Besturen in de netwerksamenleving

Onderzoekers
People at the Binnenhof in The Hague
 • prof. dr. Erik Hans Klijn

  Complexe besluitvorming in netwerken, netwerk management, branding en media-invloed

  Onderzoek naar de rol van branding, media-aandacht en managementinspanning bij complexe besluitvormingsprocessen en publiek private samenwerkingen.

 • prof. dr. Joop Koppejan

  Samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke organisaties zonder publieke waarden uit het oog te verliezen

  Hoe kan de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van maatschappelijke problemen en publieke dienstverlening worden bevorderd, zonder publieke waarden uit het oog te verliezen?

 • prof. dr. Jurian Edelenbos

  Vitale netwerken, vertrouwen

  Onderzoek naar de vitaliteit van (stedelijke) netwerken, met aandacht voor de rol van vertrouwen in en management van netwerken. In dit onderzoek is speciale aandacht voor verbindend leiderschap.

 • prof. dr. Martijn van der Steen

  Sturen in netwerken

  Onderzoek naar de manier waarop overheden onderling en met maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken om maatschappelijke opgaven op te lossen.

  Martijn van der Steen
 • dr. ir. Lizet Kuitert

  Het borgen van publieke waarden door (semi-)publieke opdrachtgevers

  Onderzoek naar vraagstukken over waarde-integratie, in het bijzonder gericht op overheden in het ruimtelijke domein. Op zoek naar verschillende trajecten waarmee je fysieke, technische en maatschappelijke doelen kunt integreren en wat dat betekent voor maatschappelijk waardenmanagement.

  Hoe zorgen publieke opdrachtgevers in een complexe omgeving voor de borging van waarden? En hoe gaan publieke en private actoren om met conflicten op het gebied van waarden?

  Lizet Kuitert
 • dr. Ingmar van Meerkerk

  Management van interactieve vormen van beleid en bestuur

  Onderzoek naar de rol, condities, impact en uitdagingen van verbindende personen (boundary spanners) en praktijken in het effectief en legitiem vormgeven aan samenwerkingsverbanden tussen overheid, maatschappelijke partijen en private partijen (PPS, burgerinitiatieven).

 • dr. Jose Nederhand

  Legitimiteit van burgerparticipatie en burgercollectieven

  Hoe kunnen en willen ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers toetsen en sturen op goede burgerparticipatie en burgercollectieven? Hoe en door wie wordt ‘goed’ gedefinieerd?

 • dr. Rianne Warsen

  Sturing in samenwerking en publiek-private partnerschappen

  Samenwerken met publieke en private partners is dagelijkse kost voor publieke organisaties. Hoe kunnen we contracten en de (informele) relatie tussen partners inzetten als instrumenten om die samenwerking in goede banen te leiden?

  Rianne Warsen
 • dr. Wout Spekkink

  De governance van verduurzaming

  Dit onderzoek richt zich op het reconstrueren en analyseren van de complexe interactieprocessen waarin overheden, bedrijven en/of maatschappelijke partijen proberen hun verschillende visies op duurzamere samenlevingen te verwezenlijken.

  Wouter Spekkink
 • dr. Peter Marks

  Collectieve besluitvorming en ontsluiten van publieke waarden

  Collectieve besluitvorming: onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van complexiteitswetenschappen bij het begrijpen van publieke besluitvormingsprocessen, zoals die van de Joint Strike Fighter.

  Ontsluiten van publieke waarden: met behulp van een systematische benadering de publieke waarden in gemeenten inzichtelijk en expliciet maken, zodat gemeenten met de juiste interventies zowel hun effectiviteit als draagvlak kunnen vergroten.

 • dr. Warda Belabas

  Diversiteit, integratie, identiteit en beleid en (overheids)communicatie

  Onderzoek naar vraagstukken over diversiteit, integratie, identiteit en beleid en (overheids-)communicatie. Citybranding-onderzoek naar de praktijk van lokaal bestuur, in het bijzonder in de steden Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

  Warda Belabas
 • Hans Joosse, MSc

  Beleids- en organisatieontwikkeling in een complexe samenleving

  Wat betekent de vervlechting en onvoorspelbaarheid van maatschappelijke vraagstukken voor de wijze waarop overheden beleid maken en hun organisatie inrichten?

  Hans Joosse
 • Rebecca Schrooten - van der Meer, MSc

  Koers op krachtige ketens

  Pilots zijn een veelgebruikte manier om nieuwe, innovatieve aanpakken in de publieke sector al doende te ontdekken of uit te proberen. Steeds vaker werken in zo’n pilot verschillende organisaties samen. Hoe kan zo’n ketensamenwerking - ook na een pilotfase - succesvol worden?

  Rebecca Schrooten - van der Meer

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen