Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders (CK) is de commissie  voor het onderzoek naar vermeende misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het gaat hierbij niet om de wetenschappelijke integriteit, waarbij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) of ongewenst gedrag, waarbij de Commissie Ongewenst Gedrag (COG) bevoegd is. 

Bij de Commissie Klokkenluiders kan een ieder een melding indienen over het op onbehoorlijke wijze handelen of nalaten onder verantwoordelijkheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Klokkenluiders kan het College van Bestuur, indien noodzakelijk, maatregelen treffen.

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

Voorzitters en leden CK

Voorzitter AKB
Voorzitter COG
Voorzitter GAS
Voorzitter CK
Voorzitter CGW

Nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Juridische Faculteits Vereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Arbitrage 

Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid CK

Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid CK

Directielid advies-en trainingsbureau Bezemer & Schubad

Lid COG 
Lid CK

Lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid GNIO
Lid CK

Lid AKB
Lid COG
Lid GAS
Lid CK

Advocaat internationaal recht, mensenrechten, rechten van inheemse volkeren en het recht op zelfbeschikking.
Lid COG
Lid CK

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting Stop Ecocide FoundationLid Commissie Cylce of the Congress of Nations and States
Adviseur Stichting Hulp aan Papoea's in noodCoordinator Samenwerkende Organisaties voor West Papua

Voorzitter CBE
Lid COG
Lid GAS
Lid CK

Advocaat bij Inhouselegal en interim jurist Achmea rechtsbijstand
Lid COG
Lid CK

Nevenfunctie:

Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Hofplein

Lid COG
Lid CK

Nevenfuncties:

Mediator bij Bemiddeling & Mediation
Lid Commissie Buitenlands gediplomeerden volksgezondheid
Voorzitter Promotie Commissie

Contact

E-mailadres
ck@eur.nl
Telefoonnummer
+31104081993

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen