Commissie Ongewenst Gedrag

Students on campus Erasmus University Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van groot belang dat medewerkers en studenten kunnen functioneren in een prettige en stimulerende werk- en studiesfeer. Toch kan het vóórkomen dat een medewerker of een student zich binnen de EUR niet met voldoende respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van seksuele intimidatie, andere keren van pesten of discriminatie, soms ook van fysieke agressie. Een formele klacht kan worden behandeld door de beheerder van het organisatieonderdeel waar de klager werkzaam is dan wel studeert of door de door het College van Bestuur ingestelde Commissie Ongewenst Gedrag. Een klacht kan rechtstreeks bij de Commissie Ongewenst Gedrag worden ingediend.

Vertrouwenspersonen

(www.eur.nl/vp)

De vertrouwenspersonen kunnen je begeleiden bij de keuze hoe je een klacht aan de orde wil stellen. Zij kunnen je desgewenst assisteren tijdens de behandeling van een formele klacht, het doen van aangifte bij de politie, het inschakelen van een rechtsbijstandverlener of een tolk. 

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

 

Voorzitters en leden van de Commissie Ongewenst Gedrag

Voorzitter AKB
Voorzitter COG
Voorzitter GAS
Voorzitter CK
Voorzitter CGW

Nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Juridische Faculteits Vereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Arbitrage 

 

Voorzitter COG
Lid AKB
Lid GAS

Nevenfuncties:

Plaatsvervangend rechter
rechtbank Noord-Holland
Plaatsvervangend lid Bezwaarcommissie Eerste Kamer
Voorzitter CBE/ABB/GW/KOG
Tilburg University
Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Capelle aan den IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente GoudaVoorzitter Commissie bezwaarschriften hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Voorzitter CBE/ Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam

Lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE
Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Lid GNIO

Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid CK

Lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE
Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Lid GNIO

Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid CK

Directielid advies-en trainingsbureau Bezemer & Schubad

Lid COG 
Lid CK

Lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid GNIO
Lid CK

Lid AKB
Lid COG
Lid GAS
Lid CK

Studieadviseur Erasmus School of Law

Lid COG
Lid AKB

Advocaat bij Delissen Martens

Lid COG
Lid GAS
Lid AKB

Mediator en advocaat arbeisrecht/privacyrecht. 
Lid COG

Nevenfuncties:

Lid Patientenraad Oogziekenhuis RotterdamBestuur Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen
Bemiddelaar bij Buurtbemiddeling RotterdamBestuurslid Stichting Godefridus van Hees

 

Advocaat internationaal recht, mensenrechten, rechten van inheemse volkeren en het recht op zelfbeschikking.
Lid COG
Lid CK

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting Stop Ecocide FoundationLid Commissie Cylce of the Congress of Nations and States
Adviseur Stichting Hulp aan Papoea's in noodCoordinator Samenwerkende Organisaties voor West Papua

 

Voorzitter CBE
Lid COG
Lid GAS
Lid CK

Associate Professor Methods & Skilss, DPECS, ESSB
Lid COG
Lid AKB

Nevenfunctie:

Testreviewer Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 

Advocaat bij Inhouselegal en interim jurist Achmea rechtsbijstand
Lid COG
Lid CK

Nevenfunctie:

Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Hofplein

 

Lid COG
Lid CK

Nevenfuncties:

Mediator bij Bemiddeling & Mediation
Lid Commissie Buitenlands gediplomeerden volksgezondheid
Voorzitter Promotie Commissie

 

Contact

E-mailadres
cog@eur.nl
Telefoonnummer
+31 010 408 1993

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen