Medezeggenschap

Twee EUC studenten studeren samen

Medezeggenschap van studenten en medewerkers verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid van personeel en studenten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kent een aantal democratisch gekozen overlegorganen waarin de medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers is geregeld. Zij denken mee over beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. 

Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (U-raad) de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De Universiteitsraad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De Universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken, bevoegdheden en procedures van de raad zijn vastgelegd in een reglement.

Lokaal Overleg Erasmus Labour Council (ELC)

Alle universiteiten in Nederland hebben een lokaal onderhandelingsplatform (het lokaal overleg) waar de werkgever (het College van Bestuur) met de werknemers onderhandelt over de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden bij de instelling. Het ELC houdt ook toezicht op de wijze waarop de EUR wijzigingen aanbrengt om zich aan te passen aan de wijzigingen in de CAO.

De werknemers worden in deze vergaderingen vertegenwoordigd door de vakbonden. In het geval van de EUR nemen drie vakbonden deel aan de Erasmus Labour Council (ELC), nl. Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Overheid en CNV Connectief.

Medezeggenschap bij faculteiten en instituten

Faculteitsraden

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit studenten van de betreffende faculteit. De faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Het is overigens mogelijk dat één opleidingscommissie is ingesteld voor een bacheloropleiding en de daarop aansluitende initiële masteropleiding(en). De taken van de opleidingscommissie zijn:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de opleidingsdirecteur en een de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding.

De helft van het totaal aantal leden van een opleidingscommissie komt voort uit de studenten die voor die opleiding staan ingeschreven. Hieronder vind je een overzicht van de opleidingscommissies per faculteit:

Medezeggenschap van de diensten

De belangen van de medewerkers van de centrale diensten worden behartigd in drie Dienstraden. De Dienstraden oefenen in het eigen organisatieonderdeel medezeggenschap uit op het terrein van onder meer de arbeidsvoorwaarden, het algemeen personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden. Regelmatig vindt overleg plaats met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen. Voor onderwerpen die betrekking hebben op meer dan één organisatieonderdeel wordt de medezeggenschap uitgeoefend door de Universiteitsraad.

Meer informatie van en over de dienstraden is te vinden op MyEUR (voor medewerkers)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen