Fiscale & Commerciële Winstbepaling

1. Introductie

Winstbepaling is niet zelden een complexe aangelegenheid, zeker bij grotere ondernemingen. Bovendien dient de winst te worden bepaald voor de opstelling van de commerciële jaarrekening en hebben bedrijven daarnaast te maken met de fiscale winstbepaling ten behoeve van de fiscus. Elk van beide winstbepalingen is gebaseerd op eigen regels: voor de commerciële winstbepaling zijn de Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving of IFRS beslissend, voor de fiscale winstbepaling gaat het om de in de Wet IB 2001 vastgelegde totaalwinst en de jaarwinstbepaling. Totaalwinst en jaarwinst zijn beide zowel relevant voor ondernemingen die aan de inkomstenbelasting als aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Daarnaast zijn er nog specifieke regelingen in de vennootschapsbelasting relevant; ook die passeren de revue.  Naast deze regelingen speelt bij de fiscale winstbepaling rechtspraak een grote rol omdat de fiscale winstbepaling vooral gebaseerd is op open normen, terwijl de commerciële winstbepaling sterk gedetailleerd in wet- en regelgeving is verankerd en daardoor rechtspraak van  minder betekenis is.  Tot slot is niet zonder belang dat de beide winstbepalingssystemen zijn gebaseerd op verschillende beginselen hetgeen evenzeer tot gevolg heeft dat de winstberekeningen voor de commerciële en de fiscale jaarrekening langs verschillende lijnen verlopen.

Voor degenen die in de financiële praktijk werkzaam zijn en regelmatig of zelfs dagelijks te maken hebben met de (commerciële) jaarrekeningen, zoals registeraccountants en registercontrollers, is het van belang ook kennis te hebben van de fiscale winstbepalingsregels. Door de verschillen tussen beide winstbepalingsregels ontstaan er immers actieve en passieve belastinglatenties in de commerciële jaarrekening. Die kunnen alleen worden gesignaleerd en gewaardeerd als men de verschillen tussen beide systemen kent. Bovendien zullen financials ook niet zelden te maken krijgen met kwesties die de fiscale jaarrekening aangaan. Daarvoor is kennis van de fiscale winstbepaling relevant naast de kennis die men heeft van de regels ten aanzien van de vaststelling van de commerciële jaarrekening. Het onderhavige Executive Program richt zich daarop en gaat in het bijzonder in op de verschillen die ontstaan ten gevolge van uiteenlopende regelgeving en rechtspraak. De financial professional krijgt daardoor een gedegen inzicht in de samenhang tussen, karakteristieken van en onderscheidingen tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling.

2. Doelgroep

Afgestudeerde en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants, accountants in business, registercontrollers en andere financial professionals.

naar boven

3. Programma

De opzet van het Executive Program is dat het zich primair richt op de financial professional/niet-fiscalist; hij of zij wordt geacht een gedegen basiskennis te hebben van het Nederlandse jaarrekeningenrecht. De nadruk van de opleiding ligt in het verwerven van fiscale kennis. Niettemin komt ook de commerciële winstbepaling in beeld: deze vormt het uitgangspunt en wordt in elke cursusdag gedurende het eerste uur opgefrist ten aanzien van het in die bijeenkomst centraal staande thema. Vervolgens worden gedurende de daaropvolgende drie uren de fiscale aspecten van het thema besproken aan de hand van wetgeving, rechtspraak en met behulp van casuïstiek. De beide onderdelen worden door twee docenten gedoceerd, ieder gespecialiseerd in de commerciële respectievelijk de fiscale winstbepaling van het thema van de bijeenkomst. Beide docenten zijn gedurende de hele bijeenkomst aanwezig.

Het Executive Program bestaat uit zes bijeenkomsten van elk vijf uur onderbroken door een pauze van een uur voor een maaltijd. De sessies duren van 16.00u tot 21.00u. De cursusdata in 2021 zijn: 21 september, 5 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december.

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

De opzet van de modules is als volgt:

1. Algemene beginselen (21 september 2021) (Peter Kavelaars, Martin Hoogendoorn)

 • Jaarrekeningaspecten
  • Algemene beginselen (continuïteit, toerekening, realisatie, voorzichtigheid, matching, stelselmatigheid)
  • Stramien voor de opstelling en vormgeving van financiële overzichten
  • Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
  • Classificatie financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen
 • Fiscale winstbepaling
  •  Totaalwinst:
vermogensetikettering
zakelijke en onzakelijke transacties
stortingen/onttrekkingen
verliescompensatie
objectieve vrijstellingen
doorschuiffaciliteiten
aftrekuitsluitingen
eigen/vreemd vermogen/renteaftrekbeperkingen
exitheffing/step-up/internationale aspecten
  • Jaarwinst
    - beginselen goedkoopmansgebruik (realiteit/voorzichtigheid/eenvoud)
    - bestendige gedragslijn                  

2. Materiële en immateriële vaste activa (5 oktober 2021) (Marcel Smeets, Marcel de Kimpe)

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling materiële activa, incl. afschrijving en waardevermindering
  • Vastgoedbeleggingen
  • Activeringscriteria immateriële vaste activa
  • Waardering en resultaatbepaling immateriële activa, incl. afschrijving en waardevermindering
  • Verwerking van goodwill
 • Fiscale winstbepaling
  • Bedrijfsmiddel
  • Waardering/afwaardering
  • Afschrijving
  • Vastgoed
  • Goodwill
  • Overige immateriële activa (gekocht/zelf voortgebracht)
  • Geactiveerde kosten
  • Investeringsfaciliteiten

3. Valutaverschillen en overige activa (voorraden/onderhanden werk/vorderingen/financiële activa) (2 november 2021) (Jurriën van der Heijden, Nees de Vos) 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling voorraden
  • Onderhanden projecten
  • Vorderingen
  • Effecten (vast en vlottend)
  • Omrekening vreemde valuta
 • Fiscale winstbepaling
  • Waardering
  • Afwaardering
  • Voorraden

4. Passiva (16 november 2021)  (Ruud van den Dool, Dingeman Manschot)

 • Jaarrekeningaspecten
  • Voorzieningen (vorming, waardering; diverse soorten)
  • Schulden
 • Fiscale winstbepaling
  • Schulden
  • Voorzieningen
  • Kostenegalisatiereserve
  • Herinvesteringsreserve

5. Bijzondere onderwerpen 1: Kapitaalbelangen (30 november 2021) (Mark Robben, Hugo van den Ende)

 • Jaarrekeningaspecten
  • Fusies en overnames
  • Consolidatie
  • Deelnemingen
  • Intercompanytransacties
 • Fiscale winstbepaling
  • Deelnemingen/deelnemingsvrijstelling
  • Fiscale eenheid
  • Fusies
  • Splitsingen
  • Bedrijfsopvolging/overnames

6. Bijzondere onderwerpen 2: Derivaten, opties en leasing (14 december 2021) (Warner Bruins Slot, Rik van Hal)

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling derivaten
  • Hedge accounting
  • Op aandelen gebaseerde betalingen
  • Leasing
 • Fiscale winstbepaling
  • Derivaten
  • Hedging
  • Opties
  • Leasing
  • Internationale aspecten

naar boven

4. Docenten

Het programma wordt verzorgd door deskundige hoogleraren en andere docenten. Het programma staat onder leiding van Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Prof. dr. Peter Kavelaars.

5. Certificaat

Na afronding van het Executive Program ontvangt u een bewijs van deelname. 

6. Deelnamekosten

De kosten voor dit programma inclusief  diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de vier bijeenkomsten bedragen €3.250,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

7. Inschrijven

Het programma staat open voor degenen met een afgeronde academische opleiding of een opleiding op HBO-niveau met aantoonbare praktijkervaring

U kunt het inschrijfformulier voor Fiscale & Commerciële Winstbepaling hier downloaden.

Het formulier is digitaal invulbaar. Inschrijving vindt plaats door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per mail aan ons te retourneren: lieverst@ese.eur.nl.

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kunt u mailen naar de Program Coordinator van deze opleiding Angelique Lieverst: lieverst@ese.eur.nl of 010-4081486.

naar boven

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen