Fiscale & Commerciële Winstbepaling voor het MKB | Executive Program

‘Tel uit je winst!’ Het is niet zomaar dat dit bekende Nederlandse spreekwoord een ironische ondertoon heeft. Winstbepaling is namelijk vaak een complexe aangelegenheid, zeker bij grotere ondernemingen. Daarbij is het bepalen van de winst zowel nodig voor de commerciële jaarrekening als voor de fiscus. Voor elk van deze winstbepalingen gelden eigen regels, en dat zijn er vaak nogal wat. Het Executive Program Fiscale & Commerciële Winstbepaling voor het MKB van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een compleet overzicht.

Waarom dit Executive Program?

Elke afgestudeerde en ervaren RA krijgt ermee te maken. En naast de Registeraccountant uiteraard ook de Openbaar Accountant, Intern Accountant, Overheidsaccountant en de Accountant In Business. Verder ook de Registercontroller en andere Financial Professionals: voor de commerciële winstbepaling zijn de Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving of IFRS beslissend; voor de fiscale winstbepaling gaat het om de in de Wet IB 2001 vastgelegde totaalwinst en de jaarwinstbepaling.

Met het volgen van het Executive Program Fiscale & Commerciële Winstbepaling voor het MKB verzekert de deelnemer zichzelf van:  

 • Inzicht in de verschillende doelstellingen van commerciële en fiscale winstbepaling
 • Een up-to-date overzicht van de verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling op diverse gebieden
 • Zicht op de onderwerpen waar keuzes en schattingen een belangrijke rol spelen
 • De mogelijkheid om voor de post-latente belastingen in de jaarrekening tot een gedegen onderbouwing te komen
 • Handvatten voor het maken van beleid inzake de optimale aansluiting tussen commerciële en fiscale winstbepaling

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De investering voor het totale Executive Program Fiscale & Commerciële Winstbepaling (bestaande uit 6 modules) bedraagt € 3.250,-. Dit bedrag is inclusief diner & drankjes, documentatie en parkeerkaarten en is vrijgesteld van BTW.

Locatie
De colleges zullen gegeven worden op locaties van Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam is hier te vinden.

Groepsgrootte
Om zeker te zijn van voldoende interactie en mogelijkheden tot het uitwisselen van ideeën, hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 25 personen.

Voor degenen die in de financiële praktijk werkzaam zijn en regelmatig of zelfs dagelijks te maken hebben met de (commerciële) jaarrekeningen, zoals Registeraccountants en Registercontrollers, is het van belang ook kennis te hebben van de fiscale winstbepalingsregels. Door de verschillen tussen beide winstbepalingsregels ontstaan er immers actieve en passieve belastinglatenties in de commerciële jaarrekening. Die kunnen alleen worden gesignaleerd en gewaardeerd als men de verschillen tussen beide systemen kent.

Bovendien zullen Financials ook niet zelden te maken krijgen met kwesties die de fiscale jaarrekening aangaan. Daarvoor is kennis van de fiscale winstbepaling relevant naast de kennis die men heeft van de regels ten aanzien van de vaststelling van de commerciële jaarrekening. Vooral voor Financials in het MKB is kennis van zowel de fiscale als de commerciële regels van belang. Het programma is echter ook geschikt voor Financials die werkzaam zijn bij of voor grote bedrijven. Het Executive Programma Fiscale en Commerciële Winstbepaling voor het MKB richt zich daarop en gaat in het bijzonder in op de verschillen die ontstaan ten gevolge van uiteenlopende regelgeving en rechtspraak. De Financial Professional krijgt daardoor een gedegen inzicht in de samenhang tussen, karakteristieken van en onderscheidingen tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling.

1. Algemene beginselen 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Algemene beginselen (continuïteit, toerekening, realisatie, voorzichtigheid, matching, stelselmatigheid)
  • Stramien voor de opstelling en vormgeving van financiële overzichten
  • Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
  • Classificatie financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen
 • Fiscale winstbepaling
  • Totaalwinst:
   - vermogensetikettering
   - zakelijke en onzakelijke transacties
   - stortingen/onttrekkingen
   - verliescompensatie
   - objectieve vrijstellingen
   - doorschuiffaciliteiten
   - aftrekuitsluitingen
   - eigen/vreemd vermogen/renteaftrekbeperkingen
   - exitheffing/step-up/internationale aspecten
  • Jaarwinst
   - beginselen goedkoopmansgebruik (realiteit/voorzichtigheid/eenvoud)
   - bestendige gedragslijn                   

2. Materiële en immateriële vaste activa 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling materiële activa, incl. afschrijving en waardevermindering
  • Vastgoedbeleggingen
  • Activeringscriteria immateriële vaste activa
  • Waardering en resultaatbepaling immateriële activa, incl. afschrijving en waardevermindering
  • Verwerking van goodwill
 • Fiscale winstbepaling
  • Bedrijfsmiddel
  • Waardering/afwaardering
  • Afschrijving
  • Vastgoed
  • Goodwill
  • Overige immateriële activa (gekocht/zelf voortgebracht)
  • Geactiveerde kosten
  • Investeringsfaciliteiten

3. Valutaverschillen en overige activa (voorraden/onderhanden werk/vorderingen/financiële activa) 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling voorraden
  • Onderhanden projecten
  • Vorderingen
  • Effecten (vast en vlottend)
  • Omrekening vreemde valuta
 • Fiscale winstbepaling
  • Waardering
  • Afwaardering
  • Voorraden

4. Passiva 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Voorzieningen (vorming, waardering; diverse soorten)
  • Schulden
 • Fiscale winstbepaling
  • Schulden
  • Voorzieningen
  • Kostenegalisatiereserve
  • Herinvesteringsreserve

5. Bijzondere onderwerpen 1: Kapitaalbelangen 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Fusies en overnames
  • Consolidatie
  • Deelnemingen
  • Intercompanytransacties
 • Fiscale winstbepaling
  • Deelnemingen/deelnemingsvrijstelling
  • Fiscale eenheid
  • Fusies
  • Splitsingen
  • Bedrijfsopvolging/overnames

6. Bijzondere onderwerpen 2: Derivaten, opties en leasing 

 • Jaarrekeningaspecten
  • Waardering en resultaatbepaling derivaten
  • Hedge accounting
  • Op aandelen gebaseerde betalingen
  • Leasing
 • Fiscale winstbepaling
  • Derivaten
  • Hedging
  • Opties
  • Leasing
  • Internationale aspecten

Docenten en (gast)sprekers 
Het programma wordt verzorgd door deskundige hoogleraren en andere docenten.

Programmaleiding
Het Executive Programma Fiscale en Commerciële Winstbepaling voor het MKB wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Het programma staat onder leiding van prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en prof. dr. Peter Kavelaars. Coördinatie is in handen van Angelique Lieverst.

Collegedagen zijn op maandag van 16.00 - 21.00 uur. De opleiding bestaat uit 6 modules en wordt gegeven in het najaar van 2022.  De exacte data worden nader bekend gemaakt. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Stuur vrijblijvend een e-mail naar Angelique Lieverst, Program Coordinator, via lieverst@ese.eur.nl

Het Executive Program Fiscale en Commerciële Winstbepaling voor het MKB van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat open voor degenen met een afgeronde academische opleiding of een opleiding op hbo-niveau met aantoonbare praktijkervaring.

Elke deelnemer ontvangt na afronding van het Executive Programma Fiscale & Commerciële Winstbepaling voor het MKB een certificaat van deelname vanuit Erasmus Economics & Business Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Angelique Lieverst

Program Coordinator

E-mailadres
lieverst@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 4081486
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Bayle Building - Kamer J5-11
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Finance? Check onderstaande blogs!

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen