Bekijk het studieprogramma

Fiscale Economie (Indirecte Belastingen)
Student smiling at the camera with a closed smile

Master Fiscale Economie: De verschillen tussen Indirecte en Directe Belastingen

In de eerste drie blokken wordt aandacht besteed aan internationale handel, de internationale grondslagen van de indirecte belastingen en het Europese douanerecht. Daarnaast komen de ontwikkelingen op het gebied van fiscaal beleid omtrent indirecte belastingen aan de orde in het vak Indirect tax policy, dat wordt gegeven in de vorm van een discussiecollege met gastsprekers. Voor het vak Tax policy schrijf je een paper met drie medestudenten. Je presenteert en verdedigt deze paper tegenover je medestudenten en beleidsambtenaren van het Ministerie van Financiën.

Minisymposium

Het vak Indirect Tax Assurance and Technology behandelt belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën, waarmee goederenstromen door ondernemingen kunnen worden beheerst en door de fiscale autoriteiten gecontroleerd. Tijdens een minisymposium ga je in op vraagstukken omtrent fiscale ethiek, waarmee je na je afstuderen als fiscalist geconfronteerd kan worden.

Werkcollege

Het vierde blok staat geheel in het teken van het werkcollege BTW. In intensieve werkcolleges worden zes BTW hoofdthema’s uitgebreid behandeld. Elke week staat een aspect van de BTW centraal en krijg je les van een gastdocent. Deze docent verzorgt een hoorcollege, waarbij het onderwerp in discussievorm onder de loep wordt genomen. Ter voorbereiding van een college doe je zelfstandig literatuuronderzoek. Hierdoor kan je actief deelnemen aan de discussie over dit onderwerp.

Verder schrijf je een paper die je verdedigt. Het werkcollege is daarmee een uitdagende en buitengewoon intensieve werkvorm die in hoge mate appelleert aan jouw zelfwerkzaamheid en assertiviteit, kwaliteiten die na afronding van de master onontbeerlijk zijn in je verdere carrière. Het cijfer wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de presentatie, het paper, de inbreng tijdens de werkcolleges en een afrondend mondeling tentamen.

Scriptie

In het laatste blok schrijf je je scriptie. Dit is het sluitstuk van je masteropleiding. Hierin behandel je een fiscaal onderwerp in de sfeer van indirecte belastingen. Je verdedigt je scriptie mondeling en je wordt uitgedaagd tot kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Studieschema

In het kader van het vak EU-douanerecht en accijnzen wordt op verdiepende wijze ingegaan op een geselecteerd aantal onderwerpen uit het wetgevingspakket van het Douane Wetboek van de Unie. Aan de orde zullen onder andere komen het formele douanerecht, (het ontstaan van) de douaneschuld (classificatie, douanewaarde en oorsprong) en bijzondere regelingen. Ten aanzien van het douaneonderdeel wordt tevens ingegaan op de invloed en doorwerking van het internationale douanerecht zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie, en op de juridische instrumenten zoals ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de heffing van accijnzen.

Het mastervak Internationale grondslagen van de indirecte belastingen begint met de behandeling van de internationaalrechtelijke context van het WTO-recht en de invloed daarvan op de heffing van indirecte belastingen en douanerechten in EU-verband. Vervolgens komt de werking van het EU-recht aan de orde (waaronder de verhouding primair en secundair recht) alsmede de doorwerking van het EU-recht in de nationale rechtsorde. Ten slotte wordt de plaats van de BTW binnen de interne markt van de EU behandeld, waarbij aandacht wordt besteed aan het ‘EC-Action Plan on VAT: towards a single EU VAT Area’.

In het mastervak Internationale handel komen op geïntegreerde wijze de douanerechtelijke, btw- en civielrechtelijke aspecten ten aanzien van deze aan globalisering onderhevige goederenstromen aan bod. Het vak bouwt daarmee voort op de vakken Internationale grondslagen van de indirecte belastingen en EU-douanerecht en accijnzen.

Het vak bouwt voort op de theorieën die zijn behandeld in het derdejaarsvak Economics of Taxation uit de Bachelor Fiscale Economie en het tweedejaarsvak Openbare Financiën uit de Bachelor Fiscaal Recht.

Na een algemene inleiding over de inzichten vanuit de welvaartseconomie en de gedragseconomie ten aanzien van de effecten van belastingheffing (verstorende invloed/deadweight loss, tax incidence, internaliteiten en externaliteiten) in de eerste week dat als een rode draad geldt voor specifieke onderwerpen in het vervolg van het blok, wordt in de daaropvolgende weken telkens een actueel onderwerp met betrekking tot indirecte belastingen behandeld. Het vak beoogt daarmee ook een economische kader te bieden bij de bestudering van vakken die zich richten op specifieke onderdelen het indirecte belastingrecht.
 

  • The aim of this course is to foster the ability of students to conduct economic research on a policy relevant topic.
  • Students can write a well structured research proposal.
  • Students can answer a policy relevant question with methods used by applied economists.
  • Students can write a short well structured research paper.
  • Students can present their work to policymakers and fellow students.
  • Students train their ability to conduct an applied policy analysis themselves.

Bij Indirect Tax Assurance and Technology gaat het om het herkennen, begeleiden en beheersen van fiscale processen en risico’s als onderdeel van de totale bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie en om de inzet van nieuwe technologieën daarbij. Van een incident-gedreven en fiscaaltechnische aanpak naar een (nog) meer procesmatige en risicogerichte benadering om te bereiken dat de organisatie (zoveel mogelijk) in control is met betrekking tot de fiscale positie en inzicht heeft in alle mogelijke fiscale risico's betreffende de bedrijfsvoering. Doordat indirecte belastingen transactiegerelateerd zijn, zijn de fiscale risico's dienaangaande ook bij iedere afzonderlijke transactie aanwezig. Ook dient kort na de transacties aan de fiscale verplichtingen te zijn voldaan waardoor weinig tijd voor reflectie en herbeoordeling bestaat. Dat betekent dat grote behoefte bestaat aan een accuraat fiscaal controlesysteem en het belang van een tax control framework toeneemt. Het fiscale beleid van de onderneming speelt een belangrijke rol in dit vak. Bezien vanuit de belasting- en douaneautoriteiten, is het van belang om kennis te nemen van dit beleid en de implementatie daarvan. Concepten als ‘AEO’ (Authorised Economic Operator) in het douanerecht en ‘CTP’ (Certified Taxable Person) in de BTW nemen dan ook in belang toe. Niet alleen fungeren zij als een kwaliteitskeurmerk richting de belasting- en douaneautoriteiten, maar voor de betrokken bedrijven verlenen zij ook toegang tot vereenvoudigingen in diverse regelingen.
Dit vak brengt de studenten op de hoogte van de ontwikkelingen op bovenomschreven gebied.

In het kader van dit vak worden (deelonderwerpen van) de volgende zes BTW-hoofdthema's zeer diepgaand behandeld:
1. Economische activiteit
2. Belastbaar feit en maatstaf van heffing
3. Plaats van dienst en de relatie tussen hoofdhuis en vaste inrichting
4.  Vrijstellingen
5. Onroerende zaken
6. Aftrek van BTW. Kenmerkend voor het vak zijn de intensieve werkcolleges.

Deze vinden plaats in kleine groepen (max. 24 studenten) en hebben een interactief karakter. Tijdens deze colleges wordt/worden een of meerdere deelonderwerp(en) in discussievorm onder de loep genomen. Zelfstandig literatuuronderzoek door de studenten is hiervoor essentieel. De (kwaliteit en de intensiteit van de) participatie aan de discussie is medebepalend voor het eindcijfer.
Over ieder hoofdthema wordt door een gastdocent een (plenair) hoorcollege verzorgd.

Studenten dienen een scriptie te schrijven over een gedragseconomie onderwerp. De scriptie is een individuele opdracht over een onderwerp uit je masterspecialisatie. Meer informatie over scriptieonderwerpen, scriptiebegeleiders en het schrijfproces vind je op de masterscriptie website.

Disclaimer
Het  bovenstaande overzicht geeft een indruk van het curriculum van dit programma. Het is niet een actueel studieschema voor zittende studenten. Zij vinden hun vakschema's op MyEUR.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen