Beoordeling

Aan een voldoende afgerond masteronderzoek worden 29 ECTS toegekend. De beoordeling van het masteronderzoek betreft de volgende onderdelen, waarbij het eindcijfer een gewogen gemiddelde is van de beoordelingen 1, 2 en 4:

  1. functioneren tijdens het masteronderzoek;
  2. mondelinge eindpresentatie;
  3. conceptthesis;
  4. definitieve thesis,  waarbij rekening gehouden wordt met de beoordeling van het concept en de mate van verbetering naar aanleiding van de suggesties van de dagelijkse begeleider.

De thesis wordt door twee wetenschappers beoordeeld. De eerste beoordelaar is de vaste begeleider; de tweede meestal de afdelingscoördinator masteronderzoek of een door de afdelingscoördinator gemandateerd wetenschapper van dezelfde afdeling en hetzelfde niveau. Bij overeenstemming van het cijfer of na consensus (indien het cijfer van de beoordelaars > 1 punt van elkaar verschilt) tekenen beiden het beoordelingsformulier. Als de eerste en tweede beoordelaar geen overeenstemming vinden over het eindcijfer gaat het naar de centrale coördinator masteronderzoek die een eindoordeel geeft. De beoordeling wordt gedaan via het Rubricsysteem en ingevuld in een beoordelingsformulier in Excel (zie hier). Aan de hand daarvan wordt het cijfer berekend. Voor de verschillende onderdelen waarop de student wordt beoordeeld, staat hieronder een nadere toelichting.

De vaste begeleider vult de beoordeling in door middel van het formulier in Excel.

De presentatie moet plaatsvinden op de afdeling van de Erasmus MC-begeleider. De vaste begeleider vult de beoordeling in met het Excelformulier.

De student schrijft een onderzoeksverslag aan de hand van de volgende stappen:

De conceptthesis volgt de indeling van en de eisen van de definitieve thesis. Het inleveren van het concept is bedoeld om de student de ruimte te geven te laten zien hoe hij/zij met aanwijzingen voor verbetering omspringt. Het is te vergelijken met het indienen van een artikel bij een tijdschrift, waarbij vaak ook eerst aanvullende voorwaarden worden gesteld voordat een definitieve acceptatie (en dus plaatsing) volgt.

De student levert het concept van de thesis uiterlijk twee weken vóór de officiële einddatum van het masteronderzoek in bij de vaste begeleider. Deze geeft binnen twee weken advies voor verbetering t.b.v. de definitieve thesis. Dit zijn richtlijnen, let hierbij op dat leidend is dat het beoordelingsformulier en de definitieve versie van uw thesis moeten zijn ingeleverd bij het OSC voor aanvang van het volgende studieonderdeel.

De thesis moet de structuur van een wetenschappelijk artikel hebben. Het mag in de Engelse of in de Nederlandse taal geschreven worden (in overleg met de begeleider). Er moet altijd een Engelstalige samenvatting worden gemaakt. Voor het medisch en medisch-biologisch onderzoek bestaat dit uit een samenvatting, inleiding, materiaal en methoden (en eventueel patiënten), resultaten, discussie en conclusies. In de thesis moeten duidelijke tabellen, figuren e.d. zijn opgenomen, en een juiste verwijzing naar de geraadpleegde literatuur. Als richtlijn is de thesis ongeveer 15 pagina’s.

Om de originaliteit van het werk aan te tonen dient de student de definitieve versie van de thesis in te voeren in Turnitin. Via Assignments kan de student het document uploaden. Na enige tijd wordt de originaliteitsscore getoond als percentage overlap. Klik op dit percentage om het gedetailleerde rapport te bekijken. Dit rapport kan de student downloaden via het grijze icoontje en bewaren in de "current view".  Het percentage op zich zegt niet veel; de student dient de overlappende stukken aangegeven in het resultaat te bekijken en te beoordelen.  Hij/zij kan het "originality report" dat is gedownload, bekijken en naar aanleiding van de uitkomsten eventuele aanpassingen maken.

Het Turnitin-rapport van de definitieve versie van de thesis  stuurt de student naar de vaste begeleider. Zonder dit rapport kan het cijfer voor de thesis niet worden vrijgegeven. Afhankelijk van de voorkeur van de begeleider kan het zijn dat deze een afspraak met de student maakt om over de uitkomst hiervan te praten. De begeleider dient op het beoordelingsformulier aan te geven of dit rapport wel/geen aanleiding geeft tot extra controle. Indien er extra controle nodig  is, zal het rapport beoordeeld worden door een daartoe samengestelde commissie. Indien deze commissie verdenkingen vindt, zal dit gemeld worden bij de Examencommissie Erasmus MC (EC). De EC oordeelt over de te nemen maatregelen.

Uiterlijk twee weken na ontvangst van het advies van de vaste begeleider op de conceptthesis levert de student de definitieve versie van de thesis in bij de vaste begeleider. Deze vaste begeleider vult de beoordeling in met behulp van het formulier in Excel.

Als alle gegevens op het beoordelingsformulier in Excel zijn ingevuld en de vaste begeleider de onderdelen functioneren, mondelinge presentatie en thesisbeoordeling heeft ingevuld, berekent Excel het eindcijfer, daarna print de begeleider het formulier uit en ondertekent het. De afdelingscoördinator zal de thesis beoordelen met een apart formulier en het cijfer invullen op het uitgeprinte formulier.

Na de beoordeling door uw vaste begeleider en de afdelingscoördinator voor het masteronderzoek vindt een afsluitend evaluerend gesprek plaats tussen de student, de vaste begeleider en de afdelingscoördinator. Daarbij wordt de totstandkoming van het eindcijfer, aan de hand van het eindbeoordelingsformulier masteronderzoek, besproken. Daarna ondertekent ook de student het formulier.

Bij een onvoldoende op één of meer van de drie hoofdonderdelen (thesis, presentatie of functioneren) kan het eindcijfer niet voldoende zijn en wordt een onvoldoende geregistreerd in Osiris. Vervolgens bepaalt de centrale coördinator Masteronderzoek, in overleg met de student, de vaste begeleider en de afdelingscoördinator wat de vervolgstap is. Deze vervolgstap is uiteraard afhankelijk van de beoordeling van uw onderzoeksproject. In  eerste instantie zal gekeken worden of het cijfer met een “herkansing” voor de onvoldoende gescoorde onderdelen is op te lossen middels een extra opdracht. De herkanste onderdelen kunnen met ten hoogste een 6 worden beoordeeld. Mocht herkansing niet mogelijk of niet succesvol zijn, dan zal de student het volledige masteronderzoek over moeten doen. De student is dan vrij om dit te doen bij een andere afdeling.

Studenten dienen de twee beoordelingsformulieren, tezamen met de thesis (alle in PDF), in via Osiris Zaak. De Osiris Zaak die hiervoor gestart moet worden, is: "Inleveren Beoordelingsformulier(en)". Let op: stukken kunnen niet op papier ingeleverd worden bij het OSC.

Indien een student het masteronderzoek na de coschappen doet, dienen deze stukken uiterlijk 14 dagen vóór de artsenbuluitreiking bij het OSC ingeleverd te zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen