Duurzame inkoop

Duurzaamheidsaspecten spelen voor de Erasmus Universiteit Rotterdam een belangrijke rol in de selectie van (potentiële) leveranciers. Hiermee draagt de universiteit actief bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

De EUR heeft, samen met de andere universiteiten, in 2012 het convenant 'Duurzaam inkopen' getekend met het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). hierin is afgesproken dat 50% van de inkoop duurzaam moet zijn. In 2013 is deze doelstelling verruimd naar 75%. Duurzaamheid is daarom goed verankerd in de aanbestedingstrajecten. Hierbij wordt per aanbesteding gekeken wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

Kennis delen over duurzame inkoop

Maar de EUR blijft constant werken aan het verbeteren van haar inkoopstrategie. De EUR werkt bijvoorbeeld samen met de andere Nederlandse universiteiten binnen het Universitair Platform Inkoop (UPI). Binnen dit platform wordt informatie en kennis gedeeld, maar ook hulpmiddelen zoals programma’s van eisen. Ook worden er soms diensten en goederen gezamenlijk ingekocht.

. In 2016 is het UPI-MVI groeimodel ontwikkeld. Via dit groeimodel worden alle aanbestedingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) getoetst. Met behulp van dit groeimodel worden inspanningen rond MVI aangemoedigd en meetbaar gemaakt.

Europese duurzaamheidseisen

Binnen Europees aanbestedingen maakt de EUR standaard gebruik van de duurzaamheidcriteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze zijn speciaal voor Europese aanbestedingen ontwikkeld. Verder onderschrijft de EUR de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (versie 2011). Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven voor kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, en milieu en corruptie. De EUR verwacht van haar leveranciers dat zij deze richtlijnen respecteren en communiceert dat ook in aanbestedingsdocumenten en in offertetrajecten.