Inleiding, doel en eindtermen

Werken op een onderzoeksafdeling is een prima gelegenheid om alle in de medische beroepspraktijk benodigde competenties te oefenen. Samenwerken, organiseren, communiceren, reflecteren, beroep beoefenen, gezondheid bevorderen en ethisch handelen, het hoort er allemaal bij. Centraal echter in het masteronderzoek staat de ontwikkeling van kritisch wetenschappelijk denken door studenten. Het ontwikkelen van het vermogen om nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te kunnen beoordelen, zo nodig het handelen als arts aan zijn/haar bevindingen aan te kunnen passen en het ontwikkelen van de competenties waarmee de student zelf in staat is een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Het masteronderzoek biedt studenten bovendien, samen met de andere onderdelen van het keuzecurriculum van de master Geneeskunde, de mogelijkheid aan hun studie een persoonlijk profiel te geven.

Het masteronderzoek heeft als doel om de student actief kennis te laten maken met de verschillende stadia van het wetenschappelijk onder­zoek: het formuleren van een vraagstel­ling, het opstellen van een onderzoeksplan, het verza­melen van gegevens, het interprete­ren van uitkom­sten, het schrijven van een wetenschappelijke thesis en het mondeling presenteren van de resultaten. Daarnaast neemt de student deel aan de overige weten­schap­pelijke activitei­ten van de afdeling/instel­ling waar de student het masteronderzoek doet, bijvoor­beeld door het deelnemen aan refereer­avonden, werkbesprekingen en seminars.

Na afloop van het masteronderzoek kan een student:

  1. met behulp van informatietechnologie kennis en inzicht verwerven voor toepassing bij wetenschappelijke vraagstellingen, inclusief literatuuronderzoek;
  2. een onderzoekprotocol opstellen;
  3. met anderen samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;
  4. rapporteren over zelf uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een manuscript conform de vorm- en inhoudseisen van een wetenschappelijk artikel;

en is de student in staat om:

  1. voor een groep medestudenten en docenten een korte monde­linge of schriftelijke presentatie te verzorgen over een (aspect van een) onderzoek;
  2. eigen kennis, inzicht en functioneren (inclusief de eigen wetenschappelijke integriteit) kritisch te evalueren en zo nodig oplossingen te vinden voor de eigen beperkingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen