Leden van de Universiteitsraad

The Erasmus University, Rotterdam Campus

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. 

De universiteitsraad vertegenwoordigt de Erasmian Community op het meest centrale niveau. Door vragen te stellen, advies te geven en een kritische vriend te zijn, tracht de universiteitsraad de visie "Creating Positive Societal Impact, the Erasmian way" te bereiken.

Bekijk hieronder welke studenten en medewerkers jou nu vertegenwoordigen en wat hun rechten zijn. 

De 12 studentleden en de 12 personeelsleden zijn verdeeld over zes commissies om discussies te bevorderen, vooruitgang te creëren en actie te ondernemen. Al onze commissievergaderingen zijn openbaar (behalve die van de Confidentiality Committee)! Je kan altijd aansluiten bij een vergadering, hier vind je het rooster.

De FIN commissie bestaat uit vier studenten en vier personeelsleden. Het raadpleegt namens de universiteitsraad de financiële afdeling EUR over de financiën.

Onderwerpen besproken in deze commissie zijn onder andere het universitaire budget en het allocatiemodel. De commissie geeft de rest van de universiteitsraad een heldere en meer gespecialiseerde beoordeling van de financiële basis van de voorgestelde besluiten.

De CC commissie bestaat uit twee studenten, twee personeelsleden, de voorzitter en de griffier. In principe is het een ad hoc commissie die alleen bijeenkomt als hier een specifieke reden voor is. Zijn taak is het informeren van de universiteitsraad over:

 • De benoeming van de voorzitter van het College van Bestuur
 • De benoeming van een lid van het College van Bestuur
 • Zaken die benoemingen van andere personen aangaan
 • Persoonlijke zaken binnen de universiteitsraad

De vergaderingen van de CC commissie zijn niet openbaar. Tenzij dit noodzakelijk wordt geacht. Er worden geen notulen gemaakt van de vergaderingen

De leden van het presidium bestaan uit de voorzitter, de voorzitter van het studentorgaan en de voorzitter van het personeelsorgaan van de universiteitsraad. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteitsraad.

De rechten van de universiteitsraad zijn beschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In principe bestuurt het College van Bestuur de universiteit in meestal overleg met de faculteiten. Dankzij in de WHW gespecificeerde bevoegdheden kan de universiteitsraad invloed uitoefenen op het College van Bestuur. Op veel zaken heeft de universiteitsraad het recht van instemming of het recht van advies. Daarnaast heeft de universiteitsraad altijd het recht op informatie, recht om initiatief te nemen en het recht gehoord te worden. 

Voor het College van Bestuur een besluit over een van de onderstaande zaken kan nemen, moet het om advies vragen bij de universiteitsraad. 

Before a decision is taken the Executive Board must request the University Council's consent on the following issues:

 • De EUR strategie
 • Het institutionele plan 
 • De hoofdelementen van het budget
 • De structuur van het kwaliteit verzekeringsplan 
 • Het studentenstatuut
 • Administratieve en management reglementen
 • Gezondheids-, veiligheids- en welzijnsreglementen
 • Universiteitsraad reglementen
 • Het profileringsfonds

De universiteitsraad beoordeelt vervolgens of het voorgestelde besluit van het College van Bestuur niet de belangen van de studenten en werknemers zal schaden. 

Voor vele zaken moet het College van Bestuur een voorstel indienen bij de universiteitsraad om zijn advies te verkrijgen over specifieke besluiten. De universiteitsraad kan vervolgens zijn standpunt duidelijk maken door zijn advies. Dit kan betekenen dat er wordt geadviseerd om wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde besluit. 

Het College van Bestuur kan alleen een definitief besluit nemen als de universiteitsraad zijn advies heeft aangeleverd. Het daarom van groot belang voor de universiteitsraad om het College van Bestuur te overtuigen van dat het aanpassing van de plannen zal leiden tot betere resultaten voor de universiteit.

De universiteitsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn werkzaamheden uit te voeren. De raad kan daarom informatie opvragen op vrijwel elk onderwerp van het College van Bestuur of van andere partijen aan de universiteit.

De universiteitsraad kan ook zelf voorstellen voor beleidsaanpassingen doen aan het College van Bestuur. Mits de voorstellen goed zijn onderbouwd en passen binnen de context van het centrale beleid van de EUR. Op deze manier kan de universiteitsraad zelf ook de universiteit verbeteren bij specifieke kwesties. 

De universiteitsraad heeft het recht om gehoord te worden voor er besluiten worden genomen. Alleen nadat de universiteitsraad van mening is dat er rekening is gehouden met zijn advies, kan een definitief besluit worden genomen. 

Elke vier weken komt de gehele raad bijeen voor twee plenaire vergaderingen. Elke tweede plenaire vergadering van de cyclus wordt gevolgd door een consultatievergadering samen met het College van Bestuur. 

Voordat beslissingen genomen of aanbevelingen gedaan kunnen worden in de plenaire vergaderingen, worden de onderwerpen uitgebreid besproken in de commissievergaderingen. Tijdens die vergaderingen nodigt de commissie de verantwoordelijke vertegenwoordigers en EUR- functionarissen uit om dieper in te gaan op hun aangedragen onderwerp en vragen van de universiteitsraad te beantwoorden. 

Naast de zes vaste commissies heeft de universiteitsraad ook kleinere werkgroepen die zicht meer verdiepen op specifieke en meer gespecialiseerde onderwerpen. Dit stelt de universiteitsraad in staat om flexibel en efficiëntie te werk te gaan wanneer dat nodig mocht zijn. Zo focussen onze werkgroepen zich onder andere op onderwerpen als duurzaamheid op de campus, het verkiezingssysteem voor studenten, het rookverbod op campus, de implementatie van de strategie 2024 en de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (HOKA). 

Alle vergaderingen en de bijhorende documenten zijn in principe open voor publiek (met uitzondering van de vergaderingen van de Confidentiality Committee en het Presidium). De kalender en de notulen van de vergaderingen zijn hier te vinden. 

Voor meer informatie over onze evenementen, klik hier. 

Secretariaat

U-raad secretariaat

Personeelsgeleding

Studentleden 2022-2023

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen