Action Line 'Gelijkwaardige zorg'

Action Line 'Gelijkwaardige zorg'
Straat in Rotterdam in de zomer.

De top 1 procent rijkste Amerikanen leeft naar verwachting 10 tot 15 jaar langer dan de armste 1 procent. Ook in egalitaire samenlevingen, zoals Nederland, is er sprake van een substantiële kloof tussen socio-economische groepen. De literatuur heeft de omvang van deze ongelijkheid weliswaar in kaart gebracht, maar er is minder voortgang geboekt in het vinden van een oplossing die deze kloof kan dichten. 

De doelstelling 'Gelijkwaardige zorg' gebruikt natuurlijke experimenten om interventies te vinden, die de gezondheidskloof kunnen dichten. De onderzoekers van deze doelstelling, ontwikkelen tevens een normatief kader om beleidsmakers te helpen een goede afweging te maken tussen een maximale volksgezondheid en een minimale gezondheidskloof, bij het kiezen van interventies. Momenteel onderzoeken zij interventies op het gebied van perinatale zorg, preventie en preventieve geneeskunde, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk beleid, waaronder arbeidsongeschiktheidsbeleid.  

Lees meer over de stuurgroepleden van deze Action Line: Alex Burdorf, Eddy van Doorslaer en Johan Mackenbach.

Alex Burdorf is hoofd van het Department of Public Health aan het Erasmus MC. Als hoogleraar is hij gefascineerd door de grote gezondheidsongelijkheden, zowel wereldwijd als in Rotterdam. Door middel van zijn onderzoeken, probeert hij te doorgronden welke factoren deze gezondheidsongelijkheden drijven, welke programma's en interventies benodigd zijn om de volksgezondheid voor iedereen te vergroten, en hoe we observationele data kunnen gebruiken om de effectiviteit van beleidsprogramma's te evalueren. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar hoe en wanneer betaald werk kan bijdragen aan een betere gezondheid. 

Eddy van Doorslaer is hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Health Policy & Management. Hij studeerde econometrie in Antwerpen, en gezondheidseconomie in York. Hij promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft onderzoek verricht en gedoceerd in de gezondheidseconomie in het algemeen, en hij heeft uitgebreid gepubliceerd over de meting en de verklaringen van gezondheids- en zorgongelijkheid. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn onder andere het onderzoek van de causale mechanismen onderliggend aan de socio-economische gradiënt van gezondheid, zowel vroeg als laat in de levenscyclus, en op de equity en efficiency in de verlening van langdurige zorg. 

Johan Mackenbach is hoogleraar volksgezondheid aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Hij is tevens honorary professor aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hij is betrokken bij twee Action Lines van het Smarter Choice-initiatief: Preventie en Gelijkwaardige zorg. Zijn onderzoeksinteresses zijn sociale epidemiologie, medische demografie en gezondheidsbeleid. Hij is (co-)auteur van meer dan 700 papers in internationale, peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, alsmede van een aantal boeken. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Academia Europaea. 

Lees meer over Action Line-leider Tom van Ourti.

Tom Van Ourti is hoogleraar Toegepaste gezondheidseconomie en is gespecialiseerd in het thema gezondheid en ongelijkheid. Zijn onderzoek richt zich met name op het begrijpen van de socio-economische gezondheidsgradiënt, met een specifieke interesse in de impactevaluatie, preventieve zorg, metingstheorie van gezondheidsongelijkheid, en het onthullen van sociale voorkeuren voor inkomen en gezondheid. Hij heeft gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder de 'Review of Economics and Statistics', 'Journal of Health Economics', en het 'Bulletin of the World Health Organisation'. Hij doceert toegepaste econometrie en gezondheidseconometrie en hij coördineert de master Health Economics aan Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Lees meer over postdoctoraal onderzoeker Carlos Riumallo-Herl.

Carlos Riumallo-Herl is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus School of Economics, waar hij werkt aan het effect van maatschappelijk beleid en gezondheidsbeleid op de gezondheidskloof. Hij is tevens managementlid van het Rotterdam Global Health Initiative aan de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder andere gezondheidseconomie en vergrijzingseconomie, meer bepaald de rol van maatschappelijk- en gezondheidsbeleid op gezondheid van ouderen, de beperking van financiële risico's, en de lange termijnimpact van gezondheidsinterventies op economische resultaten in ontwikkelingslanden. Daarnaast werkt hij aan het ontwikkelen en verzamelen van een gezondheid- en vergrijzingsenquête in Zuid-Afrika, het effect van pensionering op de gezondheid, en de ontwikkeling van nieuwe welzijnsmaatregelen die levensverwachting en huishoudinkomen combineren. 

Lees meer over de promovendi van deze Action Line: Callum Brindley, Lizbeth Burgos Ochoa, Jawa Issa, Francisca Vargas Lopes en Joaquim Vidiella-Martin.

Callum Brindley is promovendus aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) en werkt aan ongelijkheden en de economische last van niet-overdraagbare ziekten in lage- en middeninkomenslanden. Hij behaalde zijn Master in Health Economics aan de University of York en wordt begeleid door Owen O'Donnell, Tom Van Ourti en Igna Bonfrer.

Lizbeth Burgos Ochoa is promovenda aan de afdeling verloskunde en gynaecologie van het Erasmus MC. Zij behaalde haar mastergraad in de methoden en statistieken voor de gedrags-, biomedische en sociale wetenschappen aan Universiteit Utrecht in 2018. Haar promotieproject 'Health inequity in the early life' onderzoekt de relatie tussen socio-economische status en gezondheidsbevindingen vanaf de geboorte tot de vroege kindertijd. Haar onderzoeksinteresses zijn onder andere gezondheidsgelijkheid, geboortebevindingen, omgevingseffecten en statistische methodologie.

Jawa Issa is promovenda aan de Erasmus School of Health Policy and Management, onder begeleiding van prof.dr. Owen O’Donnell, prof.dr. Tom Van Ourti en prof.dr. Pieter van Baal. Zij behaalde een mastergraad in de economie aan de University of Ottawa (Canada). Haar project richt zich op het maken van een robuuste welzijnsevaluatie van de gezondheidsdistributie met betrekking tot zowel efficiency als equity. Haar interessegebieden zijn onder andere gezondheidseconomie, welzijnseconomie, metingen van ongelijkheid en econometrie. 

Francisca Vargas Lopes is promovenda aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Haar begeleiders zijn prof.dr. Johan Mackenbach, van dezelfde afdeling, en prof.dr. Tom Van Ourti en dr. Carlos Riumallo-Herl, beide van de afdeling Toegepaste economie van de Erasmus School of Economics. Francisca is van plan een impactbeoordeling te maken van beleid dat relevant is voor gezondheids- en zorgongelijkheid in ontwikkelde landen. Haar huidige interessegebieden liggen bij  de impact van cost-sharing bij zorgconsumptie en de continuïteit van zorg, ongelijkheden met betrekking tot toegang tot geestelijke gezondheidszorg, de impact van deinstitutionalisering c.q. community-based zorg voor ernstig psychiatrisch zieke patiënten, en stoppen met roken.  

Joaquim Vidiella-Martin is promovendus aan de Erasmus School of Economics en het Tinbergen Instituut, onder begeleiding van prof. Tom Van Ourti en prof. Eddy van Doorslaer. Hij is ook onderzoeker bij het Centrum voor Gezondheid en Economie van de Universitat Pompeu Fabra (Spanje). Zijn huidige werk is gericht op: (i) het evalueren van het bestaan van sociaaleconomische ongelijkheden gedurende de vroege kinderjaren in Nederland; (ii) het analyseren van de gevolgen van gezondheidsaandoeningen op jonge leeftijd; en (iii) het beoordelen van het effect van beleid dat gericht is op het oplossen van gezondheidsverschillen.

Bekijk de academici die betrokken zijn bij deze Action Line.

Meer informatie volgt.

Jasper V. Been is universitair hoofddocent Neonatologie en kinderarts-neonatoloog aan het Sophia kinderziekenhuis van het Erasmus Medisch Centrum. Tevens is hij Research Fellow aan het Usher Institute, University of Edinburgh; en Associate Editor van het npj Primary Care Respiratory Medicine journal. Zijn onderzoeksonderwerpen exploreren de onderliggende causale mechanismen van early-life gezondheidsongelijkheid (doelstelling 'Gelijkwaardige zorg') en onderzoeken de effectiviteit  van gepersonaliseerde beloningen om het duurzaam stoppen met roken te promoten (doelstelling 'Preventie'). Zijn specifieke onderzoeksinteresses zijn perinatale volksgezondheid en tobacco control.

Meer informatie volgt. 

Pilar García-Gómez is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Economics, en Research Fellow van het Tinbergen Institute. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de socio-economische gradiënt van gezondheid. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen gezondheid en werk, in het bijzonder de impact van onder andere arbeidsongeschiktheidsbeleid, beleid inzake langdurige zorg, en ander arbeidsmarktbeleid op de gezondheids- en arbeidsmarktresultaten van de betroffen families, alsmede de impact van gebeurtenissen in de vroege kindertijd op maternale resultaten, kindergezondheid, en gezondheid en werk in het latere leven. Ze is Associate Editor van 'Health Economics'.

Raf Van Gestel is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij is geïnteresseerd in het toepassen van econometrische methoden om kennis op te doen voor gezondheidsbeleid. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn de kwaliteit van zorgverlening, impactevaluaties en besluitvormingsanalyse. Binnen dit Erasmus Initiative, werkt hij met Tom Van Ourti en Owen O’Donnell aan het toevoegen van risico en ongelijkheid als factoren in de evaluatie van behandelingen. 

Sam Harper is universitair hoofddocent in epidemiologie aan McGill University en is betrokken bij het McGill's Institute for Health and Social Policy en het Centre on Population Dynamics. Hij is bijzonder hoogleraar 'Impact of health and social policities on health inequality' aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek gaat over de sociale ongelijkheden in volksgezondheid, in het bijzonder de evaluatie van impact en het meten van ongelijkheden in gezondheid, globale gezondheid, demografie, causale inferentie en ethische kwesties in volksgezondheid. Voor het Smarter Choices-initiatief, werkt hij aan ongelijkheid in perinatale gezondheidszorg en de impact van onderwijs aan jonge kinderen op de ongelijkheid in gezondheid onder adolescenten.

Owen O’Donnell is hoogleraar aan de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij is Research Fellow van het Tinbergen Institute en Senior Researcher aan de University of Lausanne. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder andere gezondheidsongelijkheid, arbeidsongeschiktheidsregelingen, risico's van medische uitgaven, zorgverzekeringsdekkingen en preventie. Hij is editor van het 'Journal of Health Economics' en Associate Editor van 'Health Economics'.

Matthew Robson is postdoctoraal onderzoeker in economie aan de University of York. Zijn onderzoek heeft betrekking tot ongelijkheid en bouwt voort op de onderzoeksgebieden experimentele, gezondheids- en ontwikkelingseconomie. Hij voert beloninggestuurde laboratoriumexperimenten uit om pro-sociaal gedrag te observeren en te modelleren. Daarnaast ontwikkelt hij econometrische methoden om de impact van beleid op gezondheidsongelijkheid te evalueren. Hij werkt binnen de Equity in Health Policy (EQUIPOL) research group, werkt met het Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) en is mede-oprichter van de Interdisciplinary Research Network for Economists and Philosophers (IRNEP). Hij doceert micro-economie, toegepaste econometrie, experimentele economie en gezondheidseconomie. 

Kirsten Rohde is hoogleraar Gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics (ESE), fellow van het Tinbergen Institute en lid van de Erasmus Research Institute in Management (ERIM). Zij is een expert op het gebied van intertemporale keuze, een onderzoeksveld binnen de beslissingstheorie dat analyseert hoe mensen compromissen maken tussen het heden en de toekomst. Intertemporale keuze speelt een belangrijke rol bij gezond gedrag en preventie. Enkele andere van haar onderzoeksinteresses zijn zorgen over gelijkheid en sociale voorkeuren, en beslissingen in een risicosituatie. Kirsten is associate editor van het 'Journal of Economic Behavior & Organization'. Ze geeft onderwijs in het bachelorprogramma Economics and Business Economics en in de masterspecialisatie Behavioural Economics. 

Eric Steegers is hoogleraar en afdelingshoofd van Verloskunde en gynaecologie aan het Erasmus MC. Valorisatie van de resultaten van translationeel onderzoek met betrekking tot de etiologie van negatieve zwangerschapsuitkomsten heeft geleid tot innovatieve lokale en nationale hernieuwd risicoselectie en interventieprogramma's, zowel voor (preconceptionele zorg) als gedurende de vroege zwangerschap. Deze programma's combineren de medische en maatschappelijke domeinen in samenwerking met lokale en nationale overheden, en richten zich op kwetsbare gezinnen, met name in risicowijken.

Nieuws over de onderzoekers van Gelijkwaardige zorg

  • Insurance company rewards for good behaviour

    Kirsten Rohde participated in a discussion on the fact that insurance company ASR is going to reward its customers who engage in physical activity more often.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen