Stappenplan

Hieronder staat een stappenplan voor het zoeken en vinden van een masteronderzoeksplek, welke voorwaarden er gelden en hoe de inschrijving in zijn werk gaat.

Naast het kiezen van een onderwerp uit een actuele lijst kan een student ook zelf een onderwerp kiezen. Hiervoor neemt de student contact op met de coördinator masteronderzoek van de afdeling waar de student het masteronderzoek zou willen uitvoeren. Ook is het mogelijk om het masteronderzoek in het buitenland te doen.

 

De toelatingseisen voor het masteronderzoek staan vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling. Daarnaast gelden de volgende belangrijke voorwaarden:

WatVoorwaarden
Aansluiting op onderwijsblok Methoden van OnderzoekHet masteronderzoek sluit direct aan op het onderwijsblok "Methoden van Onderzoek". De startdatum voor de coschappen mag niet liggen tijdens de periode van het masteronderzoek. Voordat een student start met het masteronderzoek, dient hij/zij het blok Methoden van Onderzoek te hebben gevolgd en deelgenomen te hebben aan de bijbehorende toets.
Zelfstandige uitvoeringEen masteronderzoek voert een student, onder supervisie van de begeleider, zelfstandig uit. Het is dus niet mogelijk om met een andere student aan precies dezelfde onderzoeksvraag te werken en daarover één thesis te schrijven. Onderzoeksvragen die in elkaars verlengde liggen, zijn er soms wel. Het staat een student natuurlijk vrij daarnaar te zoeken.
OnderzoeksduurHet masteronderzoek beslaat altijd een periode van 18 of 20 weken, dit hangt af van het startmoment van de coschappen (zie Canvas voor verdere toelichting). Het onderzoek mag niet onderbroken worden voor andere vormen van onderwijs. Een korte onderbreking voor vakantie is toegestaan in overleg met de begeleider en als het onderzoek dat toelaat. Het masteronderzoek mag alleen onderbroken worden in geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Wanneer er sprake is van een noodzaak tot onderbreking doet een student dit altijd in overleg met de studieadviseur. Een aanvraag voor onderbreken dient de student in bij het OSC en wordt voorgelegd aan de centrale coördinator. De student onderbouwt de aanvraag altijd met argumenten. Het kan zijn dat bij een langere onderbreking het masteronderzoek in z’n geheel moet worden overgedaan.  
Verlenging MasteronderzoekHet is ook mogelijk om het masteronderzoek te verlengingen met maximaal twee keuzeperioden. Voorafgaand aan de start van het Masteronderzoek dient hiervoor een verzoek te worden ingediend bij de centrale coördinator Masteronderzoek. Dit verzoek dient schriftelijk beargumenteerd door de vaste begeleider en met goedkeuring van de afdelingscoördinator Masteronderzoek bij het OSC en de Examencommissie te worden aangevraagd. Zie hiervoor ook de OER master geneeskunde.
Start pas na goedkeuring!De student mag pas met het masteronderzoek beginnen als  van het OSC de bevestiging heeft gekregen dat het projectvoorstel is goedgekeurd door de centrale coördinator masteronderzoek (zie hieronder bij kiezen en bij inschrijven).

Als de student een onderwerp heeft gevonden en met de betreffende afdelingscoördinator de afspraak heeft gemaakt dat hij/zij het masteronderzoek op dit onderwerp en op de betreffende afdeling wilt doen, dan maakt de student in overleg met de afdelingscoördinator en de andere begeleiders een projectomschrijving. De projectomschrijving beslaat maximaal een half A4.

Inschrijven voor het masteronderzoek doet de student via Osiris Student met het ‘Inschrijfformulier masteronderzoek (MOZ)’ via het tabblad ‘Zaken’. 

 

Zodra een student bericht heeft gekregen dat het projectvoorstel is goedgekeurd, neemt hij/zij contact op met de vaste begeleider. De onderzoeksperiode begint met het schrijven van een gedetailleerd onderzoeksplan waarin een groot aantal aspecten van het toekomstig onderzoek aan bod komt. Het onderzoeksplan beslaat ongeveer twee tot drie A4 en maakt de student op het daarvoor bestemde formulier. De vaste begeleider (en indien van toepassing uw lokale begeleider) helpt de student bij het opstellen van dit onderzoeksplan en beoordeelt het. Afhankelijk van de afdeling waar de student onderzoek doet, zal het ook beoordeeld worden door de afdelingscoördinator. 

Zodra het door de afdeling is goedgekeurd, levert de student het onderzoeksplan in via het Osiris Zaak, uiterlijk vier weken na de start van het onderzoek. Het OSC zet bij ontvangst van het onderzoeksplan de onderzoeksopzet in Osiris op voldaan. Hieraan moet voldaan zijn om uiteindelijk het masteronderzoek succesvol te kunnen afronden. Nadat de student het onderzoeksplan heeft ingeleverd, kan hij/zij beginnen met het uitvoeren van het onderzoek (vaak kunnen al introductiewerkzaamheden verricht worden in de eerste vier weken).

De onderzoeksplannen worden steekproefsgewijs op niveau beoordeeld door de centrale coördinator masteronderzoek. Mocht de coördinator  vragen hebben over het onderzoeksplan, dan krijgt de student bericht per e-mail en dan kan hij/zij in overleg met de vaste begeleider de vragen beantwoorden en, indien nodig, het onderzoeksplan bijstellen. Voor het onderzoek en de beoordeling is dit uitsluitend van belang bij de beoordeling van het proces: de wijze waarop de student reageert en zich weet aan te passen.

Zodra de vaste begeleider het onderzoeksplan heeft goedgekeurd, begint de student met de uitvoering van het onderzoek. In de loop van het onderzoek kan het voorkomen dat besloten wordt een andere richting in te slaan dan in het onderzoeksplan is beschreven. Deze koerswijziging beschrijft de student in de thesis van het onderzoek; het onderzoeksplan hoeft niet te worden herschreven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen