Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders | Masterclass

Een Balance Sheet levert vaak Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders op

ESG, Integrated Reporting, cultuur en gedrag, dat zijn onderwerpen voor het Auditcommittee van vandaag. De rol van het Audit Committee is door die nieuwe thema’s en de grotere aandacht voor integriteit in de organisatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. 

Van oudsher ligt de focus van het Audit Committee op de financiële verslaglegging, rapportages en de financiering van de organisatie. Sinds de financiële crisis wordt daarbij erkend dat kennis van cultuur en gedrag in de organisatie belangrijke voorspellende factoren zijn voor de interne integriteit en de risico’s op corruptie en fraude.

Recent is de aandacht toegenomen voor de impact van ondernemingen op het milieu, het klimaat en leefomstandigheden in landen die producten toeleveren. Nieuwe Europese verslaglegging op het gebied van milieu, sociale impact en governance (ESG) staan sinds enige tijd prominent op de agenda. Aandeelhouders en andere stakeholders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de prestaties. 
 

Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Waarom deze Masterclass?

Deze masterclass biedt handvatten voor het brede terrein van inhoudelijke verantwoordelijkheden, het functioneren van de leden van het Audit Commitee én het vergroten van hun effectiviteit.

In een interactieve opzet spreekt u met gezaghebbende docenten, hoogleraren en ervaren commissarissen, maar zeker ook met uw peers uit andere raden van commissarissen of raden van toezicht over een brede range van onderwerpen. 

Vraagstukken die in het programma aan de orde komen zijn:

  • Hoe bevorder je een effectief opererende Audit Committee; is het reglement op orde, hoe zorg je voor een optimale samenstelling van de commissie, wat is een goede voorzitter, hoe organiseer je de vergadering, staan de juiste onderwerpen op de agenda?
  • Actualiteiten rondom de jaarverslaggeving: hoe gaat u om met de nieuwe eisen op het gebied van ESG en de invoering en controle op CSRD wetgeving; wat betekent integrated reporting in uw organisatie?
  • Hoe krijg je grip op risico’s als cybercrime en privacy?
  • Hoe krijgt de commissaris zicht op deze de gedragsmatige aspecten van de ondernemingsleiding (tone at the top) en de interne cultuur? 
  • Het proactief beoordelen van de financiering van de organisatie. Het omgaan met crises in dialoog met de verantwoordelijke bestuurders
  • De relatie met (de interne en de externe) accountant en het belang van de private session.

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor de  Masterclass Audit Committee (kerntaken) voor Commissarissen en Toezichthouders bedraagt € 3450,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief hotelovernachtingen.

Groepsgrootte en voertaal
De Masterclass Audit Committee (kerntaken) voor Commissarissen en Toezichthouders onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de aanwezigen in groepen van maximaal 16 deelnemers. Met deze beperkte omvang kan worden ingegaan op specifieke vraagstukken waar deelnemers mee worden geconfronteerd en is gerichte aandacht van docenten en optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk. Samen met andere deelnemers bespreekt u concrete praktijkgevallen en governance-vraagstukken. Desgewenst is er de mogelijkheid om uw eigen praktijksituatie te bespreken, en het perspectief van andere deelnemers daarop te leren kennen. De voertaal gedurende de Masterclass is Nederlands.

Omdat het Audit Committee functioneert binnen de verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht vergt de onderlinge informatie-uitwisseling de volle aandacht. Tijdens de Masterclass gaan we hier uitgebreid op in. 

De auditcommissie (AC) bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van de vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap. De belangrijkste kerntaken daarbij zijn de verantwoordelijkheid voor toezicht op: de Internal Control van de Financiële en Duurzaamheidsrapportage, de audit kwaliteit van de Interne en Externe Accountant en opvolging van aanbevelingen, de financiering van de organisatie, en het belastingbeleid. Daarnaast houdt de Audit Committee toezicht op de Risicobeheersing in brede zin door het bestuur waaronder de strategische, operationele (inclusief IT-, cyber- en frauderisico’s), compliance en verslaggevingsrisico’s. 

Riskmanagement is een belangrijk topic voor de Audit Committee (ook wel ‘auditcie’ genoemd). Om die reden komen identificatie en beoordeling van risico’s en de vereiste respons, zodat de belangen van de organisatie en haar verschillende stakeholders optimaal worden gewaarborgd aan bod.  Aandacht wordt met name besteed aan de verschillende technieken die hiertoe kunnen worden aangewend, de Control Cycle en het Controle Framework (bijvoorbeeld COSO), dat aan het risk managementsysteem ten grondslag ligt. Tevens komen aan de orde het belang van ethische normen en uitgangspunten, de cultuur van de organisatie en de tone at the top. Een en ander leidend tot duurzaam financieel succes.

In deze masterclass worden de benoemde kerntaken groepsgewijs besproken met deskundige docenten, met inbreng van praktijkvoorbeelden van deelnemers en in de pers. Er is aandacht voor de uitdaging om de Audit Committee meer aandacht aan toekomstgerichte sturing te laten agenderen, naast de ‘verplichte’ verantwoordingsinformatie cyclus. Deze masterclass besteedt aandacht aan de ‘bredere’ jaaragenda voor het audit committee met concrete voorbeelden, alsmede aan de samenstelling en werkprocessen van de Audit Committee en de taakverdeling en informatieuitwisseling binnen de Raad van Commissarissen/Toezichthouders.

In deze Masterclass bieden we een hybride leerproces waarin van u een uitgebreide voorbereiding wordt verwacht. Met de dagvoorzitter van dit programma doorloopt u een voorbereidende online intake waarin uw persoonlijke leerdoelen bepalen welke specifieke elementen voor u persoonlijk het meest van belang zijn. Daarna vragen wij u om in de circa 4 weken voorafgaande aan de Masterclass contactdagen u
voor te bereiden op basis van inhoudelijke kennisclips en aangeboden literatuur. Na deze voorbereiding volgt de 2-daagse contactdagen module waarin zoveel mogelijk kan worden ingegaan op interactie met onze gespecialiseerde docenten. De Masterclass kenmerkt zich door haar academisch niveau en bestaat uit groepen van maximaal 16 deelnemers. Daardoor kunnen wij ingaan op specifieke vraagstukken waar
deelnemers in de praktijk zelf mee worden geconfronteerd.

De Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders is gepland op: 27, 28 en 29 november 2024

Het programma van de Masterclass start met een diner op locatie op de woensdagavond en duurt tot en met de lunch op vrijdag.

 

 

Deze leergang is bedoeld voor Commissarissen en Toezichthouders van (non-)profitorganisaties. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als Commissaris of Toezichthouder en lid zijn van een Auditcommittee. Ook CFO's die nauw samenwerken met Audit Committees zijn welkom. Er zal een intakeprocedure plaatsvinden op basis van uw cv en er volgt eventueel een nader gesprek.

De docenten en (gast)sprekers bekleden vooraanstaande posities in de wetenschap, het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties en zijn allemaal deskundigen in hun vakgebied. Een greep uit het docentencorps: prof. dr. Auke de Bos RA, prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Wim Eysink RA CIA.

De programmaleiding is in handen van mr. Liesbeth van Laak (Program Director) en mr. Claudia Mangal (Program Manager). De coördinatie wordt verzorgd door Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators). Het dagvoorzitterschap neemt drs. Harmen Ettema RA op zich.

Na succesvolle afronding van de Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders ontvangt u een certificaat van Erasmus Governance Institute, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan het programma voor het PE-portfolio.      

Wat deelnemers over ons zeggen:

‘De masterclass levert toegevoegde waarde op in je functioneren binnen auditcommissies, veel aspecten hierbij komen in vogelvlucht aan de orde’

‘Erg afwisselende en goede sprekers’

‘Geeft verdieping in de discussies’

‘Helpt om een veel scherper beeld te krijgen van mogelijkheden t.a.v. de invulling van de rol van de AC’

‘Praktische invulling en nuttig voor (potentiële) leden van een AC’

‘Zeer relevant voor collega-commissarissen’

‘Ik leer van het contact met andere deelnemers en hun ervaringen’

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onze Masterclasses!

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Diversiteit in de Governance Code: hoe pak je het aan?

Diversiteit en inclusie in de Corporate Governance Code; bekijk onze Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit!

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen