Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders (CK) is de commissie  voor het onderzoek naar vermeende misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het gaat hierbij niet om de wetenschappelijke integriteit, waarbij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) of ongewenst gedrag, waarbij de Commissie Ongewenst Gedrag (COG) bevoegd is. 

Bij de Commissie Klokkenluiders kan een ieder een melding indienen over het op onbehoorlijke wijze handelen of nalaten onder verantwoordelijkheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze melding kan 24/7 via het telefoonnummer 010 – 408 1090 worden ingediend.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Klokkenluiders kan het College van Bestuur, indien noodzakelijk, maatregelen treffen.

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

Voorzitters en leden CK

Rechter Zeeland-West-Brabant

Voorzitter en lid CK

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CK

Voorzitter en lid AKB

Voorzitter en lid GAS

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CGW

Nevenfuncties 
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor ArbitrageBestuurslid Geschillen Instantie Pensioenfondsen

Lid CK

Lid COG

Lid GNIO

Advocaat Inhouselegal 

Interim jurist Achmea rechtsbijstand

Lid CK

Lid COG

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Hofplein

Advocaat internationaal recht, mensenrechten, rechten van inheemse volkeren en het recht op zelfbeschikking

Lid CK

Lid COG

Nevenfuncties 
Secretaris Stichting Stop Ecocide FoundationLid Environmental Commission/Milieu Commissie
Adviseur Stichting Hulp aan Papoea's in noodVoorzitter Stichting Samenwerkende Organisaties voor West Papua

Lid CK

Lid COG

Nevenfuncties
Mediator
Lid Commissie Buitenlands gediplomeerden volksgezondheid
Voorzitter Promotie Commissie

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CBE

Lid CK

Lid GAS

Contact

E-mailadres
ck@eur.nl
Telefoonnummer
+31104081993

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen