Wegwijzer voor coassistenten

Problemen en klachten kunnen coassistenten bespreekbaar maken met de direct betrokkene(n), een verantwoordelijke voor het coschap of een coördinator. Zij kunnen ook altijd hun mentor Professionele Ontwikkeling  benaderen. De mentor kan, indien gewenst, uitzoeken bij wie zij het beste terecht kunnen met hun klacht of probleem.

Uitgangspunten voor de opleiding Geneeskunde

 • de opleiding wil open staan voor de studenten en wat hen bezighoudt;
 • de opleiding hecht groot belang aan een veilig leerklimaat;
 • de opleiding wil blijven ontwikkelen en verbeteren;
 • de opleiding wil de studenten adequaat voorbereiden op de werksituatie en ze voorbereiden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
 • de opleiding streeft zorgvuldigheid en veiligheid voor alle partijen na in situaties waarin er sprake is van klachten of problemen;
 • klachten in het kader van de opleiding lopen via een vertegenwoordiger van de opleiding.

Onderstaande wegwijzer in het uitklapmenu wordt momenteel herzien. Deze instructies betreffen nog de huidige routekaart.

Dit kan worden gemeld in de evaluatie. De evaluatie wordt op afdelingsniveau teruggekoppeld aan de verantwoordelijke(n) voor het onderwijs. Persoonlijke opmerkingen met naam van een begeleider, docent of betrokkene horen niet in de evaluatie thuis (werkwijze bij persoonlijke opmerkingen zie onder).

 • Dit kan worden besproken met de begeleider, docent, themacoördinator of verantwoordelijke voor het betreffende onderwijs en zo nodig worden gemeld in de evaluatie;
 • Bij opmerkingen over het rooster of de organisatie van het onderwijs vanuit het Erasmus MC kan dit worden gemeld bij onderwijs.klacht@erasmusmc.nl.

Ervaar je tijdens je coschappen problemen van persoonlijke aard, zoals pestgedrag, seksuele intimidatie, intimidatie of discriminatie? 

 • Deze kunnen worden besproken met de studieadviseur, de mentor Professionele Ontwikkeling, een vertrouwenspersoon of een coördinator of begeleider. Zij kunnen verder meedenken en zo nodig adviseren;
 • Als het niet duidelijk is wie te benaderen kan een bericht met naam en telefoonnummer worden gestuurd naar studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl (dit is een vertrouwelijk adres beheerd door de studieadviseurs Geneeskunde). Er wordt dan door de studieadviseur contact opgenomen met als doel een passende vervolgroute uit te stippelen;
 • Als er sprake is van seksuele intimidatie in de coschappen zijn er bepaalde stappen die een coassistent kan nemen of vertrouwenspersonen tot wie hij/zij zich kan wenden.

 • Dit wordt bij voorkeur besproken met de direct betrokken(en) of een verantwoordelijke voor het coschap (bijvoorbeeld de coassistentenopleider van de afdeling waar het coschap wordt/ is gedaan of de affiliatie- of disciplinecoördinator);
 • Als dit niet mogelijk is, kan dit worden besproken met de mentor Professionele Ontwikkeling, studieadviseur, de vertrouwenspersoon of ombudsman.
  • Studieadviseur: Als een student contact met de studieadviseur op wil nemen kan gemaild worden naar studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl of kan een afspraak ingepland worden via de website. De studieadviseur kan samen met de student een passende vervolgroute uitstippelen.
  • Vertrouwenspersoon: Een student kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersonen in het Erasmus MC. Op deze website kan de student de contactgegevens vinden.
  • Ombudsman: Er kan ook gekozen worden om contact op te nemen met de ombudsman Mario Buijk. Hier vind je meer informatie en de contactgegevens.

Als de voorkeur ernaar uitgaat het probleem niet bespreekbaar te maken, wordt de klacht niet doorgegeven aan degene over wie wordt geklaagd. Er kan dan samen worden gekeken naar een oplossing op het gebied van persoonlijke begeleiding door bijvoorbeeld door te verwijzen naar de consulent voor coassistenten. Berichten met een klacht over een persoon of onderwijsonderdeel zonder de vermelding van contactgegevens van degene die een klacht indient worden niet in behandeling genomen, omdat bij dit soort situaties altijd beide partijen moeten kunnen worden betrokken.

 • Dit kan mogelijk bespreekbaar worden gemaakt met de direct betrokken(en), begeleider of een verantwoordelijke voor het coschap (bijvoorbeeld de coassistentenopleider van de afdeling waar het coschap wordt/is gelopen of de affiliatiecoördinator of disciplinecoördinator e.d.);
 • Een (bijna-)incident kan  samen met de begeleider worden gemeld in de vorm van een MIP-melding (in het Erasmus MC in het RMS-systeem). Dit kan in het Erasmus MC ook door een coassistent zelfstandig worden gedaan. Met vragen kan ook de MIP-commissie worden benaderd. In de geaffilieerde ziekenhuizen kan het lokale protocol worden geraadpleegd;
 • Als het niet mogelijk is om de situatie te bespreken met een direct betrokkene of begeleider, kan dit (via de studieadviseur) worden besproken met de opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur betracht hierbij onafhankelijkheid.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen