(Re)mapping Rotterdam

Een alternatieve kaart van Rotterdam
People talking in a meeting room

Hoe is het veld omtrent diversiteit en inclusie vandaag de dag ingericht? Het belangrijkste doel van dit onderzoeksprogramma is om een inventarisatie te maken van organisaties die werken aan diversiteit en inclusie in Rotterdam, de verbanden tussen deze organisaties in kaart te brengen, en de dynamiek van hun interacties en relaties te analyseren. 

Hoe doen wij onderzoek?

Lokaal beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit is de afgelopen jaren sterk veranderd. Traditionele vormen van sturing door de overheid zijn aangevuld met meer collaboratieve beleidsvorming. Tegelijkertijd zijn de opvattingen over maatschappelijke verschillen veranderd. Er zijn nieuwe termen ontstaan en er wordt steeds meer rekening gehouden met verschillende dimensies van diversiteit en de wisselwerking daartussen. 

Dit project verkent de uitingen van deze verschuivingen in het lokale landschap van maatschappelijke actoren. Op methodologisch vlak maakt een geïntegreerde mixed methods sociale netwerkanalyse het mogelijk om verschillende soorten relaties te visualiseren, evenals een verdiepende interpretatie op basis van de perspectieven van de actoren zelf.   

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Het project draagt bij aan theorievorming over diversiteit en inclusie, (stedelijk) bestuur, stedelijke sociale bewegingen en de stedelijke civiele sfeer, maar ook aan beleidsvorming en praktijken in het maatschappelijk middenveld. Hoe kan het werk rond diversiteit en inclusie beter worden afgebakend? Hoe kunnen ( nieuwe) samenwerkingsverbanden rond deze thema's (tussen maatschappelijke organisaties onderling, tussen maatschappelijke organisaties en gemeente, tussen maatschappelijke organisaties en universitaire onderzoekers, en tussen gemeente en universitaire onderzoekers) worden gestimuleerd? En hoe kan de universiteit (medewerkers en studenten) hierin een rol spelen?

Het project doet dit door:

  • Het creëren van een "Alternatieve stadsplattegrond van Rotterdam" over actoren op het gebied van diversiteit en inclusie - waardoor bestaande actoren die werken aan diversiteit en inclusie zichtbaar worden gemaakt.   

  • Maatschappelijke actoren en onderzoekers van de universiteit met elkaar in contact te brengen door middel van stadswandelingen op het gebied van diversiteit en inclusie - om contacten en connecties op te bouwen die mogelijke toekomstige samenwerkingen mogelijk maken.   

  • Masterstudenten bij het project betrekken via hun scriptie en huidige studenten en pas afgestudeerden aanwerven als onderzoeksassistenten.

Dit project is onderdeel van het subthema Inclusieve Steden en Diversiteit, binnen het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens (VCC). 

Netwerkevenement juni 2022

VCC Networking event June 2022

VCC Networking event June 2022

1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
People talking in a meeting room
23/24
24/24
People talking in a meeting room

Onderzoeksteam

Dr. Maria Schiller - project leader

Dr. Isabel Awad - project leader

Alex Huang - research assistant 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen