Toelichting tarieven

Students on campus Erasmus University Rotterdam

We onderscheiden twee soorten collegegeldtarieven voor studenten. Op deze pagina leggen we uit wat deze twee soorten betekenen.

 1. Wettelijke collegegeld
 2. Instellingstarief

Let op: studenten die een premasterprogramma volgen betalen GEEN collegegeld: zij betalen een vergoeding voor het premasterprogramma. Onderstaande toelichting is zodoende niet van toepassing op studenten die een premasterprogramma volgen.  

1. Wettelijk Collegegeld

Je  betaalt collegegeld volgens het ‘Wettelijk Tarief’ als je je als student inschrijft voor een bekostigde opleiding en aan de volgende twee eisen voldoet:

A. Eerste graad-eis

Als student voldoe je aan de Eerste graad-eis als je je inschrijft voor een 1e Bachelor of een 1e Master opleiding:

 • en na augustus 1991 niet eerder een gelijkwaardige graad (doctoraal/bachelor/master/ingenieur) aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling hebt behaald. Voor bachelorstudenten is een gelijkwaardige graad een na augustus 1991 behaald einddiploma hbo, een hbo of wo bachelor-, master-, of doctoraalopleiding. Voor masterstudenten is een gelijkwaardige graad een na augustus 1991 behaalde master- , doctoraal- of ingenieursopleiding
 • op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg en je nog niet eerder een gelijkwaardige graad (doctoraal/bachelor/master/ingenieur) aan  een Nederlandse hbo- of wo-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor het CROHO register

B. Nationaliteitseis

Als  student voldoe je  aan de nationaliteitseis als je:

 • de nationaliteit van een EER-land of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt
 • of door het UAF als vluchtelingstudent erkend bent
 • of afkomstig bent uit een niet EER- land, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering

Voldoe je aan de nationaliteitseis, en sta je ingeschreven tijdens (dus vóór afronding van) je inschrijving voor je eerste bekostigde opleiding voor een tweede of meerdere gelijkwaardige bekostigde opleiding(en) dan betaal je bij ononderbroken inschrijving voor deze opleiding(en) het instellingstarief ter hoogte van het wettelijke tarief, ook al ben je inmiddels voor de eerste opleiding afgestudeerd. 

Studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief, betalen het Instellingstarief (zie 2).

2. Instellingstarief

Het ‘Instellingstarief’ geldt voor alle studenten die niet onder de regeling van  het wettelijk collegegeld vallen. De hoogte van het ‘Instellingstarief’ is per opleiding verschillend waarbij er ook een verschil kan zijn tussen EER en Niet-EER student. De instellingstarieven worden jaarlijks door EUR vastgesteld.

Toelichting bij instellingstarief tweede bachelor- of masteropleiding

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: alfa/gamma-opleidingen worden lager bekostigd dan bèta- en gezondheidszorgopleidingen. Er bestaan ook verschillen tussen de bekostiging van bachelor en master. Deze verschillen in bekostiging komen over het algemeen terug in de hoogte van de instellingscollegegelden voor tweede studies.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

 • interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU of voor studenten die op de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging;
 • externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden in Europa, of inzicht in het keuzegedrag van de studenten die in de te bereiken doelgroep vallen.

Advies van de medezeggenschapsraad

Bij aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur advies van de medezeggenschapsraad voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe studiejaar.  

Tussentijdse wijziging collegegeld

Wanneer je na de voltooiing van je inschrijving bij de EUR van Studielink bericht ontvangt dat je het wettelijk collegegeld moet gaan betalen, terwijl later blijkt dat je eigenlijk het instellingstarief had moeten betalen, zal de EUR de hoogte van je collegegeld tussentijds wijzigen en moet je alsnog het instellingstarief betalen. Zo’n wijziging komt doorgaans voort uit de verwerkingstijd van nieuwe behaalde diploma’s in Studielink. Deze tijd bedraagt meestal zes weken of korter, maar het kan ook langer duren. Zodoende kan het zes weken of langer duren alvorens de EUR op de hoogte wordt gebracht van een wijziging in jouw diplomering die ervoor zorgt dat jij eigenlijk een ander collegegeld tarief moet gaan betalen. Nadat de EUR op basis van vernieuwde informatie in Studielink het collegegeld tussentijds wijzigt, word je via Studielink op de hoogte gebracht van deze wijziging.

Voorbeeld tussentijdse wijziging (verhoging tarief):
Een tussentijdse verhoging van het collegegeld kan doorgevoerd worden wanneer jij op het moment van je inschrijving voor een EUR bachelor opleiding een hbo-bachelor bijna afgerond hebt, terwijl je op dat moment ook al toelaatbaar bent op grond van een eerder behaald vwo-diploma. Wij kunnen jou dan toelaten op grond van alleen dit vwo-diploma. Echter, wanneer even later duidelijk wordt dat je reeds een hbo-bachelor diploma behaald hebt, zullen wij het collegegeld tussentijds wijzigen (verhogen). Je ontvangt via Studielink hiervan bericht, en moet in dit geval het instellingstarief gaan betalen omdat je je hebt ingeschreven voor een tweede bachelor.

Bronnen:

De hoogte en motivering van het collegegeld en het instellingscollegegeld zijn opgenomen in de 'Regeling instellingscollegegeld, wettelijk collegegeld deeltijdse opleidingen, verhoogd wettelijk collegegeld voor opleiding met kleinschalig en intensief onderwijs en vergoeding premasters'.
Op de volgende pagina wordt deze regeling als download aangeboden; ook de voorgaande versie kun je hier downloaden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen