Onderzoek buiten het Erasmus MC

Het is natuurlijk ook mogelijk het masteronderzoek buiten het Erasmus MC in Nederland of in het buitenland uit te voeren. Uiteraard zijn er dan aanvullende voorwaarden en extra richtlijnen. Een belangrijk gegeven is dat de eindverantwoordelijkheid voor het bewaken van het niveau van het project en voor de beoordeling altijd ligt bij een vaste begeleider van een afdeling relevant voor het onderwerp in het Erasmus MC. Ook is het zaak om wat betreft masteronderzoek in het buitenland tijdig met de voorbereidingen te beginnen; minstens een jaar van tevoren starten met oriënteren en vervolgens voorbereiden en organiseren is zeker aan te raden!

Voor een masteronderzoek dat buiten het Erasmus MC wordt uitgevoerd maar wel in Nederland, gelden dezelfde aanvullende verplichtingen en regelingen als voor een onderzoeksproject in het buitenland.  Voor een keuze voor een project kan de student zich het best oriënteren via de eigen informatie van de instelling waar hij/zij belangstelling voor heeft. De afdelingscoördinatoren masteronderzoek (zie de Canvas-pagina Masteronderzoek) kunnen studenten helpen bij het leggen van contacten.

De Erasmus MC-begeleider ziet er op toe dat beoordeling van het functioneren wordt gedaan door de lokale begeleider aan de hand van het formulier Tussenevaluatie MOZ en het Eindbeoordelingsformulier Masteronderzoek. Deze zijn hier te vinden.

Het masteronderzoek buiten het Erasmus MC wordt afgesloten met een thesis en presentatie. De thesis moet voldoen aan dezelfde eisen als voor een thesis van een project binnen het Erasmus MC. Maximaal vier weken voor de officiële einddatum van het masteronderzoek levert de student een  conceptthesis in bij de vaste begeleider in het Erasmus MC, en stuurt het tegelijkertijd naar de lokale begeleider. De vaste begeleider beoordeelt de kwaliteit van de thesis aan de hand van het ‘Eindbeoordelingsformulier Masteronderzoek, zo mogelijk op basis van het advies van de lokale begeleider. De definitieve thesis moet tevens worden beoordeeld  door de afdelingscoördinator middels een apart formulier.

De presentatie van het onderzoeksproject vindt plaats op de afdeling van de Erasmus MC-begeleider en dient tijdig door de student te worden geregeld.

Het definitieve oordeel (bestaande uit beoordeling functioneren, thesis en eindpresentatie), wordt maximaal twee weken na het inleveren van de thesis vastgesteld. Na ondertekening van het beoordelingsformulier door vaste begeleider, afdelingscoördinator en student kunnen het beoordelingsformulier en de thesis (niet ingebonden) worden ingeleverd bij het OSC. Let hierbij op dat de definitieve beoordeling  en de thesis bij het OSC moeten zijn ingeleverd vóór aanvang van het volgende studieonderdeel.

Masteronderzoek kan ook in het buitenland worden gedaan. Onderwerpen of mogelijkheden voor internationale masteronderzoeksprojecten worden aangeboden door:

Uiteraard kunnen studenten ook zelf een onderzoeksproject regelen. Minstens tweemaal per jaar organiseert Bureau Internationalisering plenaire voorlichtingsbijeenkomsten over studie/stage in het buitenland (zie hier). 

Naast de algemeen geldende uitgangspunten voor een onderzoeksproject zoals die beschreven zijn voor de projecten binnen het Erasmus MC zijn er voor internationale projecten enkele aanvullende regelingen en aanbevelingen.

Zodra de student een keuze heeft gemaakt voor een extern masteronderzoeksproject zoekt hij/zij een begeleider binnen het Erasmus MC. U vraagt daarvoor een van de afdelingscoördinatoren masteronderzoek en kiest hiervoor een afdeling die aansluit op het onderwerp van uw project. Een actueel overzicht van afdelingscoördinatoren is hier te vinden. De student zorgt ervoor dat de Erasmus MC begeleider en de lokale begeleider van het project contact met elkaar kunnen leggen, bijvoorbeeld door ze op de hoogte te stellen van elkaars e-mailadressen.

De projectbeschrijving die nu opgesteld moet worden, maakt de samen met zowel de lokale begeleider als de Erasmus MC begeleider. Inschrijven voor het masteronderzoek gaat via Osiris Student via het ‘Inschrijfformulier masteronderzoek (MOZ)’ via het tabblad ‘Zaken’.

Voor een onderzoek in het buitenland kan de student vanuit de aanvraag via een link het formulier ‘Application Form Master Research Abroad’ downloaden; deze dient de student in te vullen en te laten ondertekenen door de begeleider in het buitenland. Vervolgens kan het formulier ingescand worden en in de aanvraag worden geüpload. Via dit formulier verklaart de ontvangende instelling dat het masteronderzoek volgens de in dit document genoemde eisen zal worden uitgevoerd. Nadere instructies over het indienen van een aanvraag is hier te vinden.

Na goedkeuring kan de student bij de ontvangende instelling beginnen met het masteronderzoek. Voor het masteronderzoek in het buitenland geldt volgens de OER art. 3.6 lid 4 dat alleen ECTS worden toegekend als vóór vertrek toestemming is verkregen. Aanvullend op de projecten binnen het Erasmus MC geldt dat het gedetailleerde onderzoeksplan moet worden goedgekeurd door zowel de lokale begeleider als de Erasmus MC-begeleider. De student dient altijd direct contact kunnen houden (telefonisch of via e-mail) met de Erasmus MC-begeleider.

De beoordeling van een masteronderzoek buiten het Erasmus MC wijkt niet af van een masteronderzoek binnen het Erasmus MC. Het masteronderzoek buiten het Erasmus MC wordt ook afgesloten met een thesis en presentatie. Let hierbij op dat de beoordeling en presentatie in het Erasmus MC plaatsvindt. Regel dit dus op tijd! 

De gezondheidsrisico’s bij een onderzoeksproject in het buitenland zijn over het algemeen hoger dan bij een project in Nederland. Deze risico’s gelden uiteraard niet alleen voor de student zelf, maar ook voor diens omgeving, waaronder kwetsbare patiënten. Wij rekenen er op dat studenten zich ten aanzien van adviezen en verplichtingen verantwoordelijk gedraagt tijdens een buitenlands masteronderzoek.

Bij inschrijven voor masteronderzoek in het buitenland verklaart de student dat hij/zij het advies ‘Practical guidelines for preventing infections transmitted by blood or air in health care settings’ van de ‘Appropriate Health Resources and Technologies Action Group (AHRTAG) in Londen (1996) grondig heeft doorgelezen. Deze richtlijnen zijn hier te vinden. Op het inschrijfformulier tekent de student ervoor dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van deze richtlijnen.

Als een student het masteronderzoek in een buitenlands ziekenhuis heeft verricht, moet deze na terugkomst op MRSA-neusdragerschap worden gescreend. Hiervoor neemt de student contact op met de Bedrijfsgeneeskundige Dienst (010-7034426).

Hieronder staan een aantal aanvullende adviezen:

  • Voor het doen van masteronderzoek in een ontwikkelingsland, wordt aanbevolen de STOLA-Tropencursus te volgen. Let hierbij wel op de planning; de beschikbaarheid van deze cursus kan beperkt zijn.

Bij een masteronderzoek in een gebied met een matig of hoog infectierisico voor TBC wordt dringend aangeraden om vóór aanvang van de stage een Mantoux als uitgangswaarde te laten verrichten (tenzij de laatste Mantoux korter dan een half jaar tevoren is verricht), én acht weken na afloop van de stage de Mantoux te laten controleren of drie maanden na afloop een thoraxfoto te laten maken

Voor een stage in een land met een hoge prevalentie van HIV en/of hepatitis, wordt dringend aangeraden om zich ter plaatse met de gebruikelijke middelen (handschoenen, spatbril, …) te beschermen, en het gebruik van scherpe instrumenten (naalden, scalpels, …) achterwege te laten. Het Erasmus MC stelt in sommige gevallen een HIV-PEP-set ter beschikking.

Op de website over studie/stage in het buitenland is een uitgebreid stappenplan te vinden dat studenten kan helpen bij de organisatie van een onderzoeksproject in het buitenland.

Ga na of er aanvullende taaleisen zijn en regel, indien nodig, tijdig een taalcursus. Het Erasmus MC biedt een tegemoetkoming in de kosten hiervoor.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen