Duurzame inkoop

Duurzaamheidsaspecten spelen voor de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een belangrijke rol in de selectie van (potentiële) leveranciers. Hiermee draagt de universiteit actief bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

Binnen de EUR beoogt het inkoop- en aanbestedingsplan toekomstgericht invulling te geven aan de doorontwikkeling van de inkoopfunctie. Naast verbetering van de rechtmatigheid en verdere professionalisering biedt het plan ook handvatten voor duurzaam inkopen. De EUR blijft constant werken aan het verbeteren van haar inkoopstrategie. Het vernieuwde inkoopbeleid voor 2021 – 2024 wordt het tweede kwartaal van 2021 verwacht.

Op dit moment wordt in 50% van de aanbestedingen een duurzaamheidscriterium ingebed. Het is de ambitie om binnen 2 jaar door te groeien naar 75%. Om in iedere aanbesteding duurzaamheidsaspecten te borgen wordt sinds 2018 de Programmamanager Duurzaamheid vooraf betrokken bij de strategievorming van alle inkooptrajecten. Het advies van de Programmamanager weegt daarbij zwaar.

Kennis delen over duurzame inkoop

De EUR legt binnen de universiteitswereld verantwoording af over de inspanningen die zijn verricht op het Universitair Platform Inkoop (UPI). Binnen dit platform van Nederlandse universiteiten wordt informatie en kennis gedeeld, maar ook hulpmiddelen zoals programma’s van eisen. Soms worden er ook diensten en goederen gezamenlijk ingekocht.

Daarnaast neemt de EUR actief deel aan het in 2016 ontwikkelde UPI-MVI-groeimodel. Via dit groeimodel worden alle aanbestedingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) getoetst. Met behulp van dit groeimodel worden inspanningen rond MVI aangemoedigd en meetbaar gemaakt.

Europese duurzaamheidseisen

Binnen Europese aanbestedingen maakt EUR standaard gebruik van de duurzaamheidcriteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit zijn de PIANOO MVI-criteria. Verder onderschrijft EUR de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (versie 2011). Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven voor kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, en milieu en corruptie. De EUR verwacht van haar leveranciers dat zij deze richtlijnen respecteren en communiceert dat ook in aanbestedingsdocumenten en in offertetrajecten.

Tot slot wordt de projectleider/coördinator Participatiewet bij aanbestedingen ingeschakeld, zodat bij de inkopen zo veel mogelijk rekening gehouden kan worden met de verplichtingen die voor de EUR uit deze wet voortvloeien.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen