Subsidie voor zeven interdisciplinaire onderzoeksprojecten over vitale steden

Fietsen door het centrum van Rotterdam.
Jonathan van Rijn

Erasmus Initiatief Vitale Cities and Citizens (VCC) lanceerde een Open Door Call om 1.4M euro te verdelen voor innovatieve onderzoeksprojecten. Onlangs werden zeven projecten gehonoreerd. De onderwerpen variëren van "30km/h snelheidslimieten voor gezonde bevolkingen en vitale steden" tot "Doing Diversity: Het vergelijken van diversiteitspraktijken in onderwijs, cultuur en sport in heel Rotterdam". De Open Door Call was gericht op het verzamelen van interdisciplinaire onderzoeksprojecten met een positieve maatschappelijke impact. VCC ontving aanvragen van bijna alle faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Professor Jurian Edelenbos, academisch directeur van VCC: "We ontvingen 21 onderzoeksvoorstellen over uiteenlopende onderwerpen. Een groep externe beoordelaars heeft elk van de voorstellen aan een peer-review onderworpen. Het selectieproces was soms behoorlijk uitdagend vanwege de hoge kwaliteit van de onderzoeksplannen en de gedegen expertise van de aanvragers en onderzoeksteams. Wij zien veel potentie in het verder versterken en verankeren van VCC binnen de verschillende faculteiten. Wij bedanken alle deelnemers van de Open Door Call voor het insturen van goede onderzoeksplannen en feliciteren de aanvragers van de gefinancierde voorstellen van harte!"

De zeven geselecteerde voorstellen sluiten per voorstel aan bij ten minste twee van de vier kernthema's van VCC: veerkracht, inclusie, ‘smart’ en rechtvaardige duurzaamheid. De winnaars krijgen de kans om een tweejarig postdoctoraal onderzoeksproject te starten vanaf september 2022, met een maximale looptijd tot 31 december 2024. De postdocs zullen bijdragen aan de onderzoeks- en impactmissie van VCC om ons inzicht te vergroten van de manieren waarop sociale, culturele en economische transformaties de levenskwaliteit in steden beïnvloeden en belanghebbenden van steden te helpen om te gedijen als inclusieve, veerkrachtige, slimme en duurzame plaatsen om in te wonen, op te groeien en te werken. 

De zeven winnende subsidieprojecten zijn:

Opnieuw nadenken over inclusieve duurzaamheid: een mixed-methods onderzoek om duurzaamheidsbeleid af te stemmen op de perspectieven van lager opgeleide burgers in Nederlandse gemeenten

Aanvragers: Prof.dr. Jeroen van der Waal, dr. Joost Oude Groeniger, Kjell Noordzij, MSc, prof.dr. Willem de Koster

Faculteiten: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Erasmus Medisch Centrum.

Duurzaamheidsbeleid vereist intrinsieke betrokkenheid van de bevolking. De huidige initiatieven worden gehinderd door een lager draagvlak onder laagopgeleide burgers. Dit beperkt hun betrokkenheid bij veel duurzame interventies en veroorzaakt mogelijk maatschappelijke polarisatie. Samen met gemeenten in de provincie Zuid-Holland wil ons project het duurzaamheidsbeleid meer inclusief maken voor lager opgeleide burgers. Om dit te doen, zal ons tweejarige project beginnen met het verkennen van percepties van duurzaamheid onder laagopgeleide burgers via diepte-interviews. Vervolgens gaan we nieuwe interventies ontwikkelen afgestemd op de leefwereld van laagopgeleide burgers. We gaan de potentiële impact van deze interventies testen via enquête-experimenten.

Bottom-up benaderingen en veerkrachtstrategieën in de informele nederzettingen. Nieuwe wegen voor het (re)vitaliseren van steden

Aanvragers: Dr. Georgina Gomez, Dr. Lasse Gerrits en Dr. Andrea Floridi 

Instituten/faculteiten: International Institute of Social Studies (ISS) en Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)

Het project onderzoekt op welke manieren bewoners van informele nederzettingen de ruimtelijke, sociale, economische en institutionele omgeving om hen heen transformeren en (re)vitaliseren. We gaan casestudies in Kameroen, Indonesië en El Salvador vergelijken om na te gaan onder welke voorwaarden samenwerking tussen meerdere actoren (lokale overheden, bedrijven en burgerverenigingen) succes boekt bij het revitaliseren van hun omgeving. Vanuit theoretisch oogpunt beoogt het project het concept van de grensgebieden te theoretiseren, een gebied van interactie tussen de formele en de informele instellingen. Het project wordt afgesloten met een meta-analyse van mechanismen om de doeltreffendheid van het beleid te verbeteren.

One size doesn't fit all: een op maat gemaakte en interdisciplinaire aanpak om burgerparticipatie in buurtbeheer te versterken

Aanvragers: Prof. dr. Arwin van Buuren & dr. Lieke Oldenhof

Faculteiten: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Erasmus School of Health, Policy and Management

Het is belangrijk dat publieke professionals bij hun aanpak van burgerparticipatie maatwerk leveren door rekening te houden met verschillen tussen burgers in termen van sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Door gebruik te maken van ontwerpgerichte actieonderzoeksmethoden wordt in dit project niet alleen een cruciale wetenschappelijke stap vooruitgezet, maar wordt ook een participatietoolkit ontwikkeld die publieke professionals in staat stelt effectievere en inclusievere participatieprocessen op maat te maken. Op die manier worden sociale ongelijkheden verminderd. De focus zal liggen op twee contrasterende wijken in Rotterdam die experimenteren met innovatie in publieke participatie en bestuur: Kralingen-Crooswijk en Carnisse. De resultaten zullen worden teruggekoppeld naar verschillende Kenniswerkplaatsen (Leefbare wijken, CARE Lab, GOVLab010), waardoor stadsbrede impact ontstaat.

30km/h snelheidslimieten voor gezonde populaties en vitale steden

Aanvragers: Prof.dr. Pilar Garcia-Gomez, Prof.dr. Alex Burdorf, Dr. Famke Mölenberg, Dr. Anna Bornioli en Dr. Nicole den Braver

Faculteiten: Erasmus School of Economics en Erasmus Medisch Centrum

Autovrije of autoluwe omgevingen zijn een belangrijk kenmerk van stedelijke vitaliteit. Dit project zal bewijs leveren over de bredere impact van 30 km/u zones. Ten eerste gaan we een data-infrastructuur bouwen en de impact van eerdere veranderingen in snelheidslimieten in Nederlandse steden evalueren. Ten tweede gaan we na, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, hoe de invoering van 30 km/u snelheidslimieten de vitaliteit van de stad zal beïnvloeden. We gaan een holistische benadering gebruiken door uitkomsten op het gebied van mobiliteit, gezondheid en milieukunde te combineren en ons te richten op de wisselende impact op subgroepen van de bevolking.

Doing Diversity: Het vergelijken van diversiteitspraktijken in onderwijs, cultuur en sport in Rotterdam (DoDive)

Aanvragers: prof.dr. Susanne Janssen & dr. Mark van Ostaijen

Faculteiten: Erasmus School of History, Culture and Communication en Erasmas School of Social and Behavioural Sciences

Een van de meest complexe en interessante maatschappelijke uitdagingen van vandaag is diversiteit. Daarom is het van groot belang dat we beter begrijpen hoe diversiteit tot stand komt. Met name in superdiverse steden, zoals Rotterdam, worden professionele organisaties, publieke professionals en stedelijke professionals geconfronteerd met diversiteituitdagingen. Het project Doing Diversity stelt een geavanceerde en state-of-the-art benadering voor door te bevragen hoe diversiteit wordt ingevuld door organisaties die in hun dagelijkse beroepspraktijk met diversiteitskwesties te maken hebben. Door middel van een vergelijkend en cross-sectoraal case study ontwerp bestuderen de onderzoekers onderwijs-, cultuur- en sportorganisaties in Rotterdam Noord en Zuid.

Opgroeien in armoede: Veerkrachtfactoren voor kansenongelijkheden in gezondheid en onderwijs (Project ROI)

Aanvragers: Prof.dr. Pauline W. Jansen, Prof.dr. Nicole Lucassen

Faculteiten: Erasmus Medisch Centrum en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Met 17,5% van de kinderen die in een huishouden met een laag inkomen leven, heeft Rotterdam het hoogste armoedecijfer van Nederland. Opgroeien in armoede wordt geassocieerd met slechtere onderwijs- en (geestelijke) gezondheidsuitkomsten gedurende het hele leven. Een deel van deze negatieve uitkomsten is te wijten aan kansenongelijkheid. In het Project ROI willen we veerkrachtfactoren in het gezin, op school en in de buurt identificeren die een buffer kunnen vormen tegen kansenongelijkheid gerelateerd aan armoede, door gebruik te maken van gegevens van het toekomstige Generation R geboortecohort. Een iteratieve leerbenadering met relevante stakeholders zal worden gehanteerd om cruciale kennis te verkrijgen die op beleidsniveau en direct in interventies kan worden toegepast.

Digitale inclusie van kleine installatiebedrijven in post-industriële steden: Platformen, spaarzaamheid en toekomstscenario's

Aanvragers: Prof. dr. Peter Knorringa en Prof. dr. Martin de Jong

Onderzoekers: Dr. Erwin van Tuijl, Dr. Emiel Rijshouwer en Jasmin Hofman (impact manager)

Faculteiten: International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus School of Law en Rotterdam School of Management

Dit onderzoek richt zich op de uitdaging van digitale inclusie van kleine installatiebedrijven in energietransities door middel van een vergelijkende analyse van post-industriële steden langs drie analytische invalshoeken. Ten eerste onderzoeken we hoe en waarom kleine installatiebedrijven verschillende platformen gebruiken, en dus ook de kansen en uitdagingen van platformen voor de activiteiten van deze bedrijven. Ten tweede verduidelijken we hoe spaarzaamheid - een aanpak om lokale problemen op te lossen door middel van complexiteitsreductie wanneer de middelen beperkt zijn - kan helpen bij het bereiken van digitale inclusie in energietransities. Ten derde analyseren we stedelijk beleid en stedelijke activa en doen we aanbevelingen over hoe steden energietransities en de activiteiten van kleine installatiebedrijven kunnen ondersteunen.

Op termijn krijgen deze onderzoeksprojecten ook een plek op de projectenpagina van Vital Cities and Citizens.

Professor
Meer informatie

Vital Cities and Citizens


Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens, wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Gerelateerde content
Het doel van de call van Vital Cities and Citizens is om interdisciplinair en interfacultair onderzoek met een positieve maatschappelijke impact te stimuleren.
Helicopter view of the city Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen