Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit. In deze code is een vijftal principes wetenschappelijke integriteit opgenomen die de grondslag vormen voor goede onderzoekspraktijken. Deze principes zijn:

 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid

Verder concretiseert de gedragscode deze principes tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken, die ook leidend zijn binnen de EUR. Naast de eigen verantwoordelijkheden van onderzoekers zijn er vijf zorgplichten geformuleerd voor de instelling. Deze zorgplichten worden bij de EUR actief geïmplementeerd om goede wetenschapsbeoefening te faciliteren. De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) vervangt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004). Indien u integriteitsschending vermoedt, bekijk dan de klachtenprocedure.

Contactpersonen Wetenschappelijke Integriteit

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende personen die zich bezig houden met wetenschappelijke integriteit op de EUR.

 • Met vragen over wetenschappelijke integriteit, vermoedens van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en misstanden kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon is te bereiken via de secretaris van de vertrouwenspersoon, drs. Riëtte te Lindert: vertrouwenspersoon.onderzoek@eur.nl of (010) 408 8805.

 • De Commissie Wetenschappelijke Integriteit behandelt klachten aangaande schending van de Wetenschappelijke Integriteit door een medewerker van de EUR. Een klacht kan ingediend worden via het College van Bestuur, de vertrouwenspersoon dan wel rechtstreeks gemeld worden bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De secretaris van de Commissie is te bereiken via cwi@eur.nl.  

 • Nick den Hollander is Coördinator Wetenschappelijke Integriteit op de Erasmus Universiteit. Deze rol heeft als hoofdtaak het bevorderen van wetenschappelijke integriteit in algemene zin.

  Het gaat onder meer om activiteiten op de volgende terreinen:

  • Onderwijs betreffende wetenschappelijke integriteit voor staf en promovendi
  • Continue bestuurlijke en managerial aandacht voor wetenschappelijke integriteit
  • Infrastructuur voor data opslag en – analyse (vergelijk ook Research Matters)
  • Referentie check / plagiaat scan proefschriften (procedure)
  • Ethische advisering onderzoek.

  Uw suggesties voor het verder bevorderen van wetenschappelijke integriteit kunt u doorgeven aan coordinator.researchintegrity@eur.nl.

 • Elke faculteit op de EUR heeft een Facultaire Coördinator Wetenschappelijke Integriteit. De verantwoordelijkheden van de facultaire coördinatoren zijn onder anderen: 

  • het stimuleren van een integere onderzoekscultuur en het onder aandacht brengen van het thema wetenschappelijke integriteit
  • het stimuleren van 'awareness' omtrent de integriteitscode en het functioneren als aanspreekpunt
  • het coördineren van evenementen en activiteiten gerelateerd aan wetenschappelijke integriteit
  • het doorverwijzen van personen naar relevante coördinatoren en vertrouwenspersonen in geval van vermoedde integriteitsschending of ongewenst gedrag
  FaculteitCoördinator Wetenschappelijke IntegriteitEmail
  Erasmus School of EconomicsNine van Gentvangent@ese.eur.nl
  Rotterdam School of Management Chrysoula Papacharalampoupapacharalampou@rsm.nl
  Erasmus School of History, Culture and CommunicationIsabel Awadawad@eshcc.eur.nl
  Erasmus School of Social and Behavioural SciencesFlora Vanlangendonckvanlangendonck@essb.eur.nl
  International Institute of Social StudiesJoanna Baskottbaskott@iss.nl
  Erasmus School of LawAnnet van der Veena.vanderveen@law.eur.nl
  Erasmus MCAngela van Tilborga.vantilborg@erasmusmc.nl
  Erasmus School of PhilosophyFrans Willem KorstenF.W.A.Korsten@hum.leidenuniv.nl
  Erasmus School of Health Policy & ManagementYasmin Alhafajiresearch@eshpm.eur.nl

Dilemmaspel

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een dilemmaspel ontwikkeld, met een focus op 'professionalism and integrity in research'. Dit dillemaspel is inmiddels een standaard onderdeel van trainingen in wetenschappelijke integriteit voor PhD studenten en onderzoekers. Het spel bevat veel voorkomende integriteitsdilemma's, en stimuleert academische staff om dit soort dilemma's te bespreken. Het dilemmaspel is beschikbaar gesteld aan alle faculteiten. Ook is er een online versie beschikbaar.