Nairobi Urban Hub

Bevorderen van veerkracht in informele nederzettingen én daarbuiten

De Nairobi Urban Hub doet impact-gedreven onderzoek naar hoe bewoners in stedelijke informele nederzettingen beter kunnen anticiperen op, omgaan met, zich aanpassen aan en transformeren door veranderingen en tegenslagen. In deze gebieden, waar hulpbronnen schaars zijn, onderzoeken we hoe (zuinige) innovatieprocessen kunnen worden geoptimaliseerd om creatieve oplossingen te vinden die de veerkracht van de gemeenschap van de stedelijke armen stimuleren. 

Nairobi Urban Hub

Hoe doen wij onderzoek?

Schokken en stressoren zoals verstedelijking, pandemieën, langdurige crises, klimaatverandering en andere ramp-risico's vormen in toenemende mate ernstige uitdagingen voor alle stadsbewoners. Negatieve gevolgen worden echter opgelegd aan de stedelijke armen wier kwetsbaarheid wordt verergerd door onderliggende factoren zoals armoede, uitsluiting, illegaliteit en machteloosheid. Dit plaatst de veerkracht van meer dan 1 miljard mensen die in informele nederzettingen wonen en werken op een hoge onderzoeks- en politieke agenda.  

Om dit onderwerp te ontrafelen, hebben we meerdere projecten uitgevoerd waarbij lokale overheden, (academische) kenniscentra, NGO's, grassroot-organisaties, met de lokale gemeenschappen centraal staan. Ons onderzoek past een mix toe van community-based action research, citizen science en deskresearch. 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

In Nairobi staat het opwaarderen van sloppenwijken op een hoge politieke agenda, zoals blijkt uit de verklaring van speciale plangebieden in enkele van de grootste informele nederzettingen. De multidisciplinaire kennis die ons onderzoek genereert, komt dus op het juiste moment, omdat het een nieuwe impuls geeft om pro-poor ontwikkeling te heroverwegen en inspanningen voor het opbouwen van veerkracht aan de basis te ondersteunen. In de hub waarderen we processen. Zoeken en leren is waar alle verandering begint. We gebruiken creatieve onderzoeksinstrumenten die nauw aansluiten bij de publieke sector (overheden), private en sociale sectoren (NGO's en grassroot actoren) in informele nederzettingen. Verder maximaliseren we stedelijke kennisuitwisseling door lokale en internationale expertise te verbinden en cross-city learning te structureren. Zo ontstaan onze netwerken productief en voegt onze content focus waarde toe.  

Projecten van de Nairobi Urban Hub

Informele nederzettingen zijn dynamisch, waarbij inwoners worden blootgesteld aan meerdere, maar op elkaar inwerkende schokken. We doen onderzoek naar hoe verschillende copingstrategieën ontstaan en variëren in ruimte en tijd. We onderzoeken hoe slimme en zuinige mensen, technologieën en bestuur omgaan met kwetsbaarheden op het gebied van gezondheid, veiligheid en levensonderhoud.

Waarom en hoe doen we onderzoek?

Dit onderzoek laat zien hoe zuinige en slimme omstandigheden van informele nederzettingen kunnen leiden tot verschillende wegen van veerkracht. Zuinigheid is een mentaliteit van meer doen met minder. Smartness verwijst naar gecapaciteerde gemeenschap strategieën die zuinige innovaties katalyseren, waardoor de veerkracht van de gemeenschap wordt verbeterd.

Evolutie van de kwetsbaarheids context, copingstrategieën en veerkracht resultaten van de jaren 1970 tot het nieuwe millennium wordt onderzocht door middel van een meervoudige case study in vier dorpen in Mathare en Korogocho in Nairobi. We passen participatief actieonderzoek toe, ontworpen door VCC, International Centre for Frugal innovations, en Ghetto Foundation, een organisatie van gemeenschap onderzoekers uit Mathare.

Hoe maakt ons onderzoek maatschappelijke impact?

Dit onderzoek levert een belangrijke theoretische bijdrage aan de wetenschappelijke werken over veerkracht van gemeenschappen en zuinige innovatie in informele nederzettingen. Het biedt ook empirische inzichten over hoe de informele nederzettingen van Nairobi robuuster en beter aangepast kunnen worden aan schokken en verstoringen. Beleidsmakers, leer gebruik te maken van bestaande gemeenschapsinitiatieven en hoe gemeenschappen verder in staat te stellen om te gaan met schokken. Lokale onderzoekers brengen lokale kennis in, terwijl de gemeenschap leert om lokaal onderzoek te integreren in hun ontwikkelingsprocessen. Het onderzoek is van betekenis voor de lopende sloppenwijk verbeterings initiatieven (Special Planning Areas) die zijn geïnitieerd door de lokale overheid van Nairobi.

Team

Dit is een gezamenlijk ontwikkeld ontwikkelingsinitiatief dat is ontworpen om leren buiten het klaslokaal te bevorderen en te ondersteunen, terwijl het tegelijkertijd inkomensgenererende kansen voor de jeugd creëert en sociale banden bevordert door middel van culturele, sportieve, sociale en educatieve activiteiten voor bewoners. Dit is van vitaal belang geworden, vooral met de economische en sociale uitdagingen van COVID-19.

Waarom dit project en hoe wordt het uitgevoerd?

De corona-pandemie heeft verwoestende gevolgen gehad voor kinderen en jongeren in informele nederzettingen na sluiting van scholen, beperkt vrij spel, verlies van werkgelegenheid en hogere kosten van levensonderhoud. Mustard Seed CBO heeft samen met lokale en internationale partners samengewerkt om een open ruimte in Dandora, die vaak wordt gebruikt als stortplaats, om te vormen tot een schonere, groenere, veilige en lucratieve ruimte. Een multifunctioneel centrum voor leren en sociale cohesie is ontwikkeld van een aanvankelijke geïmproviseerde structuur tot een robuuste, multifunctionele faciliteit met een hoge structurele integriteit. De voorziening is (kind)vriendelijk en biedt onderdak aan inkomsten-genererende ondernemingen en diverse activiteiten om het sociale contact tussen bewoners te stimuleren.

Hoe heeft ons project een maatschappelijke impact?

Het project zorgde voor een veilige, uitgeruste ruimte voor sociale cohesie, lucratieve ruimte voor jongeren en een kindvriendelijke omgeving voor gemeenschapsgericht leren voor schoolgaande kinderen.

Door middel van coproductie innoveerden lokale gemeenschappen collectief om kwetsbaarheid tegen te gaan en zo actief burgerschap en collectieve actie tegen crises te bevorderen. Bovendien, door lokale gemeenschappen, lokale en private actoren en externe organisaties op alle schalen te betrekken, wordt een nieuwe aanpak op verschillende niveaus ontwikkeld om de veerkracht van informele nederzettingen op te bouwen.

Op de lange termijn zal het project naar verwachting armoede en sociale problemen verminderen en bijdragen aan multidimensionale gezondheidsresultaten; gezondheid van het milieu, psychologische en fysieke gezondheid, intellectuele gezondheid en economische gezondheid.

Team

Dit onderzoek verbindt twee hedendaagse trends; digitale platforms en veerkracht. Het onderzoekt op welke manieren de toegang tot en het gebruik van digitale platforms varieert tussen en binnen huishoudens in een grote informele nederzetting in Nairobi (Mathare), en hoe dit van invloed kan zijn op het vermogen van huishoudens om schokken en verstoringen op te vangen.

Waarom en hoe doen we onderzoek?

Digitale platforms kunnen informele kolonisten in staat stellen veerkrachtiger te worden, maar de verschillen in toegang en gebruik tussen huishoudens kunnen het niveau van veerkracht tijdens crises bemiddelen. Dergelijke verschillen in informele nederzettingen zijn tot nu toe niet bestudeerd. Dit onderzoek verkent de verschillen in toegang tot en gebruik van platforms in Mathare en beoordeelt hoe dergelijke verschillen samenhangen met verschillen in de mate van veerkracht tussen en binnen huishoudens.

Er wordt een case study-benadering gevolgd, met een mix van desktop onderzoek, kwalitatieve interviews en focusgroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeenschap onderzoekers.

Hoe maakt ons onderzoek maatschappelijke impact?

Voor huishoudens levert het onderzoek praktische inzichten op over hoe digitale platforms kunnen worden ingezet als tool om hun weerbaarheid tijdens crises te vergroten. Voor lokale leiders en beleidsmakers biedt het onderzoek een leidraad voor het verminderen van verschillen in de veerkracht van huishoudens veroorzaakt door platforms. Bovendien, aangezien het project wordt uitgevoerd in een nederzetting waar de modernisering aan de gang is, biedt het werk een betere inbedding van digitalisering in initiatieven voor de opwaardering van sloppenwijken.

Het project bouwt verder aan de kennis en vaardigheden van gemeenschap onderzoekers en andere bewoners om in hun gemeenschap op te treden als aanjagers van verandering en bevordert de samenwerking met lokale belanghebbenden.

Team

Dit is een impactgedreven onderzoeksprogramma ontwikkeld in de Kenya Hub van ICFI, om kennis over veerkracht in informele nederzettingen in Nairobi en elders te genereren en te delen. We doen empirisch onderzoek naar de invloed van adaptief bestuur op het vermogen van gemeenschappen om met schokken om te gaan, hoe schaarse middelen worden geoptimaliseerd door zuinige innovatie om lokale adaptieve capaciteiten te bevorderen, en hoe opkomende copingstrategieën nieuwe vormen van (on)gelijkheid definiëren.

Waarom en hoe doen we onderzoek?

Dit programma is geïnspireerd op de resultaten van veerkracht- en soberheidswerken die de afgelopen jaren op de hub zijn uitgevoerd en die een diepgaand onderzoek naar soberheid, bestuursstructuren en opname in de veerkrachtpaden van informele nederzettingen noodzakelijk maken.

We passen een systematisch samenwerkingsproces toe om de impact en beleidsrelevantie te maximaliseren. Het gaat om samenwerkingsverbanden met lokale overheden, kenniscentra, NGO's, CBO, met de lokale gemeenschappen in de kern. Op de gemeenschap gebaseerd actieonderzoek en burgerwetenschap worden toegepast om lokaal meer impact te genereren en onderzoekskennis binnen gemeenschappen achter te laten. Ook internationaal (vergelijkend) onderzoek in andere steden is ingebed in het programma.

Hoe maakt ons onderzoek indruk?

Het programma genereert multidisciplinaire kennis die wetenschappelijk betrouwbaar, contextgebonden, sociaal robuust en bruikbaar is, en dus nuttig voor lokale gemeenschappen, wetenschappers, praktijkmensen, beleidsmakers, humanitaire en ontwikkeling instanties.

Het programma biedt plaats aan stadsoverschrijdende dialogen tussen onderzoekers, beleidsmakers en gemeenschappen in Nairobi, Rotterdam, Den Haag en New Delhi en faciliteert zo praktisch leren over hoe veerkracht kan worden aangepakt als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen schalen, samenlevingen, disciplines en actoren.

Bovendien heroverwegen de lokale autoriteiten in Nairobi actief de ontwikkeling van de armen, zoals blijkt uit de verklaring van speciale planningsgebieden in informele nederzettingen. Dit programma speelt in op deze agenda omdat het adaptief bestuur, soberheid, inclusiviteit en veerkracht verankert in de opwaardering van informele nederzettingen.

Publicatie: Jan Fransen, Beatrice Hati, Rosebella Nyumba, Erwin van Tuijl (2023), Community vitality and frugal practices in informal settlements in Nairobi: Towards a typology, Cities 134.

Team

Het aanpakken van kwetsbaarheid en het opbouwen van veerkracht onder arme stedelingen zal afhangen van strategische en productieve partnerschappen van grassroot actoren met verschillende stakeholders.

Onderzoeksteam

Ben je een stedenbouwkundige in Nairobi of daarbuiten en wil je graag bijdragen aan de onderzoeksagenda van de Urban Hub? Wij zijn blij met uw bijdrage. Neem contact op met een van de hoofdonderzoekers.

 • dr. Jan Fransen (VCC | IHS)

  Hoofdonderzoeker | Lead Stadsontwikkeling en onderzoeksexpert

  E-mailadres
 • dr. Elsie Onsongo (ICFI | NCIR)

  IFCI Hub Manager Kenia

 • Beatrice Hati, MSc

  Coördinator Nairobi Urban Hub

  E-mailadres

Financiering

Onderzoeksactiviteiten worden medegefinancierd door VCC, ICFI en ISS, terwijl ontwikkelingsprojecten worden gefinancierd door Stichting DAIDA en Wilde Ganzen.

Video's

Perspectieven over het maatschappelijke leven in informele nederzettingen

In deze video is Beatrice Hati een panellid over een gesprek over perspectieven van het gemeenschapsleven in informele nederzettingen in het Zuiden en Noorden.

Dialogen en initiatieven van de gemeenschap

De Nairobi Urban Hub maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke organisaties dat lobbyt voor een uitgebreide verbetering van de nederzettingen in Mathare. Bovendien verzamelde Ghetto Foundation als gemeenschapsonderzoekers alle gegevens en gebruikt het haar uitgebreide netwerk en kennis om met de bredere gemeenschap te discussiëren en de veerkracht van de gemeenschap te verbeteren.

Onderwijs

Dit onderwijsvak behandelt de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Faculteit: Institute for Housing and Developmental Studies (IHS)

Coördinator: Jan Fransen

 

Dit onderwijsvak bespreekt multidisciplinaire factoren die economische groei, creativiteit, innovatie en ondernemerschap in een mondiale economie stimuleren.

Faculteit: Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

Coördinator: Jan Fransen

Het algemene doel van de cursus is om inzicht te krijgen in de fundamentele stedelijke en regionale economische processen die duurzame economische ontwikkeling en veerkracht verklaren, en om het vermogen te ontwikkelen om deze processen in de praktijk te analyseren en te sturen.

Faculteit: Institute for Housing and Developmental Studies (IHS)

Docent: Jan Fransen

Resultaten

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen