Erasmus Open Access Fonds

In 2024 is de financiële steun van de EUR-bibliotheek aan open access verdeeld in twee afzonderlijke fondsen: het Erasmus Open Access Book Fund en het Erasmus Diamond Open Access Fund.

OA boeken fonds

Met het Erasmus Open Access Fonds 2024 willen we de openaccesspublicatie van wetenschappelijke monografieën en geredigeerde bundels (edited collections) stimuleren.

Voor de open access-publicatie van wetenschappelijke monografieën en geredigeerde bundels (edited collections) brengt de uitgever publicatiekosten in rekening, de zogenaamde Book Processing Charges (BPC's). Als de BPC's niet worden gedekt door de subsidieverstrekker of een andere financieringsbron, kun je een beroep doen op het Erasmus Open Access Fonds 2024.

Voorwaarden van het Erasmus Open Access Fonds:

 • De maximale vergoeding is € 8.000 (incl. BTW) per boek. Als de BPC's van een monografie lager zijn dan 8.000 euro, neemt de bibliotheek 100% van de kosten voor haar rekening. Als de BPC's hoger zijn dan het maximumbedrag, kunnen de resterende kosten worden worden aangevuld door andere subsidieverstrekkers. Zie bijvoorbeeld de informatie van NWO op hun webpagina.
 • Het bedrag dat wordt vergoed voor geredigeerde delen staat in verhouding tot het aantal betrokken EUR-redacteuren (bijv. als er vier co-redacteuren zijn, waarvan één uit de EUR, financieren wij 25% van de BPC tot een maximum van 8.000 euro).
 • De auteur(s) en/of redacteur(en) moeten verbonden zijn aan de EUR (met uitzondering van het Erasmus MC).  NB. Het eerste aanspreekpunt voor BPC-financiering dient de externe financier van de auteur te zijn (bijv. NWO of ERC). Daarom wordt auteurs sterk aangeraden een budget voor open access uitgaven op te nemen in hun subsidievoorstellen en/of gebruik te maken van andere beschikbare financieringsregelingen (bijv. NWO's OA Book Fund). Auteurs worden aangemoedigd een aanvraag in te dienen als er geen geld voor open access in het subsidiebudget is opgenomen of als de subsidie al is afgelopen. Als de financiering van de externe financier ontoereikend is, kunnen auteurs een aanvraag indienen bij het OA Book Fund om de resterende kosten van het BPC te betalen. De bibliotheek beoordeelt elk verzoek afzonderlijk om te bepalen of het in aanmerking komt.
 • De publicatie moet worden gepubliceerd onder een Creative Commons licentie, bij voorkeur een CC-BY licentie.
 • De auteur/redacteur heeft een ORCID iD
 • Het betreft: (A) een wetenschappelijke monografie die door de uitgever aan een peer review is onderworpen. Een wetenschappelijke monografie wordt hier gedefinieerd als een lang wetenschappelijk werk over één onderzoeksonderwerp, geschreven door één of soms twee auteurs; B) geredigeerde bundels (edited collections) waarin ten minste één redacteur verbonden is aan de EUR.
 • Van vergoeding zijn uitgesloten: onderwijsboeken (tekstboeken), congresbundels (conference proceedings), dissertaties, kritische (tekst)uitgaven en vertalingen.

Voldoe je aan bovengenoemde voorwaarden? Dien dan vóór aanvang van de publicatie een aanvraag voor vergoeding van de kosten in. Alle aanvragen worden grondig beoordeeld en financieringsaanvragen worden in behandeling genomen voor zover er voldoende budget beschikbaar is. Je kunt je aanvraag indienen bij openaccess@eur-nl.libanswers.com.

Diamond OA fonds

Diamond open access journals worden gedefinieerd als tijdschriften die alle artikelen en gerelateerde inhoud onmiddellijk gratis beschikbaar stellen zonder dat zij auteurs en lezers kosten in rekening brengen. Dit publicatiemodel verschilt van gouden open access tijdschriften, waarvan de inhoud vrij te lezen is, maar die auteurs of hun instellingen een artikelverwerkingsvergoeding (APC) in rekening brengen om te publiceren. Aangezien Diamond Open Access tijdschriften niet afhankelijk zijn van APC's of abonnementen van lezers, hebben dergelijke uitgevers vaak financiering nodig uit externe bronnen zoals academische instellingen, overheidssubsidies of filantropen. Diamond open access initiatieven hebben vaak moeite om financiering te vinden en het belang van dit open access model wordt nog steeds onderschat in de bestaande open access strategieën.

Daarom heeft de bibliotheek een stimuleringsfonds ingesteld om initiatieven van EUR-onderzoekers op het gebied van open access publiceren te ondersteunen. Het EUR Diamond Open Access Fund is bedoeld als een steunstructuur om bestaande initiatieven te verbeteren en te ontwikkelen (professionaliseren van een bestaand tijdschrift, abonneren op een platform etc.) of om een nieuw initiatief op te starten (een nieuw tijdschrift creëren of een bestaand tijdschrift omzetten naar diamond open access).

Voorwaarden van het Erasmus Diamond Open Access Fonds:

De bibliotheek stelt in totaal 40.000 euro beschikbaar, toe te kennen in de loop van 2024. Initiatieven die in aanmerking komen kunnen een eenmalige stimulans aanvragen. De maximale bijdrage die kan worden aangevraagd is 5.000 euro per aanvraag. Initiatieven kunnen het fonds slechts één keer aanvragen. Dit fonds is niet bedoeld als instrument voor structurele financiering van initiatieven op het gebied van diamond open access. Alle aanvragen worden door het Open Access and Publication Support Team beoordeeld op basis van de volgende voorwaarden:

 • Initiatieven die in aanmerking komen moeten een sterke band hebben met de EUR. Het tijdschrift of platform is bijvoorbeeld opgericht of wordt beheerd door een of meer EUR-onderzoekers.
 • De bij het initiatief betrokken onderzoekers moeten een ORCID iD hebben.
 • De aanvraag moet worden aangevuld en versterkt met een gedegen financieel en businessplan en een duidelijk voorstel met betrekking tot de professionele diensten die nodig zijn om het initiatief op middellange tot lange termijn draaiende te houden.

Daarnaast moeten initiatieven die financiering krijgen uit het Erasmus Diamond Open Access Fund ernaar streven dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Naleving van de Fair Open Access Principles.  
 • Indexering in de Directory of Open Access Journals.   
 • Het initiatief moet het mogelijk maken te publiceren onder een Creative Commons Naamsvermelding licentie (CC BY).
 • CC BY moet bij voorkeur als standaardlicentie worden aangeboden.
 • Het verstrekken van Digital Object Identifiers (DOI's) aan alle (toekomstige) publicaties.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dien dan een aanvraag in bij het Open Access and Publication Support Team van de bibliotheek. Alle aanvragen worden grondig beoordeeld en financieringsaanvragen worden in behandeling genomen voor zover er voldoende budget beschikbaar is. Je kunt je aanvraag indienen via openaccess@eur-nl.libanswers.com.


 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen