Action Lines

Zorgverlener helpt oudere man met een tablet

Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Smarter Choices for Better Health heeft drie doelen. Uit deze doelen zijn vier actielijnen voortgekomen. 

Hardloper bij de Rotte
Claire Droppert

Mensen helpen om langer en gezonder te leven

Na belangrijke ontwikkelingen in de moleculaire biologie, computerwetenschappen, micro-elektronica, radiofysica en vele andere gebieden, heeft de gezondheidszorg de afgelopen vijftig jaar een veel grotere invloed gekregen op het leven van de gemiddelde persoon. Er is nog veel te halen, vooral onder sociaaleconomisch achtergestelde groepen.

.

Actielijn: Preventie

De huidige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid wereldwijd vragen om meer aandacht voor preventie. Preventieve maatregelen zijn van vitaal belang om de last van niet-overdraagbare ziekten aan te pakken en de duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels te vergroten. De voordelen van effectieve preventie worden algemeen erkend, maar over de manier waarop preventie-inspanningen moeten worden georganiseerd, wordt hevig gedebatteerd. 

Het doel van de Actielijn Preventie is om theoretisch en evidence-based inzicht te krijgen in het ontwerpen van impactvolle gezondheidsinterventies door rekening te houden met de behoeften, voorkeuren en context van individuen. We streven ernaar de wetenschappelijke kennis te vergroten over de mate waarin de effectiviteit van interventies kan worden verbeterd door ze af te stemmen op:

  1. Behoeften en voorkeuren op individueel niveau, waaronder psychologische eigenschappen en toestanden;
  2. Contexten op omgevingsniveau, zoals economische, sociale, culturele en institutionele factoren.

Gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar en toegankelijk houden

Betere gezondheidszorg, een vergrijzende bevolking en financiële prikkels vanuit zorgverzekeraars op het verlenen van meer zorg leiden tot stijgende kosten. Zonder effectieve interventie bestaat het risico dat de gezondheidszorg op de lange termijn onbetaalbaar wordt. Het is daarom essentieel dat we onderzoeken hoe we met beperkte middelen de beste resultaten kunnen bereiken voor de gezondheid van zoveel mogelijk mensen.

.

Actielijn: Resultaatgerichte Gezondheidszorg

De gezondheidszorgsystemen staan onder druk en staan voor grote uitdagingen. In een context van snel uitbreidende diagnose- en behandelingsopties en toenemende bezorgdheid over de onhoudbaarheid van de groei van de gezondheidsuitgaven, zijn beleidsmakers op zoek gegaan naar methoden en benaderingen om meer waar voor hun geld te krijgen, dat wil zeggen de best mogelijke resultaten voor patiënten te realiseren, geleverd op een patiëntgerichte manier tegen de laagst mogelijke kosten. Outcome-Based Health Care wil bijdragen aan de wetenschappelijke basis voor het streven naar een effectievere gezondheidszorg.Specifiek richten we ons op de volgende twee hoofddoelstellingen:

  1. Ontwikkeling van methoden voor het kwantificeren van (tussen-provider verschillen in) uitkomsten, en beoordeling van de betrouwbaarheid (bijv. de rol van toevallige variatie) en validiteit (bijv. de rol van case-mix) van de resulterende maatregelen als indicatoren van kwaliteit van zorg.
  2. Ontwikkeling en testen van haalbare methoden voor het sturen op geaggregeerde uitkomsten (zowel intern als extern) en kosten - incl. benchmarking en alternatieve betalingsmodellen (bijv. gebundelde betaling, pay-for-performance) - en het beoordelen van hun impact in termen van verbetering van zorgprocessen, herontwerp van werkstromen, multidisciplinaire samenwerking, en kwaliteit en kosten van zorg.

Actielijn: Evaluatie van Gezondheidszorg 

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor het waarderen van de baten van gezondheidsinterventies verschoven van het gangbare op gezondheid gerichte model van voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY's) naar het in kaart brengen van het volledige voordeel van interventies door het identificeren van aanvullende waardedimensies naast gezondheid, d.w.z. door rekening te houden met de kwaliteit van leven. 

Op basis van literatuur en een theoretisch kader werd in Nederland het Wellbeing Instrument Ten Domains (WiX) ontwikkeld. Een besluitvormingskader voor een volledige toepassing van gezondheidstechnologie (HTA) vereist een heroverweging van beleidsgerelateerde randvoorwaarden. Er is onderzoek nodig om te bepalen wanneer een HTA-beslissing gevoelig is voor het meenemen van andere baten dan QALY en voorkeuren. 

Er is ook onderzoek nodig om te onderzoeken of een economische evaluatie in termen van kosten per WALY als vervanging kan dienen voor de evaluatie van kosten per QALY en om de afkapwaarden (d.w.z. betalingsbereidheid) voor een WALY te bepalen. Ten slotte zijn de bestaande kaders voor economische evaluatie en prioritering ongevoelig voor overwegingen met betrekking tot de verdeling over QALY's, die er waarschijnlijk meer toe doen als er meer voordelen zoals WALY's worden meegenomen. Een uniforme welvaartseconomische methode zou kunnen worden gebruikt om besluitvormers te begeleiden bij het bereiken van rechtvaardige verdelingen van QALY's en WALY's.

Straat in Rotterdam in de zomer.

Verbeterde gelijkheid in gezondheidszorg

Hoewel gezondheidszorg voor steeds meer mensen toegankelijk wordt, zijn er nog steeds grote verschillen.  Om deze verschillen te verkleinen, is het belangrijk om te onderzoeken wat de belangrijkste oorzaken zijn van de verschillen in gezondheid.

.

Actielijn: Gelijkwaardigheid in gezondheid

Ondanks inspanningen om ongelijkheid in gezondheid te verminderen, blijven er grote gezondheidsverschillen naar sociaaleconomische status bestaan. Nederland heeft een sterk sociaal vangnet en relatief lage financiële barrières voor preventieve en curatieve gezondheidszorg, maar het verschil in levensverwachting tussen de laagst en de hoogst opgeleiden is ongeveer 4,5 jaar, terwijl het verschil in (zelf ervaren) gezonde levensverwachting 13,5 jaar bedraagt. 

Deze Actielijn draagt op twee manieren bij aan het slechten van de barrières die mensen met een lage sociale status ervan weerhouden een betere gezondheid te krijgen. Ten eerste documenteren we trends in ongelijkheden in gezondheid over verschillende delen van de levenscyclus en hun relatie met en invloed op ongelijkheden in andere maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Ten tweede zullen we specifieke mechanismen die ten grondslag liggen aan ongelijkheden in gezondheid identificeren met behulp van (natuurlijke) experimenten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen