Actualiteit

Het EUROPA heeft op 12 juni 2017 vergaderd en het volgende besproken.
- Tenure Track. Opmerkingen van het EUROPA zal in een brief aan het CvB worden aangeboden.
- nwe Studentasssistent regeling van 8uur per per week naar  x (?) uur per jaar wijst het Europa af. Deze regeling gaat tegen de CAO in ; bij langer werken dan 8 uur per week  geldt in principe de overwerkregeling, tenzij anders overeengekomen.

- Het EUROPA vindt de uitgewerkte posten van de werkkostenregeling te vaag.

Vanaf 1 mei 2017 worden verslagen van het EUROPA op de website geplaatst.
Het volledige verslag van de 328ste vergadering is beschikbaar na 15 september 2017.

Het EUROPA is op 1 mei jl. bij elkaar geweest en heeft het volgende besproken:
- De verslagen worden vanaf vergadering 326 op de website geplaatst.
- Het Sociaal fonds zal worden overgeheveld naar de algemene pot arbeidsvoorwaardegelden.
- De invoering van de participatiewet loopt vertraging op, t.o.v. andere universiteiten.
- Met de zwangerschapsregeling wetenschappelijk personeel wordt ingestemd.

Het EUROPA is op 13 maart jl. bij elkaar geweest en hebben het volgende besproken.:
- N.a.v. het medewerkers onderzoek is een projectgroep werkdruk opgericht waarbij het EUROPA, Universiteitsraad en dienstraden samenwerken om, vanuit de medewerkers (werkvloer),
dit probleem meer inzichtelijk te maken en eventueel te komen met oplossingen.
- Aan de hand van het beleidsscenario 2017/2018 van HR zijn een aantal prioriteiten voor EUROPA samengesteld zoals de seniorenregeling, leeftijdsbeleid, tenuretrack, fietsbeleid en parkeergelden.
- De zwangerschapsregeling wetenschappers zal worden aangepast.
- De flex/vast contracten komt met een nieuwe berekening boven de toegestane 22% uit. HR zal binnenkort met een plan komen om het percentage terug te dringen. Het EUROPA zal hier toezicht op houden.
- De besteding van de arbeidsvoorwaardegelden zal onder de loep worden genomen.
- Het carrierebudget zal worden aangepast zodat meer medewerkers hiervan gebruik kunnen maken.

Het EUROPA is op 30 januari 2017 bijeen geweest en heeft het volgende besproken:
- Het EUROPA heeft met belangstelling kennis genomen van de opleidingskosten voor medewerkers uitgesplitst naar faculteiten, die mede op ons verzoek nu zichtbaar gemaakt zijn. Wij hebben afgesproken dat in een volgende periodeverslag ook andere uitsplitsingen, zoals die tussen WP en OBP, zichtbaar gemaakt en geanalyseerd zullen worden.
- De besteding van arbeidsvoorwaardegelden in 2016 is besproken. Geconstateerd is dat positieve ontwikkelingen rond mobiliteit in 2017 sterker moeten doorzetten om succesvol genoemd te kunnen worden. Afgesproken is om te bezien of het grote overschot aan middelen kan worden ingezet voor o.a. het terugdringen van de werkdruk. Tevens zal naar mogelijkheden voor een verruiming van de fietsvergoeding worden gekeken. Het EUROPA heeft ingestemd met betaling van de 100 euro 'bonus' van eind 2016 uit de arbeidsvoorwaardegelden.
- Het onderzoek naar een ombudsfunctie voor medewerkers is afgerond en de notitie hierover was gereed. Actuele beleidsontwikkelingen van de minister hebben ertoe geleid dat de notitie wordt aangevuld met ideeën voor een ombudsfunctie voor studenten.