Ombudsfunctionaris

Erasmus Universiteit Rotterdam vindt een veilig werk- en studieklimaat essentieel. We doen er alles aan om te zorgen voor een optimale sociale veiligheid, waarin gewenste omgangsvormen normaal zijn. Binnen de EUR is hiervoor onder andere een netwerk op het gebied van Gezond & Veilig Werken opgezet, met bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, studieadviseurs en een student-PhD psycholoog. Sinds 2019 is dit netwerk uitgebreid met een ombudsfunctionaris.

Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht voor vraagstukken en probleemsituaties op het gebied van studeren of werken bij de EUR. De ombudsfunctionaris biedt ondersteuning bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen een opleiding. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en niet aan enig gezag ondergeschikt.

Tijdelijke oplossing

Vanwege een nieuwe functie buiten de EUR, stopt de huidige ombudsfunctionaris, Edith Weijnen, formeel per 1 maart 2022. Zij neemt vanaf nu geen nieuwe zaken meer aan, omdat zij de afhandeling ervan niet meer kan realiseren. Op dit moment vindt de werving voor een nieuwe ombudsfunctionaris plaats. Mocht je in de periode tot de aanstelling van de nieuwe ombudsfunctionaris met iemand willen praten of contact op willen nemen, dan kun je voor advies terecht bij de centrale vertrouwenspersonen, Martin Blok & Debra Young.

De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk. De ombudsfunctionaris kan overgaan tot het uitvoeren van onderzoek en kan het College van Bestuur adviseren over structurele problemen en misstanden binnen de universiteit als sprake blijkt van regelmatig terugkerende patronen.

Medewerkers en studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht wanneer zij op de werkvloer of in hun studie behoefte hebben aan advies, bemiddeling of eventueel onderzoek. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, of wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden. Overigens wordt geen enkele vorm van ongewenst gedrag binnen EUR getolereerd, daarvoor kunnen medewerkers en studenten in eerste instantie terecht bij de vertrouwenspersonen.

Taken van de ombudsfunctionaris:

  • Het adviseren van groepen en/of individuele medewerkers en studenten over de aangedragen vraag, het dilemma of conflict.
  • Het adequaat door- of terugverwijzen naar de juiste ondersteuningsmogelijkheden binnen het netwerk Gezond & Veilig werken (o.a. vertrouwenspersonen, studieadviseurs, PhD-psycholoog), primair binnen de EUR, maar waar nodig daarbuiten.
  • De ombudsfunctionaris behandelt alleen klachten, als de formele procedures (o.a. klachtcommissies, bezwaarprocedures, gesprekken) niet tot het gewenste effect hebben geleid. Als de klacht nog niet is ingediend bij of behandeld door een van de andere ondersteuningsmogelijkheden binnen het netwerk, dan zal de ombudsfunctionaris waar mogelijk doorverwijzen.
  • Het bemiddelen en weer in gesprek brengen van partijen binnen daartoe geëigende organisatiestructuren.
  • Het uitvoeren van (een formeel) onderzoek en op basis hiervan doen van aanbevelingen.
  • In kaart brengen van de cultuur ten aanzien van gedrag, deze bespreekbaar maken en verbeteren en advies uitbrengen bij het CvB.
  • Een jaarverslag opstellen en aanleveren bij het CvB en EUROPA.

Bij aanvang van de ombudsfunctie in 2019, had de EUR in haar plan van aanpak aangegeven dat de functie na twee jaar zou worden geëvalueerd door een extern bureau. Deze evaluatie is inmiddels uitgevoerd door het bureau Governance & Integrity. Hun rapport wordt binnenkort besproken in het College van Bestuur en de uitkomsten ervan worden in februari/maart gedeeld met de organisatie.

De ombudsfunctionaris stelt jaarlijks een jaarverslag op met de belangrijkste bevindingen en conclusies over het afgelopen (college)jaar en met aanbevelingen voor de toekomst. Het jaarverslag 2019/2020 vind je hieronder. Het jaarverslag 2020/2021 wordt binnenkort besproken in het College van Bestuur. Dit verslag wordt in februari/maart gedeeld met de organisatie.

Ombudsfunctionaris EUR

Martin Blok/ Debra Young

Centrale vertrouwenspersonen

Tijdens de afwezigheid van de ombudsfunctionaris, kun je voor advies contact opnemen met de centrale vertrouwenspersonen: Martin Blok (tel. 06 2379 2496) & Debra Young (tel. 06 23792580). De afspraak met de ombudsfunctionaris kan zowel binnen de EUR als daarbuiten plaatsvinden. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen