Programma voor Commissarissen en Toezichthouders | Executive Program

Ervaren Commissarissen en Toezichthouders hebben baat bij ons Programma

De wereld van nu vraagt om Commissarissen en Toezichthouders die professionaliteit koppelen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan onder druk vanwege nieuwe uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, voortgaande globalisering en technologische veranderingen.

Tegelijkertijd moet er gepresteerd worden, wat conflicterende belangen oplevert bij aandeelhouders en stakeholders. In dat speelveld moeten de toezichthouders zich richten op de strategische keuzes, bijbehorende risico’s en de cultuur in de organisatie. En daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van het bestuur.

In het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam delen we kennis, ervaringen én bieden wij best practices.

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Programma?

Van Commissarissen en toezichthouders wordt veel gevraagd. Daarmee gaat gepaard een behoefte aan professionalisering. Die professionalisering hangt enerzijds samen met kennis van de verschillende verantwoordelijkheden van commissarissen en toezichthouders en anderzijds reflectie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de commissarissen en toezichthouders. In het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen tussen docenten en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling. Peer group learning is een belangrijk en zeer gewaardeerd onderdeel van onze leermethode. EGI behandelt alle aspecten van het toezichthouden van de werkgeversrol tot cultuur en gedrag in de organisatie strategie en risicomanagement en juridische aspecten. Eerdere deelnemers aan het programma waren ook lovend over de volgende benefits:

 • Het ontwikkelen van de eigen effectiviteit in de boardroom
 • State-of-the-art-kennis en inzichten uit wetenschap én praktijk
 • Het kunnen bespreken van dilemma’s in een vertrouwelijke omgeving
 • De mogelijkheid om te reflecteren op het eigen gedrag middels intervisie
 • De gelegenheid om met beroepsgenoten tot betere inzichten te komen
 • Het formuleren van een persoonlijk leerdoel dat het leerproces ondersteun
 • Toegang tot de meest actieve commissarissenvereniging in Nederland: de VCTE

De belangrijkste informatie van dit Programma op een rij

Investering

Wij bieden 2 varianten aan van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders:

 • De variant, waarbij de 5 kernmodules van elk 2 dagen worden aangevuld met een zesde keuzemodule. Tijdens de keuzemodule realiseert u een extra verdiepingsslag op een onderwerp naar keuze. Hiervoor bedraagt de investering €16.920,-(vrijgesteld van BTW, inclusief literatuur én inclusief overnachtingen). Op de keuzemodule-pagina vindt u uitgebreide informatie hierover. 
   
 • De variant waarbij de 5 kernmodules van elk twee dagen worden gevolgd. Hiervoor bedraagt de investering € 14.100,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, is inclusief literatuur én inclusief overnachtingen.

Locatie
De modules zullen gegeven worden op verschillende locaties in het land. Exacte locatie wordt nader bepaald.

Groepsgrootte en voertaal
Het Programma voor ervaren Commissarissen en Toezichthouders onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de deelnemers in groepen van maximaal 16 deelnemers. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep is een intensieve begeleiding door onze docenten mogelijk, net als een optimale interactie tussen de deelnemers. De voertaal gedurende het Programma is Nederlands.

Alumni-netwerk
Onze deelnemers waarderen onze programma's niet alleen vanwege de overdracht van state-of-the-art kennis en inzichten, maar ook vanwege het netwerk dat daaruit ontstaat. 
Alumni van EGI, die het Programma voor (ervaren) Commissarissen en Toezichthouders hebben afgerond, kunnen lid worden van de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE). Meer over deze vereniging leest u hier.

De basis van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders wordt gevormd door vijf modules van twee dagen. In het Programma staan drie leerlijnen centraal, die elkaar versterken en aldus leiden tot een hoog leerrendement:

 • De inhoudelijke, reflectieve leerlijn waarbij het volgen van de modules en het bestuderen van literatuur tot verdieping van kennis en verrijking van zelfinzicht leidt
 • De praktische leerlijn waarbij in een subgroep van 4 deelnemers een governance-casus uit de eigen praktijk wordt geanalyseerd, die in module 5 gepresenteerd wordt
 • Een persoonlijke leerlijn waarbij door de deelnemer een persoonlijk leerdoel wordt geformuleerd, waarvan de ontwikkeling in een portfolio wordt bijgehouden dat na afloop onder begeleiding wordt geëvalueerd

Wat mag u van het totaalprogramma verwachten?

 • U vergroot uw expertise ten aanzien van de verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht
 • U onderkent beter het belang van financiële vraagstukken voor de Commissaris/Toezichthouder en de art of questioning
 • U bent bekend met de wettelijke vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico’s voor de Commissaris/Toezichthouder
 • U leert de verschillende rollen van de Commissaris/Toezichthouder te onderscheiden en u krijgt meer inzicht in de dilemma’s die hieruit voortvloeien
 • U kunt beter inschatten wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten van de onderneming
 • U krijgt inzicht in de psychologische aspecten rond het bestuur van organisaties en het toezicht daarop

Module 1: Onderneming, maatschappij en corporate governance    

 • De governance van een onderneming of maatschappelijke organisatie in haar maatschappelijke context: wat zijn de specifieke uitdagingen in de verschillende sectoren van de economie zoals familiebedrijven, maatschappelijke organisaties, beursbedrijven en private equity?
 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, coöperatie) van de organisatie voor het toezicht?
 • Hoe geven toezichthouders aandacht aan de belangen van de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Wat is de rol van de commissaris bij het formuleren en toetsen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie?
 • Wat zijn de werkgeverstaken van de RvC/RvT?

Module 2: Finance

 • Welke vragen kan en moet de Commissaris/Toezichthouder stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe krijgt de Commissaris/Toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een Commissaris/Toezichthouder aan de financiële en niet-financiële rapportages stellen?
 • Wat mag een Commissaris/Toezichthouder verwachten van de accountant en wat is zijn rol in de audit cycle?
 • Hoe gaat de Commissaris/Toezichthouder om met specialistische onderwerpen als pensioenen, belastingen en ICT- projecten en systemen?

Module 3: Boardroom dynamics en juridisch kader

 • Psychologie in de boardroom: welke rol spelen de cultuur en de dynamiek tussen commissarissen en bestuur in de boardroom? Welke vaardigheden en competenties zoeken we bij de Commissaris/Toezichthouder?
 • Wat is de rol van de voorzitter van de RvC/RvT? Hoe opereren de commissarissen/toezichthouders als team?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder bijdragen aan langetermijn-waardecreatie?
 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de Commissaris/Toezichthouder?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico’s beheersen

Module 4: Strategie, disruptie en risicomanagement

 • Wat is de rol van de Commissaris/Toezichthouder bij de besluitvorming rond de missie, strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement? Hoe stimuleer je de directie om aan risico’s geld te verdienen?
 • Hoe krijgt een Commissaris/Toezichthouder de juiste informatie op tafel? Welke strategische interventie-opties zijn beschikbaar? Wat is de rol van psychologie?
 • Hoe wijzigt het strategieproces -en het toezicht daarop- in een disruptieve/digitale wereld?
 • Wat zijn de bijzondere aspecten aan toezicht op het strategieproces in een non-profitorganisatie?

Module 5: Inzicht in Toezicht

 • Presentatie van de cases van de deelnemers en groepsdiscussie: dilemma’s in de boardroom
 • Training van zelfevaluatie
 • Intervisie
 • De achterkant van het gelijk: de Commissaris/Toezichthouder voor de rechtbank
 • Het brein in de boardroom

Wij bieden het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders aan in zowel de oorspronkelijke variant (5 tweedaagse modules), als de vernieuwde variant waarbij het oorspronkelijke programma wordt aangevuld met een tweedaagse keuzemodule. U kunt hierbij kiezen uit de volgende keuzemodules:

 • Kunstmatige Intelligentie
 • Audit Committees
 • ESG (inclusief Diversiteit en Inclusie)
 • Financieel Management
 • Skills Lab

Op de keuzemodule-pagina leest u hier alles over.

De theoretische inbreng van het programma wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren en prominente Commissarissen en Bestuurders uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector. Zij begeleiden de discussie en delen hun toezichtervaringen met de deelnemers. De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders wordt gedragen door het kernteam van dagvoorzitters. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar specifieke module. Leden van het kernteam treden op als dagvoorzitter bij zijn of haar module. Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De programmaleiding is in handen van mr. Liesbeth van Laak en mr. Claudia Mangal (Program Manager). De coördinatie is in handen van Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators).

Drs. H.W. (Henk) Breukink
Commissaris bij ING Group, Brink Groep en Gemeentemuseum Den Haag | Voorzitter Commissaris bij Nieuwe Steen Investments (NSI) | Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland | Oprichter Development Dialogue voor coaching executives

prof. dr. A. de Bos RA 
Auke is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en bestuurder bij Ernst & Young Accountants LLP. Aan de Erasmus is hij verantwoordelijk voor het vak Financial Auditing aan de Accountancy opleiding en is hij docent aan de Commissarissenopleiding, daarnaast doceert hij Bedrijfseconomie aan juristen en is hij verantwoordelijk voor de opleiding Financiële Economie voor Insolventie Advocaten. Zijn onderzoek richt zich op governance, audit en verslaggeving. Tien jaar lang was hij betrokken bij  het Nationale Commissarissen Onderzoek. Hij heeft meer dan 100 publicaties op het voornoemde terrein. Bij EY heeft hij vanuit zijn senioriteit een veelzijdige ervaring op het gebied corporate governance en audit. Auke is binnen EY regelmatig betrokken bij complexe vraagstukken binnen de board room. Hierbij komen naast vaktechnische veelal communicatieve aspecten aan de orde. Auke heeft door zijn trainingen aan accountants, commissarissen en besturen (binnen EY, het Nationaal Register en aan de Erasmus) veel ervaring met het begeleiden/faciliteren van een open dialoog met bestuurders, commissarissen/ audit committees en externe accountants.

Drs. M. (Maurits) Bruel
Partner bij Mesa-fbc | Commissaris en Stichtingsbestuurder in verschillende familiebedrijven | Auteur van ‘Uitblinken als Familiebedrijf’ en ‘Beursgang voor het familiebedrijf’ | Promoveert op het thema eigendomsverhoudingen in het familiebedrijf

Prof. dr. Th.W.A.  (Theo) Camps
Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. | Hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde aan Tias School for Business and Society van Tilburg University | Voorzitter Raad van Commissarissen ARN B.V. en van Rabobank Rijk van Nijmegen | Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV

drs. T. Dekker 
Tonny is an Emeia Risk Partner and Risk Advisory Leader for Belgium and The Netherlands.  He joined the firm in 1994. Member of the Royal Dutch Association of Registered Auditors (NBA), Member of the Institute of Internal Auditors (IIA), Internal Audit, Enterprise Risk Management
Governance Risk and Compliance
Tonny specializes in serving major industrial, oil and gas, financial, telecommunications, chemical, pharmaceutical, and last but not least consumer products companies.
In the period from 1994 until 1998 Tonny Dekker worked in the Netherlands as an Auditor for various banking and financial institutions, production and trade companies. He prepared due diligence projects and provided business consulting.

mr. EF van Galen
Elfrieke van Galen is commissaris bij onder meer GVB, Arcadis NL, Ymere, Meerlanden, GITP en SEKEM (Egypte), zij is tevens bestuurder bij de Nederlandse Emissie autoriteit.
Daarnaast is zij partner bij TheRockGroup, actief op het gebied van implementatie duurzaamheid binnen het bedrijfsleven en in het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten en professionals. In dit kader is zij actief in ‘toezicht op duurzaamheid’. 
Zij heeft een uitgebreide management ervaring in de service en logistieke industrie. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de logistieke en service industrie (airline) onder meer als Managing Director van KLM cityhopper/CEO KLM UK, SVP Cargo Customer Services en SVP Corporate Social Responsibility. Zij heeft een juridische achtergrond.

Prof. dr.ir. R. Goodijk                                                                                                                Werkzaam als senior-onderzoeker en consultant op het gebied van bestuur, toezicht en stakeholder management bij adviesbureau GITP. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein, bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam.Hij is lid van diverse toezichthoudende en adviesraden en houdt veel lezingen. 

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Hoogleraar externe verslaggeving | voormalig partner bij EY | raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer | Bijzonder Raadsadviseur Jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mr. C.M (Charlotte) Insinger MBA
Bestuurlijke (management-) rollen vervuld bij Royal Dutch Shell Group, Robeco en het Erasmus Universitair Medisch Centrum | Toezichthoudende functies bij SNS Bank, Vastned, Delta, Hogeschool Rotterdam en Luchtverkeersleiding Nederland

Drs. A.W.H. (Arnoud) Klerkx
Lid van de RvB bij de Kramp Groep als Chief Digital Officer en CIO | Ruime ervaring als Commissaris bij onder andere de landelijke woningcorporatie voor ouderen Habion en de Consumentenbond | Auteur van diverse (wetenschappelijke) artikelen over Toezicht op IT | CIO van het jaar 2015

Mevr. N. M. de Kuyper
Adviseur voor ondernemende families. Na de Hogere Hotel School in Den-Haag heeft zij na drie jaar in de Verenigde Staten haar eigen onderneming gestart in Nederland en in 2010 verkocht. Zij heeft 25 jaar ervaring als commissaris bij het familiebedrijf Distilleerderij Koninklijke de Kuyper met de focus op marketing en innovatie binnen het speelveld van de internationale drankenindustrie. Tevens is zij STAK bestuurder bij andere familiebedrijven, waarbij het borgen van de continuïteit van deze bedrijven het grootste goed is.  Vanaf 2006 vervult zij diversen adviesfuncties bij andere familiebedrijven, waarbij opvolging, familygovernance en cultuurveranderingen haar specialiteit zijn. 

Mr. W.D. (Willem) van Leeuwen
Directeur CS&G Consultancy | Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen (volkshuisvesting) | Onafhankelijk Voorzitter bij SWV Rijn & Gelderse Vallei en SWV De Eem (passend onderwijs)

Prof. dr. F.G.A. (Frans) van der Meché
Neuroloog | Auteur van circa tweehonderd wetenschappelijke publicaties | Sinds 2007 bestuurlijk eindverantwoordelijk voor Erasmus MC Holding BV | Gevestigd als Toezichthouder en Adviseur | Initiator van de executive leergang Het Brein in de Boardroom - reflectieleergang voor bestuurders

Mr C.C. (Callista) Meijer
Na het voltooien van de studie rechtsgeleerdheid in 1985 werd mr Meijer benoemd tot rechterlijk ambtenaar in opleiding. In dat kader was zij gedurende periodes van twee jaar werkzaam als respectievelijk griffier en officier en justitie. In haar buitenstage van twee jaar was zij werkzaam als bedrijfsjurist. Nadien is zij werkzaam gebleven als bedrijfsjurist bij KLM, waar zij in 1995 tot Dept. General Counsel werd benoemd. Sedert 1997 was zij daarnaast rechter-plv in Den Haag. In 2000 zette mr. Meijer haar loopbaan voort in de internationale advocatuur. Tot 2010 was zij werkzaam als advocaat mededingingsrecht, laatstelijk bij Allen & Overy LLP. Sedert 2010 is mr. Meijer raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam (handelssector). Per medio 2019 is zij als senior raadsheer verbonden aan de Ondernemingskamer.

M.R. (Monika) Milz
Gespecialiseerde ondersteuner voor toezicht en bestuur | Partner Development Dialogue  en Governance Support | Commissaris Handelsveem BV | lid van de StAK Parnassia Groep | Voorzitter StAK Arbo Unie | Voorzitter StAK ASVB | Bestuurslid ZABAWAS

Prof. dr. G.D. (Goos) Minderman
Doceert Value Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, University of  Stellenbosch (SA) en George Mason University (Arlington, VA/USA) | Voorzitter RvC Volkshuisvesting Arnhem en Parteon Zaanstreek | Voorzitter Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Drs. R.M.S.M. (Roderick) Munsters
Commissaris en Bestuursadviseur | Voorzitter RvC van Athora | Lid RvC van Unibail-Rodamco-Westfield SE, PGGM Vermogensbeheer, Moody’s Investor Services-EU en BNY Mellon Bank SA/NV | Lid Monitoring Commissie Corporate Governance | Lid RvT van hockeyclub Oranje-Rood

Drs. J.W. (Jheroen) Muste
Chief Strategy Office Cofra Holding AG | privé-investeerder en non-executive board member van disruptive start-ups | Bestuurslid Stichting Partnership Foundation | Ervaring als Partner Strategy Consulting PwC en Senior Vice President Corporate Development Wolters Kluwer

Drs. M. (Mieke) Pigeaud-Wijdeveld RC
Mede-auteur ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’ | meervoudig commissaris bij onder andere Consumentenbond, Havenbedrijf Amsterdam en PWN | Ondersteunt sinds 2010 commissarissen en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied

Prof. mr. G. (Geert) Raaijmakers
Partner bij NautaDutilh te Amsterdam | Hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht aan de VU te Amsterdam | Lid van de Regeringscommissie Vennootschapsrecht

Mr. H.Th.E.M.R. (Henk) Rottinghuis
Voormalig CEO Pon Holdings BV | Lid Raad van Commissarissen Blokker Holding NV en Royal Bank of Scotland N.V. | Commissaris Detail Result Groep (supermarkten) | Voorzitter Raad van Commissarissen Stork

Mr. H.A. (Henk Arnold) Sijnja
Advocaat en partner Corporate M&A bij DLA Piper | Directie-, RvC- en Board-Adviseur corporate governance, rapportageverplichtingen en strategische onderwerpen | Commissaris bij Royal Smit Transformers B.V. | Bestuurslid van de Stichting JDRF

H. Sprangers MSc
Hylke is een gepassioneerde innovator en thought-leader op het gebied van digital & technology. Op dit moment is hij werkzaam als universitair docent en als non-executive director met focus op tech, digital and data.
Bij Maandag® is hij als non-executive board member onderdeel van de one-tier board. Maandag® is een internationaal human capital en staffing bedrijf, met meer dan 6000 professionals. Aan de Erasmus University Rotterdam werkt hij als executive director en lecturer voor post-master programma's op het gebied van leiderschap, technologie, economics en governance.
Hylke was zeven jaar Group CTO en lid van de hoofddirectie bij het internationale MediaTech bedrijf Talpa Network van John de Mol, onder meer bekend van het beroemde programma The Voice dat wereldwijd wordt uitgezonden in 180 landen. Eerder bekleedde Hylke directiefuncties in de IT en online industrie, zoals bij het internationale technologiebedrijf Northgate, waar hij verantwoordelijk was voor global delivery vanuit 10 wereldwijde hubs met 3000 engineers. 
Hylke studeerde cum laude af in de technische informatica aan de VU Universiteit in Amsterdam. In 2018 werd hij verkozen tot CIO of the Year.

Prof. dr. J. (Hans) Strikwerda CMC
Zelfstandig Adviseur |Partner van Balancefirst in Düsseldorf | Hoogleraar Organisatie & Verandering (Internal Governance) aan de UvA | Voormalig partner van Nolan, Norton & Co | Eerder werkzaam bij ATOS-consulting, KPMG, Philips en het Ministerie van Economische Zaken

Drs. T. (Tjalling) Tiemstra RA
Voormalig CFO en lid van RvB Hollandse Beton Groep NV en Hagemeyer NV | Actief als Commissaris/Toezichthouder, Management Consultant en Executive Coach | Lid van RvC ABN AMRO Bank NV, Royal Haskoning DHV BV en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam

A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer
Eigenaar Stranergy (Boardroom Consultancy) | onder andere Voorzitter Monitoring Commissie Accountancy | Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland | Commissaris Alliander N.V. | Commissaris LeasePlan Corporation N.V.

Mr. A.J. (Sander) Wiggers
Partner en notaris bij DLA Piper | Oprichter en Redacteur van governance magazine ‘De Commissaris’ | Auteur van Handboek voor de Participatiecommissaris

Mr. T. (Tom) van Wijngaarden
Expert ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht | Corporate partner Eversheds Sutherland | Voormalig Commissaris Merus, LSP Life Sciences Fund en de Raad voor de Jaarverslaggeving | Spreker voor Raden van Bestuur en Commissarissen | Participeert in diverse onderwijsprogramma’s

dhr. R. Zonneveld
Rinke Zonneveld (1971) is CEO of Invest-NL, the national promotional institute for The Netherlands. With currently app. €2 billion of investment capital under management Invest-NL’s strategic goal is to speed up transitions in the field of the carbon neutral economy, biobased & circular, deeptech, agrifood and life sciences. Not only by directly investing in innovative companies but also via financial product development and market development. Invest-NL is a state owned company with the Minister of Finance as its sole shareholder

De kern van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat uit vijf modules van ieder twee dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. De zesde keuzemodule wordt binnen een jaar na afronding van het kernprogramma gevolgd en omvat ook twee dagen. Van de deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid verwacht.

Qua studiebelasting verstrekken wij een boekenpakket ter voorbereiding. Daarnaast wordt er per module aanvullende literatuur verstrekt. Deelnemers kunnen rekenen op een dagdeel voorbereiding per module en een dagdeel voor het verwerken van informatie na afloop van de module.

 

Data* Programma september 2024
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance19 & 20 september 2024
Module 2Finance7 & 8 november 2024
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader12 & 13 december 2024
Module 4   Strategie, disruptie & risk management16 & 17 januari 2025
Module 5Inzicht in toezicht6 & 7 maart 2025

*data onder voorbehoud

Data* Programma november 2024
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance21 & 22 november 2024
Module 2Finance9 & 10 januari 2025
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader20 & 21 maart 2025
Module 4   Strategie, disruptie & risk management24 & 25 april 2025
Module 5Inzicht in toezicht12 & 13 juni 2025

*data onder voorbehoud

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders (PCT) richt zich op Commissarissen en Toezichthouders van bedrijven en non-profitorganisaties, met ten minste drie jaar ervaring als Toezichthouder. Heeft u nog geen ervaring als Toezichthouder, maar heeft u wel de ambitie om een toezichthoudende rol te gaan vervullen? Kijk dan bij het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders.

Na het lezen van de Algemene Voorwaarden kunt u het inschrijfformulier, cv en pasfoto insturen. Hierna volgt een intakegesprek met elke deelnemer, onder andere om te bepalen in welk programma de deelnemer het meest tot zijn/haar recht komt. Voorafgaand aan deelname aan het programma vinden intakegesprekken plaats met de Managing Director of de Program Manager van het Erasmus Governance Institute (EGI).


 

Na succesvolle afronding van het programma, inclusief casestudy, ontvangt u een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan het programma voor het PE-portfolio.

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen