Dubbelstudie Economie en Recht

Veelgestelde vragen

  • De Dubbelstudie Economie en Recht is er speciaal voor ambitieuze studenten die een brede interesse hebben. Wanneer je zowel geïnteresseerd bent in economische als in juridische thema's, dan is het programma voor jou interessant. Het Dubbelstudie-programma geeft studenten de mogelijkheid om de economische kant van allerlei vraagstukken te zien en te begrijpen, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te begrijpen.

  • Als Dubbelstudie-student meld je je via Studielink aan voor zowel de studie Economie & Bedrijfseconomie of IBEB of Fiscale Economie enerzijds als de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht anderzijds. Daarnaast meld je je apart aan voor Dubbelstudie Economie en Recht via de coördinator (meer daarover in een volgende vraag). Het voordeel daarvan is dat er een aantal zaken voor je geregeld worden. Zo wordt in het eerste jaar een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van de beide studies elkaar zo min mogelijk overlappen. Ook wordt geprobeerd samenvallende tentamens zo veel mogelijk te vermijden. En je valt onder het bindend studieadvies (BSA) voor Dubbelstudie-studenten, in plaats van onder beide afzonderlijke BSA's (meer daarover in een volgende vraag). Daarnaast zijn er vrijstellingen vastgesteld voor de Dubbelstudie-studenten (meer daarover in een volgende vraag).

  • Je dient er rekening mee te houden dat een Dubbelstudie-student geregeld een vak meer moet doen in een periode dan een reguliere student. Aan het begin van de opleiding moeten de economische studenten bijvoorbeeld twee vakken volgen in een blok en een Dubbelstudie-student volgt dan drie vakken. Dit brengt extra werk met zich mee. Er moeten extra colleges worden gevolgd en extra literatuur worden gelezen. En vanzelfsprekend moet je meer tentamens afleggen.

  • Met ingang van collegejaar 2020-2021 wordt de 7.0-norm omgezet van een eis in een dringend advies. Dat betekent dat iemand die niet aan de 7.0-norm voldoet weliswaar aan de Dubbelstudie mag beginnen, maar dat we dit sterk afraden. Uit studiegegevens blijkt namelijk dat studenten met een vwo-cijfer van lager dan een 7.0 slechts een zeer kleine kans op succes in de Dubbelstudie Economie en Recht hebben. De meeste van deze studenten stoppen in de loop van het eerste jaar met het programma. De tijd en energie die deze studenten in de ene studie hebben gestoken is ten koste gegaan van de andere studie. Dit vergoot de kans op een negatief Bindend Studieadvies (BSA) en dat willen we voorkomen.

   Als je niet aan de 7.0-norm voldoet, maar wel de Dubbelstudie Economie en Recht wil doen, dan adviseren we je om in je eerste jaar alleen met de economische studie of alleen met de juridische studie te beginnen. Als je daar aan het BSA voldoet en je zelf het idee hebt dat je er een tweede studie naast kunt doen (bijvoorbeeld omdat je in je B1 gemiddeld minimaal een 7.0 hebt gehaald), dan kun je vanaf jaar 2 alsnog in het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken.

   Studenten die niet op basis van een vwo-diploma instromen, maar op basis van een propedeusediploma van een hbo-opleiding, moeten voor wat betreft de economische studie aan aanvullende vereisten voldoen. Ook aan hen adviseren wij om niet direct aan de Dubbelstudie Economie en Recht te beginnen, maar in het eerste jaar alleen met de economische studie of alleen met de juridische studie te starten en dan eventueel vanaf jaar 2 alsnog in het programma in te stromen.

  • Voor Dubbelstudie-studenten geldt het volgende Bindend Studieadvies. Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 EC (studiepunten) hebben behaald van de bachelor-1  van hun economische studie en hun juridische studie tezamen, waarvan minimaal 48 EC uit de economische studie. Alle vakken van de bachelor-1 van de juridische studie moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

   NB: de Dubbelstudie Economie en Recht gaat uit van een gemiddeld tempo van zo'n 70 EC per jaar!

  • Bij de economische opleiding  is het inderdaad mogelijk om iedere afstudeerrichting te volgen, alhoewel dit wel invloed kan hebben op het aantal vrijstellingen dat je kunt krijgen. Zo is er in de bachelor Fiscale Economie geen vrijstelling, terwijl dat in de bachelor Economie en Bedrijfseconomie en IBEB wel zo is.

   Bij de juridische opleiding  zijn Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht in de Dubbelstudie Economie en Recht te doen. Criminologie valt buiten het Dubbelstudie-programma.

   De combinatie van Fiscale Economie en Fiscaal Recht wordt niet ondersteund in de Dubbelstudie.

  • Het studieschema van de Dubbelstudie Economie en Recht is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling aan kunt vragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij economische studie ongeveer gelijk loopt met de reguliere studenten. Als je het Dubbelstudie-programma toch te zwaar vindt of je vindt Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen achterstand bij de economische studie. Als je meer EC (studiepunten) per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

  • Afgestudeerden van de Dubbelstudie Economie en Recht kijken tegen een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt aan. De combinatie van juridische en economische kennis is door werkgevers zeer gewild. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar economische beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerde Dubbelstudie-studenten komen terecht in de accountancy, de advocatuur, bij multinationals of beleidsadviesafdelingen van ministeries en universiteiten.

  • Ook al duurt de Dubbelstudie Economie en Recht zes jaar, Dubbelstudie-studenten heben geen recht op extra studiefinanciering. Dezelfde regels als voor studenten die één opleiding doen, gelden dus.

  • Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen.

  • De economische studie en de juridische studie bestaan allebei uit een driejarige bacheloropleiding en een eenjarige masteropleiding. Dat betekent dat beide opleidingen samen in principe acht jaar duren. De Dubbelstudie Economie en Recht maakt het echter mogelijk om beide opleidingen in zes jaar af te ronden. Dit is mogelijk, doordat je als Dubbelstudie-student extra colleges volgt en extra tentamens doet en daardoor gemiddeld 70 EC (studiepunten) per jaar behaalt in plaats van de gebruikelijke 60 EC. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studiepad afwijken, maar je kunt dan wel problemen tegenkomen die in het programma reeds zijn opgelost.

  • De coördinator van de Dubbelstudie Economie en Recht, de heer prof. mr. dr. L.T. Visscher, stelt aan het begin van het eerste jaar een combinatierooster samen, waarin overlap tussen beide studies zo veel mogelijk vermeden wordt.

  • Om een idee te krijgen van de colleges en de universiteit op een normale collegedag, kun je meedoen aan een meeloopdag. Er wordt dan wel van je verwacht dat je al een keer een gewone open dag bezocht hebt op de Erasmus Universiteit. Meer informatie over de meeloopdagen en over de aanmelding hiervoor, vind je op deze site.

  • Voor toelating tot het programma moet je voldoen aan de toelatingseisen van beide opleidingen. Een volledige inschrijving voor de Dubbelstudie Economie en Recht bestaat uit twee onderdelen:

   1. Je stuurt een  e-mail aan de coördinator, de heer prof. mr. dr. L.T. Visscher, via visscher@law.eur.nl waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen;
   2. Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink, voor 1 mei van het jaar waarin je wil beginnen. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink. Rond eerst de aanmelding af van de economische studie, alvorens je ook voor de juridische studie aan te melden. Schrijf je voor beide studies als voltijd student in.
  • Juridische studie (aanvragen bij Examencommissie van Erasmus School of Law via online formulier)

   • Het vak Inleiding fiscaal recht uit het B1 wordt vrijgesteld aan Dubbelstudie-studenten die in hun economische studie het vak Fiscale economie hebben gehaald. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het vak Fiscale economie hebt gehaald.
    NB: omdat het vak Fiscale economie geen onderdeel uitmaakt van het curriculum van de bacheloropleiding International Bachelor in Economics and Business Economics (IBEB) krijgen Dubbelstudie-studenten die IBEB doen, geen vrijstelling voor Inleiding fiscaal recht uit de juridische studie.
   • Dubbelstudie-studenten die de studie Fiscaal Recht doen in plaats van de studie Rechtsgeleerdheid, kunnen op basis van een afgerond B1 van de economische studie vrijstelling aanvragen voor het vak Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen.
   • Aan het begin van de B3 van de juridische studie staat een minor ingepland. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het afgeronde B1 van de economische studie.

   Economische studie (aanvragen bij Examenadministratie Erasmus School of Economics via deze link)

   •  Je mag op basis van je B1 van de juridische studie vrijstelling aanvragen voor de eerste drie blokken uit je B3 van de economische studie. Je hoeft in dat B3 dan  alleen je werkcollege en je bachelorthesis te doen, alsmede het vak Filosofie van de economie. Bij je verzoek moet je duidelijk aangeven dat je een Dubbelstudie-student bent. Stuur een bewijs van het behalen van je B1 van de juridische studie mee. Bij studenten die de volledige vrijstelling van 36 EC (studiepunten) benutten, wordt geen specialisatie op het bachelordiploma vermeld; zij doen het zgn. ‘vrije bachelor’. Studenten die wel de vrijstelling benutten voor de minor en de keuzevakruimte, maar die in blok 3, 12 EC aan majorvakken doen (in plaats van daar ook vrijstelling voor te benutten), krijgen wel hun specialisatie op het bachelordiploma vermeld. De keuze voor 24 of 36 EC vrijstelling heeft geen invloed op de toelating tot de masterprogramma’s van Erasmus School of Economics.
    Let op: wanneer je de Dubbelstudie-vrijstelling aanvraagt bij de Examencommissie, ontvang je altijd toestemming voor een vrijstelling met de maximale omvang van 36 EC. Je beslist zelf hoeveel EC je hiervan wil gebruiken.

   NB: sommige B3-werkcolleges of masteropleidingen hebben voorkennisadviezen, die inhouden dat de stof van bepaalde B3-vakken als bekend wordt verondersteld. Het wordt in dat geval dringend aanbevolen de betreffende vakken in het B3 te volgen, in plaats van er vrijstelling voor aan te vragen.

  • Ja. Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook je keuzevakruimte opvullen met aparte keuzevakken, in plaats van met vakken uit je andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

  • Ja. De administratie van de Dubbelstudie Economie en Recht is niet gekoppeld aan de centrale administratie van de universiteit. Adreswijzigingen en dergelijke moet je daarom ook aan de coördinator van het Dubbelstudie-programma doorgeven. Ook moet je doorgeven als je met het programma stopt. Je gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.

  • Bij de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde combineer je de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Bedrijfskunde. Bij de Dubbelstudie Economie en Recht combineer je Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Economie en Bedrijfseconomie, IBEB of Fiscale Economie (let op: de combinatie van Fiscale Economie en Fiscaal Recht wordt niet ondersteund in de Dubbelstudie).

   Bedrijfskunde is een brede studie die een aantal basisdisciplines als uitgangspunt heeft. Denk hierbij aan economie, recht, sociale wetenschappen, wiskunde en statistiek. Het doel van de studie is om studenten op te leiden die van alle aspecten van het leiden van organisaties verstand hebben. Economie is dus één van die aspecten. Het programma van de studie Bedrijfskunde bestaat voor ongeveer 20 procent uit economi­sche vakken. Economie en Bedrijfseconomie is ook een brede opleiding maar bestaat voor minimaal 80 procent uit economische vakken; aan het eind van de studie ben je dus specifiek opgeleid om problemen vanuit de economische invalshoek op te lossen. Er wordt gewerkt op basis van economische theorieën en modellen. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van wiskunde.

   Een groot verschil tussen Economie en Bedrijfskunde zit in de materie die wordt bestudeerd. Economie kijkt meer naar de economie als geheel en dus eigenlijk meer naar het grote plaatje van een gehele economie van een land inclusief alle bedrijven en mensen, terwijl Bedrijfskunde meer inzoomt en kijkt naar een bedrijf dat binnen de economie van een land fungeert. Er wordt meer gekeken naar managementprocessen en manieren om een bedrijf optimaal te laten presteren en de competitie aan te gaan met andere bedrijven.

   De combinatie van Economie met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht

   Als je geïnteresseerd bent in zowel rechten als economie, dan biedt de Erasmus Universiteit de Dubbelstudie Economie en Recht aan. Recht en economie komen elkaar steeds tegen. Zo lag de wortel van de financiële crisis onder andere in leningen verstrekt aan mensen die ze eigenlijk niet konden betalen. Een tekort aan regelgeving maakte die leningen mede mogelijk. Na de crisis zijn de regels aangepast: via wetgeving proberen overheden de kaders voor economisch herstel te scheppen. Maar niet alleen overheden hebben te maken met vraagstukken die zowel economisch als juridisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een overname of fusie voorbereidt. Tijdens de economische studie leren studenten hoe zij een onderneming moeten waarderen, terwijl studenten tijdens de studie Rechtsgeleerdheid de juridische structuur van een onderneming leren doorgronden.

   De combinatie van Bedrijfskunde met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht

   Bedrijven zijn tegenwoordig vaak geïnteresseerd in werknemers die zich niet alleen maar op bedrijfskundige problemen kunnen richten, maar daarbij ook de juridische problemen in kaart kunnen brengen. Bedrijfskundigen die bij strategieën ook de juridische kanttekeningen kunnen zetten. Hoewel tijdens de studie Bedrijfskunde enkele juridische vakken voorbijkomen, is dit niet te vergelijken met de kennis die je opdoet met een volledige studie Rechtsgeleerdheid naast de studie Bedrijfskunde.

   Een van de vele voorbeelden uit de praktijk zie je bij vraagstukken omtrent productaansprakelijkheden. Bedrijfskundigen bedenken strategieën betreffende de wijze waarop zij een product in de markt willen zetten en op welke manier zij hieromtrent willen communiceren met de consument. Wanneer een nieuw product uiteindelijk onvoldoende veilig blijkt, moet het management beslissen: terugroepen of de ernst van de schade afwachten? Afwachten lijkt goedkoop, maar rechtszaken en reputatieschade zijn uiteindelijk misschien wel kostbaarder. Bedrijfskundigen die ook de juridische consequenties bedenken, zijn in staat een breder beeld van de mogelijke gevolgen te schetsen en kunnen zo een betere strategie hanteren.