Regelingen

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies is ingevoerd voor alle bacheloropleidingen van Erasmus School of Law. Na een negatief bindend studieadvies kunnen studenten zich gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding of opleidingen waarvoor zij een negatief bindend studieadvies hebben gekregen.

Geen bindend studieadvies wordt gegeven aan studenten die vóór 1 februari van het eerste studiejaar de inschrijving beëindigen. Studenten die zich vervolgens in een volgend studiejaar opnieuw inschrijven krijgen aan het eind van dat volgend studiejaar wel een bindend studieadvies.

Voor wie geldt het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies geldt voor alle studenten van de bacheloropleidingen van Erasmus School of Law. Het bindend studieadvies geldt ook voor studenten die twee of meer opleidingen volgen.

Normen bindend studieadvies

Voltijdstudenten
Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving het gehele eerste jaar halen (B1, 60 EC), waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Deeltijdstudenten
Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 39 EC (EC = European Credit, dit staat voor het aantal studiepunten) van het eerste jaar (B1) halen. Van deze 39 EC moeten in ieder geval deel uit maken het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I (5 EC) en het onderdeel Rechtssociologie (6 EC). Het aantal EC wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Mr.drs.- en Double Degree in Recht en Bedrijfskunde-studenten
Als mr.drs.- of Double Degree in Recht en Bedrijfskunde-student moet je zowel aan de BSA-normen van de opleiding Economie of Bedrijfskunde voldoen als aan de BSA-normen van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moet je aan het eind van het derde jaar van inschrijving het gehele eerste jaar (B1, 60 EC) hebben behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.
 
De BSA-normen vind je in de Onderwijs- en examenregeling van je opleiding. De compensatieregeling vind je in de Regels van de examencommissie.

Hoe komt het bindend studieadvies tot stand?

Studenten worden gedurende het eerste jaar regelmatig geattendeerd op het bindend studieadvies en worden op de hoogte gesteld van de studieresultaten. Studenten die onvoldoende resultaten halen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. In augustus wordt berekend hoeveel studiepunten behaald zijn en of voldaan is aan de norm.

Persoonlijke omstandigheden

Studieresultaten kunnen beïnvloed worden door persoonlijke omstandigheden, zoals een langdurige ziekte. Bij de totstandkoming van het bindend studieadvies kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen indien zij tijdig zijn gemeld. Het is dan ook van groot belang om persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten negatief beïnvloeden onmiddellijk te bespreken met de studieadviseurs.

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor B1-vakken tellen mee voor het benodigde aantal te behalen EC.

Plagiaat en fraude

In het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt van studenten en staf verwacht dat zij integer zijn en alle regels voor goed wetenschappelijk werk naleven. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan en plegen sommigen fraude of plagiaat. Binnen een wetenschappelijke opleiding waarin zelfstandig, origineel en analytisch denken voorop moet staan, is dat een kwalijk verschijnsel. Bij de examencommissie van Erasmus School of Law worden helaas regelmatig meldingen gedaan van fraude tijdens tentamens en plagiaat in werkstukken, opdrachten en scripties.

Wat is fraude?

Een wetenschappelijke opleiding heeft pas nut als je leert problemen te analyseren, te verwoorden en nieuwe ideeën op een overzichtelijke manier te ontwikkelen. Door fraude te plegen ontneem je jezelf de kans dit goed te leren en toe te passen. Erasmus School of Law neemt fraude hoog op. Fraudegevallen die aan het licht komen schaden niet alleen de pleger, maar ook de opleiding en de universiteit.
Voorbeelden van fraude tijdens een tentamen zijn onder andere:

 • Het deelnemen aan een tentamen zonder daartoe gerechtigd te zijn;
 • Het raadplegen van boeken, syllabi, aantekeningen of andere geschriften tijdens een tentamen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan;
 • Het voor handen hebben van geannoteerde (wet)boeken tijdens een tentamen en (wet)boeken waar aantekeningen, verwijzingen, codes, etc. in staan; Let op: (wet)boeken mogen enkel voorzien zijn van onderstrepingen of andere markeringen (die niet zijn aan te merken als codering) en van blanco (niet-beschreven) of door de uitgever voorbedrukte (en met de bundel meegeleverde) tabs. Voorbedrukte tabs dienen bevestigd te zijn aan dezelfde pagina als waarop de regeling waarnaar de tab verwijst, zich bevindt;
 • Het afkijken tijdens het tentamen bij medestudenten;
 • Het zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
 • Het verwisselen of met anderen uitwisselen van de uitgereikte vragenformulieren en/of antwoordformulieren;
 • Het zich, voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen is vastgesteld, in het bezit stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen;
 • Het tijdens een tentamen voorhanden hebben van voorgeprogrammeerde rekenmachines, computers, buzzers, ingeschakelde mobiele telefoons, alsmede apparaten met vergelijkbare functies.

Wat is plagiaat?

Bronnen en het gebruik van bronnen
Plagiaat is het presenteren van stukken tekst als eigen werk, terwijl deze tekst geschreven is door iemand anders. Bij het schrijven van werkstukken, opdrachten en scripties is het weergeven van een goed onderbouwde redenering of analyse van belang. Bij het onderbouwen van een redenering moet gebruik worden gemaakt van beschikbare inzichten uit wetenschappelijke artikelen, papers of boeken. Het maakt niet uit of deze bronnen worden geraadpleegd in een bibliotheek of op het internet. Inzichten zoals die zijn verwoord in artikelen of in documenten op het internet mogen bij het schrijven van werkstukken, opdrachten of scripties worden gebruikt, met bronvermelding. Als je teksten en ideeën van anderen gebruikt, moet je dit vermelden.

Gebruiken in plaats van kopiëren
Er is echter wel een belangrijk verschil tussen 'gebruiken' en 'kopiëren'. Wanneer je namelijk zonder bronvermelding teksten uit artikelen of uit door anderen geschreven werkstukken overneemt, hetzij door te 'knippen en plakken' uit elektronische documenten, hetzij door passages letterlijk over te nemen, is er sprake van plagiaat en dus van fraude. Zelfs als de gekopieerde passages maar een relatief klein deel uitmaken van een werkstuk, opdracht of scriptie, is er sprake van plagiaat. Het plegen van enige vorm van plagiaat is verboden. Let op: Ook een ander in de gelegenheid stellen plagiaat te plegen wordt gezien als fraude.

Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan gebruik te maken van een opdracht of tekst geschreven door een medestudent, en dat je als student je eigen werk ook niet hiervoor aan een ander ter beschikking mag stellen. Ook is er sprake van plagiaat als er feitelijke informatie letterlijk wordt overgenomen (bijvoorbeeld uit een nieuwsbron op internet) zonder bronvermelding. Ook het overnemen van tekst waarbij een paar woorden veranderd zijn, geldt als plagiaat. 

Regels 

De Frauderegeling van Erasmus School of Law is te vinden in de Regels van de examencommissie.

Wat gebeurt er als fraude of plagiaat geconstateerd wordt?

Fraude:
Tijdens een schriftelijk tentamen zijn het voornamelijk de surveillanten die fraude opsporen. Als een surveillant fraude vermoedt of constateert bij jou, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. De surveillant stelt een verslag op en kan bewijsstukken innemen. Afhankelijk van de concrete situatie kan de aanwezige examinator besluiten dat je de zaal moet verlaten. Doorgaans mag de student het tentamen afmaken. De examinator meldt de fraude bij de Examencommissie en levert het verslag van de surveillant en eventueel ingenomen bewijsstukken in.

Plagiaat:
Bij plagiaat wordt de examencommissie ingelicht. De examencommissie verzoekt je schriftelijk en/of mondeling te reageren naar aanleiding van de beschuldiging. De Examencommissie besluit op basis van de stukken en de reacties of het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van plagiaat en welke sanctie in het concrete geval moet worden opgelegd.

Sancties

De sanctie die door de examencommissie wordt opgelegd kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor maximaal 1 jaar. Door uitsluiting van tentamens kan ernstige studievertraging worden opgelopen. Bij het opleggen van de sanctie door de examencommissie wordt hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast kom je als je veroordeeld bent voor fraude en/of plagiaat in beginsel niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen. Mocht er sprake zijn van recidive zal de examencommissie zwaarder sanctioneren. Bij het bepalen van de sanctie doet opzet op het frauduleus handelen niet ter zake. 

Opsporen van plagiaat en fraude binnen de faculteit

Scripties, werkstukken en schriftelijke opdrachten dienen digitaal bij de examinator ingeleverd te worden. Erasmus School of Law beschikt namelijk over middelen om plagiaat elektronisch (met een plagiaatscanner) op te sporen.

Vrijstellingen

Wij hanteren de volgende standaardvrijstellingen.

Bacheloropleidingen

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

 • Afgeronde hbo-Rechten:
  Op grond van een afgeronde hbo-bacheloropleiding Rechten wordt het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vrijgesteld.
 • Afgeronde propedeuse/eerste bachelorjaar wo Rechtsgeleerdheid:
  Op grond van een afgerond eerste bachelorjaar van een Nederlandse wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kan het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid worden vrijgesteld, indien vakken voor een zeer groot gedeelte overeenkomen.
 • Op grond van elke afgeronde wo bacheloropleiding wordt vrijstelling verleend van de minor.

Bacheloropleiding Fiscaal recht

 • Afgeronde hbo-Rechten:
  Op grond van een afgeronde hbo bacheloropleiding Rechten wordt het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Fiscaal recht vrijgesteld.
 • Afgeronde propedeuse/eerste bachelorjaar wo Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht:
  Op grond van afgerond eerste bachelorjaar van een Nederlandse wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht kan het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Fiscaal recht worden vrijgesteld, indien vakken voor een zeer groot gedeelte overeenkomen.
 • Op grond van elke afgeronde wo bacheloropleiding wordt vrijstelling verleend van de minor.

Bacheloropleiding Criminologie

 • Voor de Bacheloropleiding Criminologie worden geen standaardvrijstellingen verleend.

Masteropleidingen

Bij een combinatie van juridische masteropleidingen wordt de volgende vrijstelling verleend:

 • Vrijstelling voor het vrije keuzeonderdeel, voor zover de master een vrij keuzeonderdeel heeft.

Voor meer informatie zie de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding.

Procedure

Een verzoek tot verlening van standaardvrijstellingen dient te worden gericht aan de examencommissie van Erasmus School of Law. Het verzoek moet worden vergezeld van gewaarmerkte kopieën (niet zijnde digitale scans) van het diploma en de cijferlijst, waarop alle behaalde onderdelen en de datum waarop ze zijn behaald staan vermeld (Indien u dit diploma aan de EUR heeft behaald volstaat het verzoek, zonder kopieën van diploma of cijferlijst).

Voor individuele vrijstellingen geldt de regeling als genoemd in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleiding. Individuele vrijstellingen kunnen uitsluitend op grond van elders behaalde wo tentamens worden verleend.

Wilt u een verzoek indienen bij de examencommissie, dan kunt u dit formulier invullen. Na het verzenden van het formulier ontvangt u een e-mail ter ontvangstbevestiging. 

Geldigheidsduur

 • Bachelor: De standaardvrijstellingen hebben een geldigheidsduur van 4 jaar voor voltijdstudenten en 6 jaar voor deeltijdstudenten, te rekenen vanaf 1 september van het eerste jaar van inschrijving voor de bacheloropleiding.
  De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 4 dan wel 6 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend.
 • Master: De standaardvrijstellingen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar voor voltijdstudenten en 3 jaar voor deeltijdstudenten, te rekenen vanaf 1 september van het eerste jaar van inschrijving voor de masteropleiding.
  De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 2 dan wel 3 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend.

Let op:

 • Studenten die bij een andere wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Criminologie een negatief bindend studieadvies hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.
 • Studenten die op grond van een afgeronde wo-opleiding voor 1 september 2008 vrijstelling hebben gekregen voor de vrije keuze ruimte (6 EC) krijgen slechts een gedeeltelijke vrijstelling voor de Minor (9 EC).
 • Voor studenten die het zogeheten mr.drs.-programma volgen geldt een speciale regeling. Het mr.drs.-programma is het gecombineerde programma voor de studies Algemene of Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het mr.drs.-programma of de studieadviseurs.

Keuzevakken

Studenten van andere faculteiten kunnen in principe deelnemen aan de aangeboden (keuze)vakken. Voor sommige vakken geldt een maximum aantal keuzevakstudenten of deelnemers.

U dient vooraf toestemming te verkrijgen van de examencommissie van uw eigen opleiding. Nadat u toestemming heeft verkregen van de examencommissie van uw opleiding moet u zich inschrijven als keuzevakstudent.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de studieadviseurs van de Erasmus School of Law.

Regeling voor studenten van Erasmus School of Law

Studenten Fiscaal Recht, Nederlands Recht en Criminologie van de EUR worden verwezen naar de studiegids.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen