Docenten

Orthopedagogiek

Prof. dr. Annemiek Harder

Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs. Haar onderzoeksinteresse richt zich op jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, behandelmethoden voor het verminderen van delinquent gedrag, interactieprocessen tussen jongeren en professionals tijdens (residentiële) jeugdhulp, Motiverende Gespreksvoering (MGV), evidence-based interventies en werkzame factoren in (jeugd)hulp. In de afgelopen jaren heeft ze het Up2U behandelprogramma ontwikkeld: een op MGV gebaseerd behandelprogramma voor groepsleiders in de residentiële jeugdhulp om positieve samenwerkingsrelaties tussen professionals en jongeren en de intrinsieke motivatie voor verandering bij jongeren te vergroten. Ze is onder andere lid van de Academische Werkplaats Risicojeugd, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en van de European Scientific Association for Residential and Family Care for Children and Adolescents (EUSARF).

Dr. Frank van der Horst

Frank van der Horst promoveerde in 2009 aan de Universiteit Leiden en heeft veel gepubliceerd over de geschiedenis van de gehechtheidstheorie. Zijn huidige onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op het beschrijven van de geschiedenis van ideeën in de gedragswetenschappen, zoals de ideeën en het werk van John Bowlby, René Spitz, William Goldfarb, en Harry Harlow. Zijn doel is ook om de wortels van de gehechtheidstheorie verder te ontrafelen in bijvoorbeeld het werk van James Robertson en dat van de ontwikkelingspsychologe Mary Ainsworth. Deze studies zijn nodig om ons beeld van de historische inbedding van theoretische vernieuwingen in de (ontwikkelings)psychologie te completeren. Van der Horst is auteur van John Bowlby - From Psychoanalysis to Ethology. Unraveling the Roots of Attachment Theory (2011) en Opgroeien in het hedendaagse gezin (2020, met anderen).

Van der Horst behaalde tevens een Psy.D. terwijl hij werkzaam was in de forensische psychiatrie (en heeft Nederlandse klinische registraties als supervisor NVO, GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist). Momenteel volgt hij een opleiding tot psychotherapeut en is hij betrokken bij de klinische supervisie van afgestudeerden en postacademici.

Jacqueline Schenk

Dr. Jacqueline Schenk

Jacqueline Schenk is Psycholoog en is gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie (Experimentele en Toegepaste Gedragsanalyse, University Leiden). In haar functie als Associate Professor Ontwikkelingspsychologie & Orthopedagogiek ontwerpt en doceert zij cursussen en begeleidt ze onderzoeksprojecten in zowel de Ontwikkelingspsychologie als Orthopedagogiek. Daarnaast is ze Voorzitter dan de Ethische Toetsing van Wetenschappelijk Onderzoek en is de Lid van het CBE (College voor Beroep op de Examens, EUR). Haar onderzoek richt zich op de studie van typisch en atypisch gedrag en op fundamentele leerprocessen (deductief redeneren en stimulus-equivalentie) in laboratoriumomgevingen en, in meer toegepaste omgevingen, op de effecten van inclusief onderwijs op kennis, houding en sociaal gedrag van zowel typisch als atypisch ontwikkelende jongeren (met, bijvoorbeeld, het syndroom van Down, autisme en/of verstandelijke beperking).

Prof. dr. Loes Keijser

Sinds haar PhD naar opvoeding en jeugdcriminaliteit (2010) is Prof. dr. Loes Keijsers bezig met het ontrafelen hoe ouders kunnen bijdragen aan optimale ontwikkeling van kinderen, qua mentale gezondheid en welbevinden. Hoogstwaarschijnlijk is er niet één antwoord op deze vraag. Elk gezin en elk kind is immers uniek. Om te begrijpen hoe elk gezin functioneert, bestudeert ze de familie-specifieke dynamieken met geavanceerde onderzoeksmethoden. Met smartphone apps, brengt ze in bijvoorbeeld in kaart hoe emoties fluctueren over de dag, en hoe dit samenhangt met opvoeding (projectadapt.nl). Ze is actief in het vertalen van haar wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk, bijvoorbeeld door eHealth te ontwikkelen. Samen met Erasmus MC lanceerde ze recent de Grow it! app, die helpt om kwetsbare jongeren die chronisch ziek zijn of ouders hebben met psychopathologie, meer veerkrachtig door het leven te laten gaan. Deze nieuwe theoretische inzichten en innovatieve kijk op de toekomst van de hulpverleningspraktijk deelt ze met veel enthousiasme met studenten.

Dr. Marije Vermeulen

Marije Vermeulen is wetenschappelijk docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Ze is betrokken bij verschillende blokken en practica in de bachelor en eveneens bij het onderwijs van de masterspecialisaties Ortho- en Gezinspedagogiek o.a. als stagecoördinator en als begeleider van scripties en klinische stages. Marije is orthopedagoog en ze is gespecialiseerd in slaap en slaapproblemen van kinderen en adolescenten. Ze heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen slaap en cognitief en gedragsmatig functioneren van kinderen.

Dr. Nikita Schoemaker

Nikita Schoemaker is wetenschappelijk docent bij Pedagogische Wetenschappen en verzorgt voornamelijk onderwijs in de Master Orthopedagogiek. Voorheen werkte Nikita als docent en promovendus aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek deed naar de effectiviteit van een video-feedback interventie voor pleeggezinnen. Daarnaast heeft zij als postdoctoraal onderzoeker gewerkt voor de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Youz.

Wetenschapper Rianne Kok

Dr. Rianne Kok

Rianne Kok is universitair hoofddocent bij Pedagogische Wetenschappen en geeft onderwijs in de leerlijn en master Orthopedagogiek. Zij is (co)-coördinator van het mastervak Diagnostiek, betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs o.g.v. orthopedagogiek en wetenschappelijke vorming en begeleidt bachelor- en masterscripties en -stages. In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe kinderen leren om te functioneren in sociale contexten en hoe socialisatie in de vroege kindertijd de morele en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen beïnvloedt. Een bijzondere focus ligt op de rol van liegen in de opvoeding. Rianne is gespecialiseerd in observaties van kindgedrag en ouder-kind interactie en ontwikkelt vanuit deze expertise observatie-instrumenten voor de wetenschappelijke en klinische praktijk.

Ismahan Azrioual

Ismahan Azrioual is wetenschappelijk docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en verzorgt onderwijs bij verschillende vakken en practica in de bachelor en master. Daarnaast is zij lid van de stagecommissie, betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs en begeleidt zij scriptie- en stagetrajecten. Voorheen werkte Ismahan als wetenschappelijk onderzoeker bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, waar zij een interventie heeft ontwikkeld en geëvalueerd voor kwetsbare moeders ter preventie van kindermishandeling en ontwikkelingsproblematiek (VoorZorg-Verder).

Marjolein Looijen

Marjolein Looijen is wetenschappelijk docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, waarbij zij betrokken is bij verschillende vakken en practica in zowel de bachelor als de master. Daarnaast is zij de scriptiecoördinator voor de bachelor en begeleidt ze ook diverse scripties en stages. Hiervoor heeft ze gewerkt als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, ambulant begeleider voor licht verstandelijk beperkte kinderen en ouders en onderzoeksassistent en coördinator bij een onderzoek naar de ontwikkeling van peuters voor de Universiteit van Utrecht.

Annet te Lindert

Annet te Lindert is werkzaam als docent bij het team Pedagogische Wetenschappen. Ze studeerde Klinische Psychologie en Persoonlijkheid en promoveerde in de Cross-Culturele Psychologie (titel dissertatie: Acculturation of Iranian immigrants in the Netherlands). Annet heeft als onderzoeker gewerkt voor het Erasmus+ project, Italië en als docent bij verschillende Nederlandse Universiteiten, waaronder Radboud Universiteit, Open Universiteit, Tilburg University sectie klinische en medische pyschologie en de Erasmus Universiteit afdeling psychologie. Annet heeft veel onderwijs verzorgd op het gebied van diagnostiek, ontwikkelingspsychologie, ethiek, academische vaardigheden, statistiek, biologie, geschiedenis en wetenschapsfilosofie, evenals observatie- presentatie en gespreksvaardigheden en begeleiding van BA en MA stages en scripties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen