Medezeggenschap

Medezeggenschap van studenten en medewerkers verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid van personeel en studenten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kent een aantal democratisch gekozen overlegorganen waarin de medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers is geregeld. Zij denken mee over beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. 

Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (U-raad) de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De Universiteitsraad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De Universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken, bevoegdheden en procedures van de raad zijn vastgelegd in een reglement.

Ik ben betrokken bij de inhoud en wil graag veel evenementen op en buiten de campus bezoeken.
Aleid Barmentlo
Voorzitter Universiteitsraad
Aleid over de Universiteitsraad over Aleid Barmentlo

Faculteitsraden

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit studenten van de betreffende faculteit. De faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht.

Medezeggenschap bij faculteiten en instituten

Lokaal Overleg (EUROPA)

Het Lokaal Overleg is het centrale overleg tussen werkgever (het College van Bestuur) en werknemers, die worden vertegenwoordigd door vier werknemersorganisaties (vakbonden):

In het Lokaal Overleg (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden, kortweg EUROPA) worden, in overeenstemming tussen partijen, bindende afspraken gemaakt over de rechtspositie van arbeidsvoorwaarden van het personeel, voor zover die niet in de CAO Nederlandse Universiteiten zijn vastgesteld.