Jeugd en Gezin

Onderzoekers
Ouders met hun kind aan tafel
 • prof.dr. Loes Keijsers

  Welbevinden van adolescenten

  Mijn onderzoek heeft als doel beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en sociale media bijdragen aan het welbevinden van toekomstige generaties. Ik ontwikkel daarnaast eHealth-applicaties om veerkracht te versterken (GrowIt! App).

   

 • prof.dr. Maartje Luijk

  Ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen

  Ik doe onderzoek naar wetenschappelijk onderbouwde opvoedondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen.

 • prof.dr. Annemiek Harder

  Werkzame factoren en effectiviteit van jeugdzorg en speciaal onderwijs

  Mijn onderzoek richt zich binnen jeugdzorg en speciaal onderwijs op de vraag: Wat werkt, voor wie, wanneer en waarom? Ik wil meer zicht krijgen op hóe professionals zich nog beter kunnen inzetten om samen mét jongeren en ouders te komen tot succes.

   

 • prof. dr. Nicole Lucassen

  Kinderarmoede

  Ik onderzoek de effectiviteit van interventies gericht op kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.

 • dr. Frank van der Horst

  Gehechtheid

  In mijn onderzoek heb ik aandacht voor de klinische implicaties en de geschiedenis van de gehechtheidstheorie (hoe vroege ervaringen in de relatie met opvoeders van belang zijn bij de ontwikkeling van het zelfbeeld van kinderen en invloed hebben op relaties en vriendschappen die iemand later aangaat).

 • dr. Joyce Weeland

  Effectiviteit van preventie- en interventieprogramma's

  Ik onderzoek of preventie- en interventieprogramma's effectief zijn in het voorkomen of verminderen van problemen bij kinderen, jongeren en opvoeder. In mijn onderzoek richt ik me ook op de vraag hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma's effectief zijn.

 • dr. Rianne Kok

  Zelfregulatie en morele ontwikkeling in sociale context

  Ik onderzoek de morele ontwikkeling binnen het gezin, met speciale aandacht voor liegen: hoe en wanneer liegen ouders tegen hun kinderen en heeft dat liegen ook invloed op de ontwikkeling van kinderen? Daarnaast onderzoek ik waarom sommige kinderen het lastiger vinden om zich te gedragen naar de normen en waarden van hun gezin, school en de maatschappij en hoe emotieregulatieproblemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Hiervoor maak ik vaak gebruik van video-observaties van gedrag. Als observatie-expert was ik betrokken bij de ontwikkeling van de Beats-portal; een platform om samen te werken met video-data en video's te annoteren.

  Wetenschapper Rianne Kok
 • dr. Daphne van de Bongardt

  Relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid

  Mijn onderzoekslijn is gericht op het begrijpen en verbeteren van relationele en seksuele gezondheid van jongeren. Met verschillende methoden (vragenlijsten, observaties, interviews) bestudeer ik riskante en positieve relationele en seksuele ontwikkelingen en de biopsychosociale factoren die daarmee samenhangen.

  Daphne van de Bongardt
 • dr. Amaranta de Haan

  Opvoeden van adolescenten

  Ik onderzoek vanuit een gezinssysteemperspectief hoe moeders, vaders en kinderen elkaar wederzijds beïnvloeden tijdens adolescentie. Ik richt me hierbij met name op de vraag waarom ouders opvoeden zoals ze opvoeden, en gebruik hiervoor zowel gegevens die over de langere termijn zijn verzameld, als intensieve longitudinale data (dagboekdata).

 • dr. Michelle Achterberg

  Hersenontwikkeling en sociaal gedrag

  Mijn onderzoekslijn richt zich op de invloed van erfelijkheid, opvoeding en het brein op de ontwikkeling van sociale emotieregulatie in de kindertijd en adolescentie, wat ik onderzoek aan de hand van de longitudinale tweelingstudie L-CID

 • dr. Annabel Vreeker

  Determinanten van veerkracht en psychopathologie bij jongeren

  In mijn studies probeer ik beter te begrijpen welke factoren bijdragen aan veerkracht en risico op psychopathologie bij jongeren met een ouder met psychopathologie. Ook onderzoek ik hoe we de vroege identificatie van symptomen kunnen verbeteren, en welke interventies we kunnen inzetten om stemmingsklachten bij jongeren met een verhoogd risico op psychopathologie te voorkomen.

   

 • dr. Margriet Lenkens

  Jongeren met delinquent gedrag, inzet van ervaringskennis

  Ik doe onderzoek naar de inzet van ervaringskennis van jongeren bij een training voor reclasseringswerkers. Ik onderzoek wat de invloed hiervan is op communicatie en empathie.

  Margriet Lenkens
 • dr. Ijsbrand Leertouwer

  Welbevinden adolescenten door middel van Ehealth

  Ik doe onderzoek naar methoden om de betrouwbaarheid en validiteit in kaart te brengen van persoon-specifieke metingen, verzameld door middel van experience sampling. Uiteindelijk zullen deze methoden worden toegepast in Ehealth apps die worden gebruikt door adolescenten.

 • dr. Lisanne Schröer 

  Ouderlijke socialisatie van liegen in gezinnen

  Ik onderzoek hoe kinderen leren liegen. Specifiek ben ik geïnteresseerd in drie mogelijke mechanismes van het liegen van kinderen: (1) wat ouders hun kinderen leren over liegen, (2) het liegen van hun ouders dat kinderen observeren, en (3) een kloof tussen wat ouders hun kinderen leren over liegen en wat ouders zelf doen.

 • dr. Jana Vietze

  Erbij horen en welzijn tijdens de adolescentie

  Ik onderzoek hoe en wanneer gevoelens van (niet) erbij horen samenhangen met het welzijn van jongeren. Met behulp van meerdere methoden (vragenlijsten, interviews, dagboeken) onderzoek ik hoe ouders, school en leeftijdsgenoten jongeren kunnen ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling en gevoelens van inclusie en erbij horen.

 • dr. Jacqueline Schenk

  Ontwikkeling en welbevinden van jeugdigen met Downsyndroom, Autisme, of enkel een verstandelijke beperking

  Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het welbevinden van jeugdigen met Downsyndroom, autisme of enkel een verstandelijke beperking. Ik wil hiermee inzicht krijgen in persoons- en/of omgevingsfactoren die de ontwikkeling en het welzijn van deze jeugdigen, hun leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten beïnvloeden.

  Jacqueline Schenk
 • dr. Crystal Smit

  Sociale invloeden op lichamelijk welbevinden van jongeren

  Mijn onderzoek focust op het motiveren van jongeren tot een gezonde levensstijl, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van hun sociale omgeving. In het bijzonder richt ik me op het betrekken van sociale influencers in interventies op het gebied van lichamelijk welbevinden

 • dr. Marleen de Moor

  Genen, opvoeding en ontwikkeling

  Mijn onderzoek gaat over genen, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hebben genen invloed op hoe ouders opvoeden? En hoe beïnvloeden genen en opvoeding de ontwikkeling van kinderen? Verder ben ik specifiek geïnteresseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Ik onderzoek onder andere hoe ouders hun kinderen kunnen stimuleren om meer te bewegen en motorisch vaardiger te worden.

 • dr. Dom Weinberg

  Sociaal ongelijkheden en ontwikkeling van adolescenten

  Ik bestudeer hoe adolescenten omgaan met hun sociaaleconomische omgeving, zoals hoe zij hun eigen sociaaleconomische positie waarnemen en hoe zij de onrechtvaardige systemen en maatschappelijke structuren begrijpen die sociale ongelijkheden in stand houden en genereren.

 • dr. Novika Purnama Sari

  Autistische kenmerken in de algemene bevolking

  Ik werk aan de continue benadering van autistische trekken als voorspellende of afhankelijke variabele om te bestuderen in hoeverre autistische trekken correleren met verschillende ontwikkelingstrajecten en -uitkomsten (bv. academische prestaties, leeftijd van de ouders, hardhandig ouderschap).

 • dr. Donna de Maat

  Veerkracht na stress

  Ik onderzoek waarom sommige kinderen en jongeren problemen ervaren, terwijl andere goed blijven functioneren na het ervaren van stress. Hierbij ligt de focus op welke kenmerken van kinderen zelf en welke kenmerken van hun omgeving bijdragen aan veerkracht.

  Donna de Maat
 • dr. Niko Vegt

  Co-creatie met jongeren

  Ik ontwikkel methodes en tools, gebaseerd op human-centered design, die kinderen en adolescenten in staat stelt om volwaardig deel te nemen aan onderzoek en innovatie projecten. In mijn onderzoek richt ik me in eerste instantie op de voorwaarden en benodigdheden voor effectieve samenwerking tussen jongeren en onderzoekers.

 • Emily Tang, MSc

  Effectiviteit van gezinsgericht werken in de (semi-)residentiele jeugdzorg

  Ik onderzoek de effectiviteit van het betrekken van ouders bij de behandeling van hun kinderen in de (semi-)residentiele jeugdzorg. Door middel van kwantitatieve en kwalitatieve methoden bestudeer ik de vraag: Wat werkt voor wie en waarom in gezinsgericht werken in de (semi-)residentiele jeugdzorg?

   

 • Mirthe Verbeek, MSc

  Positieve psychoseksuele ontwikkeling en de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Ik onderzoek de effectiviteit van twee lesprogramma's voor jongens op het vmbo/mbo en jongens met een lichte verstandelijke beperking. Deze programma's hebben als doel om de psychoseksuele gezondheid te bevorderen en (ervaringen met) seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 • Anne Bülow, MSc

  Opvoeding van adolescenten

  Ik onderzoek hoe welbevinden en opvoeding van adolescenten op de korte en lange termijn samenhangt. Hierbij maak ik gebruik van intensieve longitudinale data: onderzoek waarbij we dezelfde proefpersonen over langere tijd volgen en onderzoeken met behulp van experience sampling (dagboekonderzoek).

  Anne Bülow
 • Savannah Boele, MSc

  Opvoeding van adolescenten

  Ik onderzoek de dynamiek tussen opvoeding en het welbevinden van adolescenten. In mijn onderzoek richt ik me met name op het hoe en waarom gezinnen van elkaar verschillen in hun dynamiek.

 • Milou Lünnemann, MSc

  Geweld in gezinnen

  Ik doe onderzoek naar de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Mijn focus ligt op internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen en jongeren.

  Milou Lunnemann
 • Mehmet Day, MSc

  Identiteitsontwikkeling jongeren

  Mijn onderzoek richt zich op de meervoudige identiteitsontwikkeling van jongeren (16-24 jaar) met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie. Hoe gaan jongeren om met de verschillende deelidentiteiten die ze hebben (samenhang/conflict) en hoe kunnen opvoeders en professionals jongeren daarin ondersteunen.

  Mehmet Day
 • Eline Doelman, MSc

  Effecten van een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel

  Ik onderzoek wat een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van vrijwillige hulp bijdraagt bij het beschermen van kinderen wanneer er sprake is van huiselijk geweld.

  Eline Doelman
 • Ildeniz Arslan, MSc

  Langetermijnvoorspellers van beter welbevinden

  Ik onderzoek de ontwikkeling van kindertijd tot en met jongvolwassenheid vanuit een positief psychologische insteek, met als centrale vraag: Wat zijn mogelijke langetermijnvoorspellers van beter welbevinden? Ik richt mij op kind- en omgevingsfactoren (gedrag, persoonlijkheid, opvoeding, ouder-kind relatie) die kunnen bijdragen aan de weg naar een positieve, gelukkige en gezonde toekomst.

  Ildeniz Arslan
 • Lysbert Zeinstra, MSc

  (Complexe) trauma's binnen families met meerdere problemen

  Ik bestudeer de effectiviteit van een innovatief behandelingsprogramma voor getraumatiseerde kinderen en ouders in meervoudige probleemsituaties.

  Lysbert Zeinstra
 • Emma Roza, MSc

  Liegen in gezinnen

  Ik onderzoek bidirectionele patronen van liegen onder ouders en kinderen. Bovendien onderzoek ik de vraag of liegen door ouders voorspellend is voor (positieve of negatieve) ontwikkelingsuitkomsten van kinderen.

 • Ines Lucieer, MSc

  Liegen in gezinnen en de morele ontwikkeling van kinderen

  Ik onderzoek het effect van liegen in gezinnen op kinderen. Met behulp van een zelf ontwikkelde vragenlijst doe ik onderzoek naar ‘’ouderlijke morele dissonantie’’ (de kloof tussen wat ouders vinden van liegen en dat wat ze hun kinderen hierover leren). Specifiek kijk ik hierbij naar welke ouders morele dissonantie vertonen en hoe dit gerelateerd is aan verschillende kind uitkomsten, zoals kinderlijk lieggedrag en de verdere sociaal-emotionele en gedragsmatige ontwikkeling.

   

 • Dominique Troost, MSc

  Kinderarmoede

  Ik doe onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hierbij kijk ik naar de ervaringen van professionals en die van gezinnen en kinderen zelf.

 • Rick van Logchem, MSc

  In mijn onderzoek richt ik mij op het co-creëren en evalueren van interventies afgestemd op de behoeften van individuele gezinnen om ouderlijke steun en het welzijn van adolescenten te bevorderen.

 • Céline Henneveld, MSc

  Ouderlijke steun & welbevinden van adolescenten

  Ik onderzoek of steun van ouders niet alleen het welbevinden van adolescenten kan bevorderen, maar ook kan ondermijnen.

 • Asli Gulmus, Msc.

  Project Manager Convergence ProtectMe & PARADOx

  Als project manager ondersteun ik onderzoekers bij niet-onderzoek gerelateerde zaken, zoals stakeholder- en projectmanagement. Hierdoor kunnen onderzoekers zich volledig concentreren op hun expertise en het bereiken van hun onderzoeksdoelen, waardoor de kans op succes van het project en de resulterende impact wordt vergroot.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen