25 jaar impact
Prominente plek binnen EUR en samenleving

EUR Holding 1995 - 2020

Lustrumactiviteiten opgeschort

Als gevolg van de coronacrisis zijn alle lustrumactiviteiten in het kader van 25 jaar EYR Holding helaas tot nader order uitgesteld. Zodra er updates zijn melden wij dat.

 

Wetenschap in bedrijf; een korte geschiedenis

Het begin, we schrijven het jaar 1995. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam besluit tot de oprichting van een nieuwe holding, die gemakshalve ‘EUR Holding’ wordt genoemd. Deze moedermaatschappij krijgt de op dat moment bestaande werkmaatschappijen onder haar hoede, die zich bezighouden met de private onderwijs- en onderzoekactiviteiten. Vastgoedtransacties, financieel vermogensbeheer en andere niet onderwijs en onderzoek gerichte activiteiten vallen uitdrukkelijk buiten het werkterrein, zo wordt bepaald.

Met de oprichting van de EUR Holding liep de Erasmus Universiteit in 1995 voorop. De EUR was namelijk een van de eerste universiteiten in Nederland, die met deze nieuwe structuur een antwoord gaf op de interne en externe stemmen die opriepen tot meer duidelijkheid en transparantie.

Achtergrond

De aanloop tot de oprichting van de EUR Holding vindt het startpunt veel eerder, te weten in de Wet Tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs die in 1982 wordt ingevoerd. Vanaf dit moment mogen de universiteiten niet meer hun beroepsgerichte opleidingen en programma's uit de eerste geldstroommiddelen financieren. Dat moet dus anders. Waar een wil is wordt een weg gevonden, en dus ook hier. Zo komen de stichtingen in beeld, opgericht door faculteiten, vakgroepen en soms ook door individuele hoogleraren. Het zijn deze stichtingen die de activiteiten voortzetten en aldus deze vorm van onderwijs gaan organiseren. Een praktische oplossing, die ervoor zorgde dat programma’s gewoon konden worden aangeboden, maar niet geheel zonder perikelen.

Zo werd de problematische keerzijde van deze wijze van organiseren aan de orde gesteld door VNO/NCW. De ondernemersorganisatie wees erop dat de activiteiten die door de stichtingen werden aangeboden, in feite door de universiteiten werden gesubsidieerd. Deze problematiek leidde uiteindelijk in 1994 tot een rapport van de Algemene Rekenkamer. De conclusie was helder: er was toch wel sprake van een kleinschalig wild west scenario in wetenschapsland. De stichtingen wentelden op grote schaal kosten af op de universiteiten, de universiteiten brachten op hun beurt in onvoldoende mate kosten in rekening bij de stichtingen. Samengevat hadden de universiteiten te weinig grip op de stichtingen en hun reilen en zeilen.

Er moest dus wat, ook in Rotterdam, waar slechts een klein aantal van de actieve stichtingen in de geconsolideerde jaarrekening van de EUR kon worden teruggevonden.

 

Het huis van 1995

De EUR ging aan de slag en richtte in 1995 dus de EUR Holding op. De stichtingen werden werkmaatschappijen en kwamen allemaal onder hetzelfde dak. Dit nieuwe huis werd zo ingericht dat de EUR 100 % van de aandelen in haar bezit kreeg, de Holding was vanaf nu de bewaker van de financiële bedrijfsvoering van de werkmaatschappijen.

Verder werd ervoor gezorgd dat de academische kwaliteit van de activiteiten ook via deze route gewaarborgd was. Dit gebeurde door de onderwijs- en onderzoek bv’s direct te verbinden aan een faculteit. De decaan van de faculteit was daarmee voor de inhoud ook hier de eerste verantwoordelijke, onafhankelijk van een vertegenwoordigende zetel in de Raad van Commissarissen van de betreffende bv.

De Holding was uitdrukkelijk bedoeld als een kleine organisatie, en is dat al die jaren ook gebleven. De directeur ervan benoemt de commissarissen en de directeur van de bv’s conform de richtlijnen neergelegd in de statuten.

Ontwikkelingen

Geleidelijk aan wordt het EUR Holding huis voller. Het aantal bv’s neemt toe, en ook andere instituten en activiteiten worden hier onder dak gebracht. Bijvoorbeeld het Risbo, een onderzoeksinstituut binnen de Faculteit Sociale wetenschappen voor beleidsgericht onderzoek, dat grotendeels in opdracht van derden werd verricht. Zo ook het Onderwijs Expertisecentrum, dat zowel trainingen voor EUR-docenten verzorgde als advieswerk deed voor faculteiten en College van Bestuur, naast opdrachten voor derden. Ook EURAC zette haar activiteiten ten behoeve van accountancy in een nieuwe bv voort en bood  gecertificeerde opleidingen aan, zoals die voor de registeraccountants.

Niet alles verliep altijd even vlekkeloos. We noemen hier het International Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS), een stichting die trainingen en opleidingen bood voor jonge ambtenaren in ontwikkelingslanden, de praktijk van het zogeheten ‘capacity building’. Door onvoorziene omstandigheden zag deze stichting zich met financiële moeilijkheden geconfronteerd, waarop zowel de EUR als de Gemeente Rotterdam de helpende hand toestak. Het bleek mogelijk de stichting een doorstart te laten maken als werkmaatschappij (bv) binnen de EUR Holding waarna het een bloeiend bedrijf is geworden.

2003 – Erasmus MC

Het jaar 2003 bracht een betekenisvolle verandering. De omzet van de EUR Holding daalde met bijna dertig procent, van 29 miljoen naar 21 miljoen euro. Dit had – uiteraard – een reden. Het beheer van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen werd door het College van Bestuur van de EUR overgedragen aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Dit had als consequentie dat de bv’s gelieerd aan deze faculteit uit de EUR Holding werden gehaald, en hun plaats vonden in de nieuwe Erasmus MC Holding.

In de daarop volgende jaren is deze omzetdaling meer dan ingelopen. Het aantal bv's groeide gestaag, van 10 naar 21 met in 2018 een omzet van 45 miljoen euro. Om dit even in perspectief te brengen: deze 45 miljoen komt overeen met de omzet van de grootste Woudestein faculteit, te weten de faculteit RSM/Erasmus University.

Hoogwaardig aanbod gericht op de toekomst 

Instituten, stichtingen, bv’s - zij hebben alleen bestaansrecht als er ook vraag is naar hetgeen zij te bieden hebben. De EUR Holding bundelt een breed spectrum aan onderwijs- en onderzoekactiviteiten, voorziet in een heldere structuur en biedt het platform voor vernieuwende activiteiten die op het grensvlak van wetenschappelijk onderzoek en consultancy worden verricht. In de samenleving bestaat ook hieraan namelijk een duidelijke behoefte, naast specifieke executive opleidingen, programma's en cursussen. De combinatie van opleidingen op wetenschappelijk niveau, de gevestigde reputatie van de faculteiten en de mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking, zorgt ervoor dat de bv’s inmiddels een sterke commerciële positie op de markt hebben.

2020

Ook de academie verandert, gaat met de tijd en met de samenleving mee. De EUR Holding heeft na 25 jaar een prominente plaats binnen de Erasmus Universiteit verworven en is een niet meer weg te denken onderdeel van het wetenschappelijk bedrijf. Klaar om verder uit te bouwen.

Holding Pub Quiz 19 februari 2020

Een korte impressie van de Holding Pub Quiz op woensdag 19 februari in Café In de Smitse. Foto's Hanna Radstake ©