Subsidieregeling Fonds Bijzondere voorzieningen Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Fonds Bijzondere Voorzieningen Erasmus Universiteit Rotterdam ondersteunt via bijdragen eenmalige door studentgroeperingen/-organisaties van de EUR georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen- maatschappelijke vorming.

Activiteiten die voor ondersteuning in aanmerking komen voldoen aan de volgende criteria:

  • de activiteiten liggen niet in het verlengde van het studieprogramma zoals symposia en studiereizen,
  • de activiteiten zijn niet besloten, maar staan open voor alle studenten aan de EUR,
  • aan de activiteiten wordt door de deelnemers en/of toeschouwers ook zelf op enigerlei wijze financieel bijgedragen,
  • de activiteiten bevorderen de eigen participatie van de deelnemende en bezoekende studenten.

Activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen-maatschappelijke vorming die wel door studentengroeperingen/-organisaties worden georganiseerd, maar die niet volledig voldoen aan de hierboven genoemde criteria kunnen toch in aanmerking komen voor subsidiëring, indien daardoor een bijdrage wordt geleverd aan het door de EUR beoogde culturele, esthetische en algemeen-maatschappelijke klimaat. Het totaalbedrag dat voor dergelijke activiteiten beschikbaar is bedraagt ten hoogste 25% van het jaarlijks via het Fonds Bijzondere Voorzieningen voor subsidiëring beschikbare bedrag.

In alle hierboven genoemde gevallen is sprake van garantiesubsidies.

Garantiesubsidies worden aangevraagd door minimaal 1 maand voorafgaand aan het evenement een aanvraag voorzien van een begroting in te dienen. In geval het de toekenningscommissie dit nodig acht, kan aanvullende informatie worden verlangd.
De aanvraag dient gericht te worden aan:

Mw. drs. L.I.M. Jillissen
Unitmanager Education & Student Affairs 
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam.
Email: lilian.jillissen@eur.nl.