executive Board must request the University Council's consent on the following issues:

 • De EUR strategie
 • Het institutionele plan 
 • De hoofdelementen van het budget
 • De structuur van het kwaliteit verzekeringsplan 
 • Het studentenstatuut
 • Administratieve en management reglementen
 • Gezondheids-, veiligheids- en welzijnsreglementen
 • Universiteitsraad reglementen
 • Het profileringsfonds

De universiteitsraad beoordeelt vervolgens of het voorgestelde besluit van het College van Bestuur niet de belangen van de studenten en werknemers zal schaden. 

Voor vele zaken moet het College van Bestuur een voorstel indienen bij de universiteitsraad om zijn advies te verkrijgen over specifieke besluiten. De universiteitsraad kan vervolgens zijn standpunt duidelijk maken door zijn advies. Dit kan betekenen dat er wordt geadviseerd om wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde besluit. 

Het College van Bestuur kan alleen een definitief besluit nemen als de universiteitsraad zijn advies heeft aangeleverd. Het daarom van groot belang voor de universiteitsraad om het College van Bestuur te overtuigen van dat het aanpassing van de plannen zal leiden tot betere resultaten voor de universiteit.

De universiteitsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn werkzaamheden uit te voeren. De raad kan daarom informatie opvragen op vrijwel elk onderwerp van het College van Bestuur of van andere partijen aan de universiteit.

De universiteitsraad kan ook zelf voorstellen voor beleidsaanpassingen doen aan het College van Bestuur. Mits de voorstellen goed zijn onderbouwd en passen binnen de context van het centrale beleid van de EUR. Op deze manier kan de universiteitsraad zelf ook de universiteit verbeteren bij specifieke kwesties. 

De universiteitsraad heeft het recht om gehoord te worden voor er besluiten worden genomen. Alleen nadat de universiteitsraad van mening is dat er rekening is gehouden met zijn advies, kan een definitief besluit worden genomen. 

Elke vier weken komt de gehele raad bijeen voor twee plenaire vergaderingen. Elke tweede plenaire vergadering van de cyclus wordt gevolgd door een consultatievergadering samen met het College van Bestuur. 

Voordat beslissingen genomen of aanbevelingen gedaan kunnen worden in de plenaire vergaderingen, worden de onderwerpen uitgebreid besproken in de commissievergaderingen. Tijdens die vergaderingen nodigt de commissie de verantwoordelijke vertegenwoordigers en EUR- functionarissen uit om dieper in te gaan op hun aangedragen onderwerp en vragen van de universiteitsraad te beantwoorden. 

Naast de zes vaste commissies heeft de universiteitsraad ook kleinere werkgroepen die zicht meer verdiepen op specifieke en meer gespecialiseerde onderwerpen. Dit stelt de universiteitsraad in staat om flexibel en efficiëntie te werk te gaan wanneer dat nodig mocht zijn. Zo focussen onze werkgroepen zich onder andere op onderwerpen als duurzaamheid op de campus, het verkiezingssysteem voor studenten, het rookverbod op campus, de implementatie van de strategie 2024 en de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (HOKA). 

Alle vergaderingen en de bijhorende documenten zijn in principe open voor publiek (met uitzondering van de vergaderingen van de Confidentiality Committee en het Presidium). De kalender en de notulen van de vergaderingen zijn hier te vinden. 

Voor meer informatie over onze evenementen, klik hier. 

Voorzitter

 • Hans van den Berg
  ESSB
  Voorzitter van de Universiteitsraad, van het Presidium, en HoKa.

  "Als voorzitter representeert Hans de raad, onderhoudt en bouwt hij relaties met externe stakeholders en zit de formele vergaderingen voor. Hans zal zich focussen op het verhogen van de participatie aan medezeggenschap, zichtbaarheid van de raad, en het versterken van de interne processen, maar vooral is hij een ambassadeur van de Universiteitsraad."

Griffier

 • Lobke van Steenbergen
  Griffier Universiteitsraad

  "Als griffier ondersteunt Lobke de Universiteitsraad door het organiseren van (officiële) vergaderingen, evenementen, het geven van (juridisch) advies en het versterken van de band met de beleidsafdelingen."

Secretariat

 • Jeanette Kars

  Assistant University Council 

   

 • Oriana Morales Hernández

  Clerk of the HEQA Taskforce & Minutes taker

 • Cecilia Arroyo

  Marketing & Communication officer

Personeelsgeleding

 • Emese von Bóné
  ESL

  Ik hoop internationalisering, interdisciplinaire cursussen, meer evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke professoren, meer diversiteit en inclusie en welzijn voor personeel en studenten te realiseren.

 • Irena Boskovic
  ESSB
  Als lid van de U-raad wil ik bijdragen aan het creëren en behouden van een positieve, veilige en ondersteunende omgeving voor zowel Nederlandse als internationale EUR-studenten. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in het uitbreiden van de inhoud van beleid met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van studenten. 

 • Georgiana Carp
  RSM

 • Aleid Fokkema
  ESHCC

  Aleid ziet de EUR graag als een levendige gemeenschap waarin studenten, staf, en ondersteunend personeel constant de samenwerking zoeken. Ze heeft een duidelijke visie op  kwaliteit in het onderwijs en zet zich daarnaast in voor veilige, betrouwbare, en heldere procedures in beleid en financiën.

 • Ernst Hulst
  ESHPM

 • Bianca Jadoenath
  ISS


  "Bianca staat open voor alle issues die binnenkomen bij de raad, om er zorg voor te dragen dat verschillende perspectieven worden onderzocht, en het verbinden van faculteiten en studenten".

 • Sebastiaan Kamp
  Professional Services

  Sebastiaan wil meewerken aan een EUR met een gastvrije omgeving. Speciale interesses heeft hij met betrekking tot samenwerking tussen studenten, academisch- en ondersteunend personeel, eerlijke en consistente procedures en beleid, work/life balans en een inclusieve werk- en studeeromgeving.

 • Natascha Kraal
  Erasmus MC

  Een topic waar ik graag aandacht voor vraag is de Convergentie, een samenwerking tussen EUR, Erasmus MC en TU Delft. Deze samenwerking brengt mooie onderzoeks- en onderwijsmogelijkheden voor nu en in de toekomst in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken die op ons pad komen. Staff/student wellbeing & SocialeVeiligheid is ook een belangrijk topic waar ik mij ook de komende twee jaar weer graag voor inzet. We kunnen alleen gelukkig en creatief blijven en onze beste performance geven als we een gezond werkklimaat om ons heen creëren. Het is belangrijk om te luisteren naar de geluiden uit de organisatie en deze te laten horen. Andere speerpunten waar ik mij op zal richten zijn: Financiën en Strategie. 

 • Nikita Schoemaker
  ESSB

  Als gepassioneerd docent wil ik mij focussen op het verbeteren van onderwijs en onderwijsinnovatie. Daarnaast wil ik mij inzetten voor de positie van beginnend wetenschappelijke staf (zoals promovendi, wetenschappelijk en universitair docenten) die vaak een groot deel van het onderwijs uitvoeren maar daarnaast ook tijd moeten vinden voor hun verdere loopbaanontwikkeling, zeker wanneer ze een tijdelijke aanstelling hebben.

 • Albert Wagelmans
  ESE

  Albert wil zich richten op het welzijn van alle leden van de Erasmus gemeenschap, met bijzondere aandacht voor de positie van jonge academici zoals tenure trackers en promovendi. Daarnaast wil hij zich inzetten voor voldoende aandacht en middelen voor onderzoek.

 • Max Wagenaar
  ESPhil

  Max richt zich op het bevorderen van impact-gericht onderzoek en onderwijs op de EUR, op de samenwerking tussen faculteiten, studenten en docenten en op de verbinding met de samenleving. Hij hoopt bij te dragen aan de transitie naar een inclusieve en duurzame universiteit die stevig verworteld is in de samenleving.

 • John van Wel
  Professional Services


  "John wil zich focussen op een ‘sustainable workforce’ in de breedste zin van het woord en het versterken en promoten van de universiteit in het geheel".

Studentleden 2021 -2022

 • Caglia Altin
  Als een verkozen lid van de universiteitsraad focust Cagla zich op de mentale gezondheid van de studenten, een vergroting van aanbod aan studiepsychologen en meer duurzaamheid op de campus. Op naar verbeteringen!

 • Simo Azzarhouni
  Simo wil zich inzetten voor de rechten en welzijn van studenten. Dit is (vooral in deze tijd) nodig vanwege de obstakels en problemen die studenten ervaren. De studenten dienen (en verdienen) om zich optimaal te kunnen focussen op hun studie, waarbij belemmeringen worden weggenomen. Als betrokkene bij de faculteiten ESSB, ESL en ESPHIL, zie ik de noodzaak van interdisciplinair onderwijs. In een wereld waarin globalisering, een pluriforme maatschappij, de informatisering en de toename van digitalisering in een hoog tempo verandert, dient het onderwijs de studenten voor te bereiden en te ontwikkelen in verschillende disciplines.

 • Jasper Klasen

  Jasper zal focussen op het professionaliseren van medezeggenschapsraden, het stimuleren van samenwerking en coördinatie tussen faculteiten en het in stand brengen van basis rechten voor studenten.

 • Sandra Constantinou Juhasz
  Als tweedejaars internationale student begrijp ik de praktische en psychologische moeilijkheden waar andere studenten mee te maken kunnen krijgen. Mijn doelen zijn dan ook om de universiteit soepeler en aangenamer te maken voor studenten en personeel. Zaken die ik wil aanpakken zijn inclusiviteit en diversiteit, de beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg en het verbeteren van de communicatie.

 • Zohra Hayat

 • Pi Cheng Hu
  Pi Cheng staat open voor alle kwesties die de Universiteitsraad aangaan. Hij wil de basisrechten van studenten handhaven en beschermen, en tegelijkertijd het geestelijk welzijn van studenten waarborgen.

 • Patryk Jarmakowicz
  De anderhalf jaar van afstandsonderwijs hebben een grote invloed gehad op ons leven, maar nu is het tijd voor een nieuwe start. Ik wil graag een omgeving creëren waarin elke student het gevoel heeft dat hij bij onze gemeenschap hoort en ervoor zorgen dat ons onderwijs ons voorbereidt op de toekomst die we samen zullen creëren, op de Erasmiaanse manier. Daarom wil ik dit jaar in de Raad de stem van studenten horen en samen met beleidsmakers van de universiteit werken aan innovatief onderwijs en een inclusieve, empowerment omgeving voor studenten en personeel.

 • Daemon Kregting
  Seksuele veiligheid en geestelijke gezondheid, zowel voor studenten als voor personeel, behoren tot de speerpunten op Daemons agenda. Als ambassadeur van de Raad van Studentenverenigingen Cultuur & Kunst streeft hij bovendien naar meer faciliteiten op de campus voor deze bevolkingsgroep.

 • Robbert Rog

 • Friso Roos

 • Timo Zandvliet
  Ik ben Timo Zandvliet en ik heb beloofd de studenten te representeren. Dit is de reden waarom mijn belangrijkste focus is ervoor zorgen dat studenten na COVID colleges on- en offline kunnen volgen, het verbeteren van de welzijn van de studenten en medewerkers en het streven naar diversiteit en inclusie.

 • Yusufhan Balci

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen