Erasmus Universiteit Rotterdam wil bijdragen aan een betere gezondheid wereldwijd door slimmere keuzes te bevorderen. Aangezien gezondheid en gezondheidszorg complexe thema's zijn, zal het Erasmus Initiatief 'Smarter Choices for Better Health' gericht investeren in multidisciplinair langetermijnonderzoek.

SCBH nodigt onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan (d.w.z. promovendi of academisch personeel tot 5 jaar na hun promotie) uit om onderzoek te doen naar een onderwerp dat relevant is voor SCBH en zijn actielijnen. Het totale budget voor de call is € 50.000 en elk project kan maximaal € 10.000 aanvragen.

De aanvraagprocedure is momenteel niet beschikbaar. De verwachte opening van de nieuwe ronde is eind 2024. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar Hans van Kippersluis; hvankippersluis@ese.eur.nl.

De SCBH Seed Grant call biedt financiële ondersteuning aan beginnende onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC voor onderzoek gerelateerd aan de thema's van SCBH. Deze toekenningen worden verstrekt om de kosten te dekken die voortvloeien uit het opstarten van een welomschreven onderzoeksproject (bijv. dataverzameling, primaire dataverzameling, het uitvoeren van een kleinschalig lab- of veldexperiment, het inhuren van onderzoeksassistenten, etc.).

Aanvragers kunnen steun aanvragen voor elke combinatie van subsidiabele activiteiten en kosten tot het algemene maximum van € 10.000. Aanvragen worden op hun merites beoordeeld, zonder voorkeur voor de wijze van onderzoek.

Subsidies zijn niet bedoeld om individuele bezoeken aan conferenties of reizen van personeelsleden te ondersteunen, ook niet als het gaat om de verspreiding van de resultaten van onderzoek dat rechtstreeks verband houdt met het thema van het initiatief.

Subsidies zijn ook niet bedoeld voor de voortzetting of promotie van onderzoek dat al aan de universiteit wordt uitgevoerd. De regeling is specifiek bedoeld om nieuw interdisciplinair toponderzoek te stimuleren. De regeling kan niet worden gebruikt om de kosten van vervangend onderwijs of salarisvervangende betalingen te dekken.

Toekenningen staan open voor alle academisch personeel aan het begin van hun carrière (d.w.z. tot 5 jaar na hun promotie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC, niet beperkt tot partnerscholen van SCBH. Om echter in aanmerking te komen moeten aanvragen voor de SCBH Seed Grant call voldoen aan de volgende criteria:

 • Een duidelijke link aantonen met de thema's van Slimmere Keuzes voor een Betere Gezondheid, inclusief een van de geïdentificeerde subthema's en onderzoeksagenda's die verband houden met de actielijnen;
 • Ervoor zorgen dat fondsen worden aangevraagd voor een duidelijk omschreven, afzonderlijke activiteit of onderzoeksonderdeel, met een identificeerbaar resultaat na voltooiing (bijv. een werkdocument of publicatie);
 • Een begroting bijvoegen die duidelijk laat zien hoe het gevraagde bedrag zal worden besteed.een begroting bijvoegen die duidelijk laat zien hoe het gevraagde bedrag zal worden besteed.

De hoogte van de beurs is maximaal € 10.000. De subsidie is maximaal 12 maanden geldig. De succesvolle aanvrager ontvangt 75% van de toegekende subsidie vooraf, de resterende 25% wordt uitbetaald na ontvangst van het beknopte verslag (zie hieronder).

De aanvraagprocedure is momenteel niet beschikbaar. De verwachte opening van de nieuwe ronde is eind 2024. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar Hans van Kippersluis; hvankippersluis@ese.eur.nl.

 • Transgender Transitioning – Elisa de Weerd (ESE)
 • Biased Health Perceptions or Private Information? – Jannis Stockel (ESHPM)
 • Taboo trade-off aversion: a discrete choice model and application to healthcare decisions Nicholas Smeele (ESHPM)
 • Within and Between Group Inequality Aversion: An Experiment on Socioeconomic Health Inequality – Matthew Robson (ESE)
 • The impact of home births on child and maternal health outcomes – Joaquim Vidiella-Martin (ESE)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen