One size doesn’t fit all

Een op maat gemaakte en interdisciplinaire aanpak ter versterking van burgerparticipatie in buurtbestuur

Om sociale ongelijkheid in het participatieproces te verminderen, onderzoekt dit project hoe publieke professionals burgerparticipatie op maat kunnen vormgeven door rekening te houden met verschillen in sociaal, economisch en cultureel kapitaal van burgers. We richten ons op twee buurten in Rotterdam die experimenteren met innovatie in buurtparticipatie en bestuur.

Hoe doen we onderzoek? 

Bestaande inspanningen om ongelijkheden in de deelname aan buurtbestuur aan te pakken zijn gericht op het vergroten van het economisch en sociaal kapitaal van burgers. Recent onderzoek toont echter aan dat ook cultureel kapitaal cruciaal is voor de (on)bereidheid tot participatie. Daarom onderzoeken wij de interactie tussen verschillende soorten kapitaal bij participatie. We combineren ontwerpgerichte methoden en actieonderzoek, waarbij de perspectieven van moeilijk bereikbare groepen worden uitgediept en innovatieve, out-of-the-box theorievorming, praktische toepasbaarheid en maatschappelijke impact worden bevorderd.

Cruciaal is dat we ons niet richten op hoe burgers zich zouden kunnen aanpassen aan bestaande institutionele contexten, maar dat we de instrumenten ontwikkelen voor publieke professionals om de aanpak van burgerparticipatie op maat te maken.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Het project levert zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact door participatiebenaderingen op maat te ontwikkelen en de praktische toepasbaarheid van een veelomvattende participatietheorie te testen. Door middel van ontwerpgerichte actieonderzoeksmethoden die actief verschillende verschillende actoren uit de samenleving, de publieke sector en de wetenschap verbinden wordt er directe impact gegenereerd. Impact op lange termijn wordt gecreëerd door de verschillende partners samen te brengen in een gezamenlijk en structureel programma waarin wordt samengewerkt aan het urgente vraagstuk van ongelijkheid en participatie in buurtbestuur.   

We willen het lokale en nationale beleid van informatie voorzien via beleidsnota's en presentaties over 'participatie op maat' op grote evenementen zoals de Dag van de Participatie. Ook ontwikkelen we samen met Berenschot een strategie voor opschaling naar andere steden. We zullen publieke professionals ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van participatieprocessen op maat via workshops voor bedrijven en door het ontwikkelen van een toolkit voor (buurt)bestuur met instrumenten om participatie op maat te realiseren. 

Energietransitie in Rotterdam

In deze video vatten Arwin van Buuren, Jitske van Popering-Verkerk en Vivian Visser de bevindingen en aanbevelingen van hun onderzoek naar de energietransitie in Rotterdam samen. Ze bespreken de noodzaak om te differentiëren in participatieaanpakken (zie minuut 7.24-8.50).

In dit project werken we samen met professionals van GovernEUR, het ministerie van Infrastructuur en Water (Kennisknooppunt Participatie), Berenschot, Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de gemeente Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen