Participatie, bewonersinitiatieven en sociaal ondernemerschap

Onderzoekers
Three volunteers standing together
 • prof.dr. Arwin van Buuren

  Uitnodigend besturen

  Hoe kunnen overheden zich zo organiseren dat zij het organiserend vermogen van initiatieven optimaal benutten?

 • prof.dr. Jurian Edelenbos

  Interactieve vormen van besturen

  Hoe kunnen legitieme, effectieve en duurzame relaties tussen overheden en bewonersinitiatieven worden vormgegeven?

 • dr.ir. Beitske Boonstra

  Stedelijke governance

  Hoe en via welke actoren komt een productieve samenwerking tot stand tussen publieke instanties en maatschappelijke initiatieven in de stad?

 • dr.ir. Jasper Eshuis

  De rol van emoties bij participatie

  Jasper is speciaal geïnteresseerd in de vraag hoe bewoners, bedrijven en overheden samen kunnen werken op basis van enthousiasmering, ‘verleiding’ en nudging, en hoe dit samengaat met klassiek overheidsbeleid. 

 • Gijs Custers

  dr. Gijs Custers

  Sociale ongelijkheid in en tussen wijken

  Hoe ontwikkelen middenklassen zich in wijken? Hoe zit het met ongelijkheid in participatie tussen verschillende groepen?

 • dr. Mike Duijn

  Innovatie in het openbaar bestuur

  Zijn specifieke ervaring, kennis en affiniteit ligt bij governance vraagstukken op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ordening, decentrale energievoorziening, ondergrond, bodem- en waterbeheer en klimaatadaptatie. 

 • Philip Karre

  dr. Philip Karré

  Sociaal ondernemen en sociale innovatie

  Hoe kunnen we impact genereren door op een ondernemende manier te werken aan maatschappelijke vraagstukken? Wat vraagt het hybride karakter van sociaal ondernemen en sociale innovatie van initiatiefnemers, bestuurders en de samenleving?

 • dr. Ingmar van Meerkerk

  Management van burgerinitiatieven en interactieve vormen bestuur

  Succesfactoren wat betreft prestaties en duurzaamheid van burgerinitiatieven met specifieke aandacht voor de rol van verbindende personen.

 • dr. Jose Nederhand

  Legitimiteit van participatie en initiatieven: de rol van ambtelijk en politiek leiderschap

  Hoe kunnen en willen ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers toetsen en sturen op goede participatie en burgercollectieven? En hoe, en door wie, wordt “goed” gedefinieerd?

 • Foto van Jitske van Popering-Verkerk

  dr. Jitske van Popering

  Samenwerkend vermogen vergroten

  Zij doet onderzoek naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking. Jitske richt zich daarbij op de volgende domeinen: ruimte, waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem.

 • Dr. William Voorberg

  dr. William Voorberg

  Ontwerpen van co-productie tussen overheid en samenleving

  Hoe functioneert de samenwerking tussen burgers en overheden? Hoe kunnen ontwerp en interventie bijdragen aan een betere samenwerking?

 • Steven Blok

  Steven Blok, MSc

  De verhouding collectieve actie en bewonersinitiatieven

  Hoe werken bewoners samen bij burgerinitiatieven? Wat is het effect van overheidsinterventie op het functioneren van bewonersinitiatieven?

 • Vatan Hüzeir Research Master SCMA Alumni

  Vatan Huzeir, MSc

  Activisme voor duurzaamheid

  Hoe werken activistische groepen in het realiseren van duurzame doelen? Hoe verhouden zij zich tot de bestaande structuren van politiek en bestuur?

 • Handtekening Erasmus

  Malika Igalla, MSc

  Duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven

  Het in beeld brengen en verklaren van de duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven door relaties met sleutelfactoren te onderzoeken vanuit een mixed methods onderzoeksstrategie.

 • Joëlle van der Meer, MSc.

  Ambtelijk vakmanschap in relatie tot participatie

  Wat is de relatie tussen democratische vernieuwing en het ambtelijk vakmanschap. Welke competenties zijn belangrijk voor ambtenaren? 

 • Vivian Visser, MSc.

  Uitnodigend besturen

  Vivian Visser richt zich in haar onderzoek en advies op de vraag hoe overheden het organiserend vermogen van burgerinitiatieven optimaal kunnen benutten. Haar onderzoek is gepositioneerd op het snijvlak van bestuurskunde en sociologie en bestudeert de perspectieven van zowel burgers als ambtenaren.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen