Doel en eindtermen

Doel

Het masteronderzoek heeft als doel om de student actief kennis te laten maken met de verschillende stadia van het wetenschappelijk onder­zoek: het formuleren van een vraagstel­ling, het opstellen van een onderzoeksplan, het verza­melen van gegevens, het interprete­ren van uitkom­sten, het schrijven van een wetenschappelijke thesis en het mondeling presenteren van de resultaten. Daarnaast neemt de student deel aan de overige weten­schap­pelijke activitei­ten van de afdeling/instel­ling waar de student het masteronderzoek doet, bijvoor­beeld door het deelnemen aan refereer­avonden, werkbesprekingen en seminars.

Eindtermen

Na afloop van het masteronderzoek kan een student:

  1. met behulp van informatietechnologie kennis en inzicht verwerven voor toepassing bij wetenschappelijke vraagstellingen, inclusief literatuuronderzoek;
  2. een onderzoekprotocol opstellen;
  3. met anderen samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;
  4. rapporteren over zelf uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een manuscript conform de vorm- en inhoudseisen van een wetenschappelijk artikel;

en is de student in staat om:

  1. voor een groep medestudenten en docenten een korte monde­linge of schriftelijke presentatie te verzorgen over een (aspect van een) onderzoek;
  2. eigen kennis, inzicht en functioneren (inclusief de eigen wetenschappelijke integriteit) kritisch te evalueren en zo nodig oplossingen te vinden voor de eigen beperkingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen