Vrienden

Vital Cities and Citizens
 • BOLD Cities (Big Open and Linked Data)

  VCC werkt samen met Het Centre for BOLD Cities. BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data'. Het Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal.

 • DRIFT for transition

  VCC werkt nauw samen met onderzoeksinstituut DRIFT voor het ontwikkelen en delen van transformatieve kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor transities.

 • Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH)

  Veel promovendi volgen cursussen en krijgen professionele trainingen van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities.

 • Erasmus Migration & Diversity Institute (EMDI)

  VCC werkt nauw samen met het Erasmus Migratie en Diversiteit Instituut (EMDI). EMDI is opgericht om een uniek en multidisciplinair platform te zijn voor onderzoek naar migratie en diversiteit. Het hoofddoel is om de interdisciplinaire samenwerking in onderzoek naar migratie en diversiteit te bewerkstelligen.

 • Erasmus Urban Youth Lab

  Het Erasmus Urban Youth Lab (EUYL) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeksinstituut IVO en het Erasmus Medisch Centrum. EUYL wil graag bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van kwetsbare jongeren in een grootstedelijke omgeving. Daarnaast wil EUYL een bijdrage leveren aan de toepassing van die kennis door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden.

  Contact: prof. dr. Sabine Severiens 
  > Meer informatie

 • Institute for Housing and and Urban Development Studies (IHS)

  IHS maakt deel uit van de EUR holding en is bedoeld om de problemen aan te pakken die zich voordoen bij het terugdringen van de armoede en het verbeteren van de levenskwaliteit in steden. VCC werkt op een aantal gebieden samen met IHS, zoals bij het PhD-programma Urban Governance and Development en de masterspecialisatie Urban Governance.

 • GovernEUR

  VCC is gericht op het genereren van waardevolle wetenschappelijke kennis met een grote maatschappelijke impact. Hiervoor werkt VCC nauw samen met GovernEUR, het instituut op het gebied van maatschappelijke impact. 

 • Repolis

  VCC ontwikkelt doet samen met Repolis onderzoek naar burgerinitiatieven. Het hierbij om termen als stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, waterbeheer, gezondheidszorg en energietransitie. 

De gemeente Rotterdam

De stad en de gemeente Rotterdam zijn samenwerkingspartners van VCC. Rotterdam is een laboratorium met veel (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen. Een stad met een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken. VCC-onderzoekers leveren met hun kennis en betrokkenheid daaraan een bijdrage. 

VCC is betrokken bij Kenniswerkplaatsen. Een Kenniswerkplaats (KWP) bestaat uit wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en andere kennisinstellingen. De KWP-en sluiten nauw aan bij de kennisvragen van de gemeente Rotterdam. 

Kenniswerkplaatsen

 • BIG Rotterdam

  De grootstedelijke omgeving kent vele uitdagingen voor zowel de overheid als de burger. Het doel van BIG 'R is Rotterdam een duurzame kennisinfrastructuur te bieden waarmee overheidsdiensten (kosten)effectiever kunnen werken en wat voor burgers gemakkelijker te gebruiken is.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas
  > Meer informatie

 • Healthy'R

  Healthy‘R is het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel is Rotterdammers te helpen kiezen voor gezonder gedrag.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas
  > Meer informatie

 • Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

  Het centrale doel van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is om de leefbaarheid van Rotterdamse wijken te bevorderen. De werkplaats wil hierbij expliciet gebruik maken van in de praktijk bestaande kennis en ervaringen op het gebied van leefbaarheidsverbetering ('co-creatie' van kennis).

  Contact: prof.dr. Godfried Engbersen en dr. Erik Snel 
  > Meer informatie

 • Organisaties in een slimme stad

  De gemeente Rotterdam en het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het thema organisatieontwikkeling.

  In het kader van deze overeenkomst financiert de gemeente Rotterdam een promovendus op het thema van ‘Democratische vernieuwing en ambtelijk vakmanschap’ en gaat een medewerker van de gemeente als buitenpromovendus een proefschrift schrijven op het gebied van ‘Publieke organisaties en verandercapaciteit’.
  In het verlengde van beide projecten is er ook de komende vier jaar jaarlijks ruimte voor 2 stageplekken voor masterstudenten.

  Contact: dr. Wido Oerlemans en prof. dr. Bram Steijn

  Meer informatie

 • Rotterdams Talent

  Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

  Contact: prof. dr. Sabine Severiens en drs. Tom Tudjman  
  > Meer informatie

 • Stedelijke arbeidsmarkt

  Misschien wel de grootste uitdaging van Rotterdam ligt op het gebied van de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben daarom de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt opgericht.

  Contact: prof. dr. Menno Fenger
  > Meer informatie 

 • ST-RAW voor het jeugdbeleid

  ST-RAW (voorheen DWARS) is de vernieuwde academische werkplaats voor de jeugdhulpketen. Samen met de partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap wil ST-RAW de jeugdhulp en het gemeentelijk jeugdbeleid in Rotterdam en de regiogemeenten van een stevig kennisfundament voorzien.

  Contact: dr. Jacqueline Schenk en dr. Patricia Vuijk
  > Meer informatie

  ST-RAW
 • Urban Big Data

  Hoe kan de potentie van big data worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig en welke risico's spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacygevoeligheid? De Kenniswerkplaats Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen.

  Contact: dr. Rebecca Moody en dr. Fadi Hirzalla
  > Meer informatie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen