Action Line 'Preventie'

Onderzoekers en projecten binnen de doelstelling 'Preventie'
Hardloper bij de Rotte

De huidige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid wereldwijd vragen om meer aandacht voor preventie. Preventieve maatregelen zijn van vitaal belang om de last van niet-overdraagbare ziekten aan te pakken en de duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels te vergroten. De voordelen van effectieve preventie worden algemeen erkend, maar over de manier waarop preventie-inspanningen moeten worden georganiseerd, wordt hevig gedebatteerd. 

Centraal in het debat staat de afweging tussen schaal en reikwijdte. Grootschalige interventies en een one-size-fits-all benadering. Er wordt verondersteld dat iedereen suboptimale beslissingen neemt over zijn of haar gezondheid en ze krijgen precies dezelfde interventie. Dit leidt tot een beperkte reikwijdte van deze interventies, omdat ze niet kunnen inspelen op de verschillende behoeften, voorkeuren en contexten van individuen. Interventies op maat zijn geoptimaliseerd voor elk individu. Ze zijn complex, pakken veel verschillende gedragingen aan en omvatten meestal persoonlijke coaching of begeleiding. Het is echter onduidelijk of en hoe ze kunnen worden opgeschaald naar grote populaties.

Impactvolle gezondheidsinterventies

Preventie 2.0 heeft de ambitie om deze kloof te overbruggen. Ons doel is om kennis te vergaren over het ontwerpen van grootschalige gedragsgerichte gezondheidsinterventies te ontwerpen die rekening houden met de unieke behoeften van mensen en de context van hun dagelijks leven. 

Het doel is om theoretisch en evidence-based inzicht te krijgen in het ontwerpen van impactvolle gezondheidsinterventies door rekening te houden met de behoeften, voorkeuren en context van individuen. We streven ernaar de wetenschappelijke kennis te vergroten over de mate waarin de effectiviteit van interventies kan worden verbeterd door ze af te stemmen op (i) behoeften en voorkeuren op individueel niveau, waaronder psychologische eigenschappen en toestanden, en op (ii) contexten op omgevingsniveau, zoals economische, sociale, culturele en institutionele factoren.

The gap between planning and doing | Kirsten Rohde | TEDxErasmusUniversity

Research in a Nutshell print
Towards a better understanding of the intention-behaviour gap

Een artikel uit de sectie Research in a Nutshell

Wat zijn de plannen van Kirsten Rohde?

Challenge Accepted - Hans van Kippersluis

Challenge Accepted - Striving for better health and healthcare

Lees meer over de Action Line Leaders: Georg Granic en Joost Oude Groeniger.

Georg Granic is Universitair Docent bij de afdeling Applied Economics van Erasmus School of Economics.

Joost Oude Groeniger is Universitair Docent bij de afdeling Sociology bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

 Lees meer over onze postdoctorale onderzoekers/Universitair Docenten van de doelstelling 'Preventie': Stefan Lipman en Lili Kókai.

Hoe beslissen we over onze gezondheid? Deze vraag staat centraal in mijn onderzoek, mijn onderwijs en mijn manier van denken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het vinden van antwoorden op deze vraag door inzichten uit de gezondheidseconomie, gedragseconomie en psychologie te combineren.

Momenteel ben ik universitair docent aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Het meeste van mijn werk is gericht op: risico- en tijdvoorkeur voor gezondheid, waardering van gezondheid en kwaliteit van leven & het begrijpen van gezond gedrag.

Lili Kókai is gezondheids- en medisch psycholoog en epidemioloog op het gebied van de volksgezondheid van opleiding. Ze promoveerde aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een theorie- en evidence-based lifestyle change app voor vrouwen met een eerdere hypertensieve zwangerschapsstoornis. 

In haar postdoc beschouwt ze zowel de behoeften en voorkeuren van individuen als hun (sociale) context als de determinanten van hun (duurzame) gezondheidsgedrag. Haar expertisegebieden zijn primaire preventie, geestelijke gezondheid en m-health interventies.

Lees meer over promovendi binnen de doelstelling 'Preventie': Dorien Beeres, Andrea Pogliano, Linda van der Spek en Anandita Bardia.

Lees meer over het Advisory Board: Hans van Kippersluis, Kirsten Rohde, Frank van Lenthe, Jasper Been, Carlos Riumallo Herl en Margarita de Vries Mecheva.

Hans van Kippersluis is hoogleraar toegepaste economie. Hij heeft zowel theoretische als empirische benaderingen gebruikt om onderwerpen op het gebied van gezondheid en vorming van menselijk kapitaal te bestuderen: (i) hoe verhouden verschillende componenten van menselijk kapitaal (bijv. opleiding, gezondheid) zich tot elkaar en hoe werken ze op elkaar in (bijv. waarom zijn hoger opgeleiden gezonder dan lager opgeleiden? (ii) Wat zijn de genetische en omgevingsdeterminanten van onderwijs en gezondheid, en (iii) Wat is het effect van overheidsbeleid op onderwijs en gezondheid? 

Huidige projecten omvatten het onderzoeken van de wisselwerking tussen genen en de omgeving bij het produceren van ongelijkheden in onderwijs- en gezondheidsresultaten, het ontwikkelen en testen van prikkels om gezond gedrag aan te moedigen en het onderzoeken van het effect van overheidsbeleid op gezondheid, onderwijs en arbeidsaanbodbeslissingen.

Kirsten Rohde is hoogleraar Gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics (ESE), fellow van het Tinbergen Institute, en lid van de Erasmus Research Institute in Management (ERIM). Ze is een expert op het gebied van intertemporale keuze, een onderzoeksveld binnen de beslissingstheorie dat analyseert hoe mensen compromissen maken tussen het heden en de toekomst. Intertemporale keuze speelt een belangrijke rol bij gezond gedrag en preventie. 

Enkele andere van haar onderzoeksinteresses zijn zorgen over gelijkheid en sociale voorkeuren, en beslissingen in een risicosituatie. Kirsten is associate editor van de Journal of Economic Behavior & Organization. Zij geeft onderwijs in het bachelorprogramma Economics and Business Economics en in de master specialisatie Behavioural Economics aan de ESE. 

Frank J. van Lenthe is hoogleraar Sociale Epidemiologie bij de afdeling Public Health van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (0,8 fte) en hoogleraar Ruimtelijke Diversiteit en Ongelijkheid in Stedelijke Gezondheid bij de afdeling Sociale Geografie en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Utrecht (0,2 fte).

Zijn onderzoek richt zich op de verklaring van individuele en gebiedsgebonden sociaaleconomische ongelijkheden in gezondheid en gezondheidsgedrag, en op de effecten van natuurlijke beleidsexperimenten gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

Jasper Been is universitair hoofddocent en consulent neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus Medisch Centrum. Hij is ook Research Fellow, Usher Institute, The University of Edinburgh; en Associate Editor, npj Primary Care Respiratory Medicine journal. 

Onderwerpen van zijn onderzoek zijn het onderzoeken van causale mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheidsongelijkheid op jonge leeftijd (Actielijn Gezondheidsgelijkheid) en het onderzoeken van de effectiviteit van gepersonaliseerde prikkels om blijvend stoppen met roken te bevorderen (Actielijn Preventie). Zijn specifieke onderzoeksinteresses zijn perinatale volksgezondheid en tabaksontmoediging.

Carlos Riumallo Herl is universitair docent Toegepaste Economische Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op het onderzoeken van de invloed van beleid op gezondheid in landen met lage en middeninkomens. In het bijzonder onderzoekt hij de verbanden tussen gezondheid en arbeidsparticipatie en de rol van preventie voor gezond ouder worden.

Margarita de Vries Mecheva is docent aan de afdeling Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics. Ze promoveerde in de ontwikkelingseconomie aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen