Studiestaken en omzwaaien

Oorzaken binnen of buiten je studie kunnen je doen overwegen je studie te staken of een andere studie te gaan volgen. Je kunt ook worden gedwongen een studie af te breken, wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt: je mag je dan voorlopig niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding. Het is dan belangrijk zorgvuldig vast te stellen wat er aan de hand is, welke mogelijkheden je hebt en inzicht te krijgen in gevolgen ervan. Je kunt daarbij gebruik maken van de hulp van studentendecanen, studieadviseurs en universiteitspsychologen. Misschien is het nuttig om een cursus te volgen of een test af te leggen. Je krijgt te maken met regels over inschrijving, collegegeld en studiefinanciering.

Een beslissing nemen

Eerst het probleem vaststellen

Toch nog even doorgaan, tijdelijk stoppen, omzwaaien naar een andere universitaire opleiding of het hoger beroepsonderwijs, het studeren opgeven en gaan werken...? Twijfel je erover met je studie door te gaan, dan is het zaak bij jezelf na te gaan wat er aan de hand is. Ook als er een negatief bindend studieadvies dreigt of al uitgebracht is, doe je er goed aan niet overhaast over te stappen naar een andere opleiding of geheel op te houden met studeren: ga eerst na wat het probleem is. Tip: houd er rekening mee, dat je bij een negatief bindend studieadvies niet mag inschrijven voor de opleiding waarvoor dat advies is uitgebracht. Geen inschrijving betekent geen recht op studiefinanciering en OV-studentenkaart. Zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk bij DUO je wijzigingen doorgeeft en op tijd je OV-studentenkaart inlevert! Anders riskeer je een boete voor onterecht bezit van deze kaart.

Het probleem kan liggen in de studie zelf: de studie sluit slecht aan bij je interesse of het kost je veel moeite goede resultaten te behalen. In het eerste geval is het de vraag wat je verwachtingen waren toen je die studie koos en in hoeverre deze inderdaad afwijken van je ervaringen. Kun je beter een andere opleiding kiezen of misschien je verwachtingen bijstellen? In het tweede geval heb je misschien moeite met een universitaire studie met de nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en kun je een hbo-studie overwegen: meer gestructureerd en minder abstract, jaarklassen en mentoren, meer praktijkgericht.

Bij slechte resultaten is het ook de vraag of de studie zonder meer te zwaar voor je is of dat je studiemethoden verbeterd kunnen worden. Slechte resultaten kunnen ook voortkomen uit problemen op het persoonlijke vlak: misschien heb je moeite met het student-zijn of zijn er problemen in je familie of relatie.

Kortom, de eerste stap is een helder beeld krijgen van wat er aan de hand is. De volgende stap is na te gaan wat de mogelijkheden zijn en de consequenties.

Ga je stoppen met je huidige opleiding en zwaai je om naar een andere studie, dan is het de vraag of je wel voldoende studiefinanciering hebt. Kun je de nieuwe studie aan de Erasmus Universiteit volgen of moet je daarvoor naar een andere universiteit of hogeschool? Hoe zit het met de vooropleidingseisen en vrijstellingen? Als je besluit helemaal met studeren op te houden, hoe zit het dan met je studiefinanciering?

Oriënterend gesprek, verwijzen, officiële verklaringen: studentendecaan

Voor het verhelderen en oplossen van problemen bij het studeren is een oriënterend gesprek met een studentendecaan vaak een goed begin. De studentendecaan kan je begeleiden bij problemen met studieplanning, studiemethoden en concentratie.

Ook kun je advies krijgen over de eerste stappen op weg naar een nieuwe of hernieuwde studiekeuze: doorgaan met de huidige opleiding; onderbreken of staken van de studie; oriëntatie op een nieuwe studie, bijvoorbeeld door je te verwijzen naar de cursus studiekeuze.

Je kunt met de studentendecaan alles op een rijtje zetten wat betreft de gevolgen voor inschrijving, collegegeld en studiefinanciering. Indien nodig kan de studentendecaan je doorverwijzen naar een studieadviseur of universiteitspsycholoog.

Kijk hier voor informatie over studentendecanen.

Studie-inhoudelijke vragen: studieadviseur

Als je twijfelt over de studie die je nu volgt, kun je een afspraak maken met de studieadviseur van je huidige opleiding. De studieadviseur kan de studieresultaten met je doornemen en beoordelen of je zorgen wat betreft de studievoortgang reëel zijn. Voorts kan de studieadviseur een beeld geven van de nog te leveren studieprestaties en met je bespreken of het zinvol is je studie voort te zetten.

Je kunt ook contact opnemen met de studieadviseur van de faculteit waar je denkt te gaan studeren. Je kunt dan bijvoorbeeld de toelatingseisen, mogelijke vrijstellingen, de structuur van de studie, de inhoud van bepaalde vakken, de keuzevakken en de beroepsperspectieven bespreken. Ook is het vaak mogelijk om via de studieadviseur contacten te leggen met studenten of colleges bij te wonen.

Kijk hier voor informatie over studieadviseurs.

Persoonlijke problemen: universiteitspsycholoog

Wanneer je kampt met persoonlijke problemen of met problemen rond het studeren van psychische aard, kun je een beroep doen op de universiteitspsychologen. Zij kunnen je bij persoonlijke problemen op deskundige wijze helpen of zorg dragen voor een verwijzing naar een andere instantie. Ook kun je bij hen terecht ingeval van moeilijkheden met het studeren zelf (uitstelgedrag) of met het afleggen van tentamens. Zij organiseren studie-intensiveringsgroepen, scriptiegroepen en tentamenangstgroepen (faalangst). Het gaat hierbij niet direct om de inhoudelijke kant van de studie, maar in de eerste plaats om het studeren zelf.

Kijk hier voor informatie over Universiteitspsychologen.

Studie- en beroepskeuze

Over studie- en beroepskeuze kun je veel informatie vinden op de website van de Erasmus Universiteit:

Zelfwerkmateriaal en Tests

Wanneer je meent dat de studie waarmee je bezig bent niet de juiste studie voor jou is, maar niet weet welke studie of welk beroep wel geschikt is, kan de workshop studiekeuze een oplossing bieden.

Het doel van deze workshop is het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een goede keuze. Dit kan betekenen dat je na het volgen van de workshop besluit om definitief door te gaan met de huidige opleiding, of besluit om een andere opleiding te gaan volgen of vaststelt dat je meer tijd en onderzoek nodig hebt voor het maken van een keuze. Misschien besluit je iets geheel anders te gaan doen, bijvoorbeeld om (voorlopig) te gaan werken.

In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op de studiekeuzes die je eerder hebt gemaakt, waarom je twijfelt over de huidige opleiding, wat je interesses en eigenschappen zijn, de opleidings- en beroepsmogelijkheden, hoe kiezen in het werk gaat en hoe je een stappenplan opzet om tot een goede keuze te komen.

De workshop bestaat uit één bijeenkomst van 3 ½ uur. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Omzwaaien binnen het hoger onderwijs.

Naar een nieuwe studie

Wanneer je aan een nieuwe bacheloropleiding in het hoger onderwijs wil beginnen moet je je aanmelden via www.studielink.nl. Dit geldt ook voor een opleiding binnen de EUR, zelfs binnen de eigen faculteit. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Nadere vooropleidingseisen: voor Geneeskunde en sommige bacheloropleidingen zijn bepaalde profielen of vakken verplicht.
 • Bij sommige opleidingen is er een numerus fixus en selectie.

Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen aan de EUR. Voor eventuele vrijstellingen voor vakken die je in de afgebroken studie hebt behaald, is het verstandig om je door de studieadviseur van de toekomstige studie daarover te laten informeren.

Studiefinanciering

Voorwaarde voor studiefinanciering is dat je als voltijd student bent ingeschreven. Het recht op studiefinanciering vervalt zodra je je inschrijving beëindigt.

Als omzwaaier moet je aan DUO in Groningen doorgeven dat je van opleiding verandert. Je kunt dit regelen via internet. Ga naar: www.duo.nl. Op de openingspagina kies je ‘Direct iets regelen’ en vervolgens ‘Wijzigen’. Je kunt aangeven op welke datum een studie wordt beëindigd en met ingang van welke datum een andere studie wordt gestart. Voor de maanden die je niet staat ingeschreven, heb je geen recht op studiefinanciering. De studiefinanciering wordt pas weer voortgezet als je als voltijd student aan de nieuwe studie begint.

Bij onderbreking van studiefinanciering dien je bedacht te zijn op:

 • Je OV-studentenkaart: zorg ervoor dat die op tijd wordt ingeleverd.
 • De diplomatermijn: je beursmaanden worden, gerekend vanaf de maand dat je voor het eerst beurs kreeg, pas een gift, als je binnen 10 jaar met succes een afsluitend examen aflegt. Het aantal beursmaanden waarop je recht hebt, is gekoppeld aan de nominale omvang van je opleiding. Bij tijdelijke onderbreking tikt de klok van de diplomatermijn gewoon door!
 • De beperkte duur van studiefinanciering: je rechten op studiefinanciering (beurs en/of lening) zijn maximaal tien jaar geldig, gerekend vanaf het eerste moment dat je studiefinanciering voor het hoger onderwijs krijgt. Heb je je studiefinanciering onderbroken, dan gaan de maanden die resteren na tien jaar voor je verloren.
 • Leeftijdsgrens van 30 jaar: je kunt tot 30 jaar studiefinanciering aanvragen. Wanneer je voor je 30ste studiefinanciering hebt ontvangen en stopgezet, dan kun je vanaf 30 jaar niet langer opnieuw studiefinanciering aanvragen. Let erop dat je na je 30ste niet de studiefinanciering onderbreekt. Dit gaat met de nieuwe wet in 2010 waarschijnlijk veranderen.

Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO www.duo.nl.

Studiestaken

Beëindiging van je inschrijving en teruggave van collegegeld

Wanneer je besluit je studie te staken dien je dit te doen via Studielink (www.studielink.nl). Studenten geneeskunde dienen hun uitschrijving ook te melden bij het Diensten Centrum Onderwijs (DCO) van het Erasmus MC. Beëindiging van de inschrijving en teruggave van collegegeld zijn alleen op een beperkt aantal gronden mogelijk, zoals:

 • In het eerste jaar van inschrijving van het eerste jaar van de bacheloropleiding.
 • Wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden.
 • Wegens wachttijd voor deelname aan de co-schappen.
 • Om andere redenen, ter beoordeling van het College van Bestuur.
 • Na het behalen van een einddiploma (bachelor, master, artsenbul).

Zie voor meer informatie de site over Uitschrijven.

Studiefinanciering: wat te doen bij studiestaken

Bij beëindiging van je inschrijving verlies je je recht op studiefinanciering. Je moet zelf tijdig en met behulp van het formulier "Wijzigingen Student" DUO op de hoogte stellen. Bij het stopzetten van studiefinanciering dien je bedacht te zijn op:

 • Je OV-studentenkaart: zorg ervoor dat die op tijd wordt ingeleverd.
 • 1 februari regel die alleen van toepassing is in het eerste jaar dat je voor een studie in het hoger onderwijs studiefinanciering ontvangt: wanneer je je studiefinanciering stopzet voor 1 februari en in dat studiejaar niet hervat, worden de eerste beursmaanden omgezet in een gift.
 • De diplomatermijn: je beursmaanden worden pas een gift, als je binnen 10 jaar een afsluitend examen behaalt. Staak je je studie en verlaat je de universiteit zonder een afsluitend examen, dan blijven die maanden voorgoed een lening. Afsluitende examens zijn het bachelorexamen, masterexamen en artsexamen.

Levensonderhoud na staken van de studie

Met het stoppen van de studiefinanciering zul je op een andere wijze moeten voorzien in je levensonderhoud. De studentendecanen kunnen je op de hoogte brengen van eventuele mogelijkheden voor mensen met een gedeeltelijk afgemaakte studie.