Commissie Ongewenst Gedrag

Students on campus Erasmus University Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van groot belang dat medewerkers en studenten kunnen functioneren in een prettige en stimulerende werk- en studiesfeer. Toch kan het vóórkomen dat een medewerker of een student zich binnen de EUR niet met voldoende respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van seksuele intimidatie, andere keren van pesten of discriminatie, soms ook van fysieke agressie. Een formele klacht kan worden behandeld door de beheerder van het organisatieonderdeel waar de klager werkzaam is dan wel studeert of door de door het College van Bestuur ingestelde Commissie Ongewenst Gedrag. Een klacht kan rechtstreeks bij de Commissie Ongewenst Gedrag worden ingediend.

Vertrouwenspersonen

(www.eur.nl/vp)

De vertrouwenspersonen kunnen je begeleiden bij de keuze hoe je een klacht aan de orde wil stellen. Zij kunnen je desgewenst assisteren tijdens de behandeling van een formele klacht, het doen van aangifte bij de politie, het inschakelen van een rechtsbijstandverlener of een tolk. 

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

 

Voorzitters en leden van de Commissie Ongewenst Gedrag

Voorzitter en lid COG

Lid GAS

Lid AKB

Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE

Nevenfuncties 
Rechter-plaatsvervanger
rechtbank Noord-Holland
Plaatsvervangend lid Bezwaarcommissie Eerste Kamer
Voorzitter CBE/ABB/GW/KOG
Tilburg University
Voorzitter CBE/ Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Capelle aan den IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente GoudaVoorzitter Commissie bezwaarschriften hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard

Rechter Zeeland-West-Brabant

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CK

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid AKB

Voorzitter en lid GAS

Voorzitter en lid CK

Voorzitter en lid CGW

Nevenfuncties 
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor ArbitrageBestuurslid Geschillen Instantie Pensioenfondsen

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CBE

Lid GAS

Lid CK

Advocaat Indigo Advocatuur

Lid COG

Lid GAS

Plaatsvervangend lid CBE

Nevenfuncties
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag De Haagse Hogeschool
Plaatsvervangend voorzitter CBE/GAC De Haagse Hoge School
Lid Geschillenadviescommissie woningcorporaties

Advocaat GHG Legal BV

Lid COG

Lid AKB

Lid GAS

Afdelingshoofd Inkoop, Contractmanagement, Juridische Zaken en Duurzaamheid - Logius/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lid COG

Lid AKB

Lid CGW

Nevenfunctie
Voorzitter College Geschillen Medezeggenschap Ministerie van Defensie
Lid Commissie Fiscale Integriteit Ministerie van Financiën
Lid Klachtencommissie Politie eenheid Den Haag

Psycholoog

Mediator

Lid COG

Lid AKB

Lid GAS

Lid COG

Lid AKB

Coördinerend seniorjurist De Nederlandsche Bank

Plaatsvervangend lid CBE

Lid COG

Lid GAS

Lid GNIO

Nevenfuncties
LVV-registervertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs
Facilitator psychologische veiligheid De Nederlandsche Bank
Bemiddelaar Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
Mediator

Lid COG

Lid CK

Lid GNIO

Advocaat Inhouselegal 

Interim jurist Achmea rechtsbijstand

Lid COG

Lid CK

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Hofplein

Associate Professor Methods & Skills, DPECS, ESSB

Lid COG

Lid AKB

Lid CWI

Nevenfuncties
Testreviewer Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Bestuurslid Stichting Ontwikkelingsprofiel

Advocaat internationaal recht, mensenrechten, rechten van inheemse volkeren en het recht op zelfbeschikking

Lid COG

Lid CK

Nevenfuncties 
Secretaris Stichting Stop Ecocide FoundationLid Environmental Commission/Milieu Commissie
Adviseur Stichting Hulp aan Papoea's in noodVoorzitter Stichting Samenwerkende Organisaties voor West Papua

Lid COG

Lid CK

Nevenfuncties
Mediator
Lid Commissie Buitenlands gediplomeerden volksgezondheid
Voorzitter Promotie Commissie

Contact

E-mailadres
cog@eur.nl
Telefoonnummer
+31 010 408 1993

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen