Onderzoeksprojecten

In 2014 zijn de succesvolle N=N pilots opgevolgd door een vierjarig onderzoeksprogramma naar onderwijskwaliteit en studiesucces. Promovendi doen onderzoek in het kader van deze onderzoeksagenda. Onderzoeksvragen die aan bod komen betreffen onder andere de kwaliteit van het compensatoir toetsen en studiesucces in relatie tot kleinschalig en activerend onderwijs.

 • Pictured: Rob Kickert

  Rob Kickert

  Het effect van N=N op studieprestaties, motivatie en studentkenmerken

  Rob Kickert onderzoekt of studenten op uiteenlopende opleidingen onder N=N (Nominaal is Normaal) verschillen ten opzichte van studenten onder het oude, traditionele toetsingssysteem. Allereerst kunnen dit verschillen zijn in studieprestaties, zowel wat betreft de voortgang als qua behaalde cijfers. Daarnaast onderzoekt Kickert wat de verschillen zijn in motivatie en studeergedrag, om zodoende te doorgronden wat een wijziging van toetsingssysteem met de studenten doet. De belangrijkste vraag is daarbij of N=N studenten motiveert om harder en beter te studeren. Deze resultaten kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van leer- en toetsomgevingen die studenten optimaal in staat stellen om hun potentieel te tonen.

 • Pictured: Job Hudig

  Job Hudig

  Onderzoek naar hoe een evidence-based goal-setting interventie de prestatiekloof in gender en etniciteit verkleint

  Een studie naar een online goal-setting interventie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam liet zien dat de studieprestaties onder 703 eerstejaars bedrijfskunde studenten van het interventiecohort met ruim 20 procent waren verbeterd ten opzichte van de drie controlecohorten daarvoor (Schippers, Scheepers & Peterson, 2015). De bevindingen toonden in het bijzonder aan dat de prestatiekloof tussen vrouwelijke en mannelijke studenten met 98 procent was gedicht na het eerste studiejaar en de prestatiekloof tussen westerse studenten en studenten met een migratieachtergrond met 93 procent was gereduceerd na het tweede studiejaar. Hoewel diverse mogelijke verklaringen zijn genoemd in de studies naar de interventie is er tot dusver geen definitief uitsluitsel gegeven over de oorzaak van het positieve interventie-effect op de studieprestaties en het verkleinen van beide prestatiekloven. Job’s onderzoek heeft daarom twee doelen: 1) een potentieel mechanisme van de goal-setting interventie achterhalen, en 2) uitzoeken waarom de interventie specifiek de prestatiekloven heeft verkleind. Om deze doelen te behalen, voert Job allereerst een studie uit waarin hij verschillende nieuwe typen motivatieprofielen van eerstejaars studenten exploreert. Vervolgens test hij zijn voorgestelde mechanisme van de interventie terwijl hij de ontwikkelingen binnen de gender- en etnische subgroepen nauwgezet volgt. Uiteindelijk zal hij op basis van de bevindingen die voortkomen uit zijn systematische aanpak beweringen doen over hoe de goal-setting interventie de prestatiekloven heeft kunnen verkleinen. Job werkt aan zijn onderzoek bij het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

  M.C. Schippers, Ad Scheepers & J.B. Peterson (2015). A scalable goal-setting intervention closes both the gender and minority achievement gap. Palgrave Communications (online), 1, 15014. doi: 10.1057/palcomms.2015.14