Strafrecht

Tijdens je studie Master Strafrecht

De mastervariant Strafrecht biedt studenten een verdiepende opleiding op het terrein van het straf- en strafprocesrecht. De opleiding is behalve op kennis en inzicht ook gericht op het verwerven van academische vaardigheden en een wetenschappelijke attitude. Hiermee beoogt de mastervariant Strafrechtjuristen af te leveren die theoretisch-fundamenteel, maar ook voor de praktijk relevant toegepast onderzoek kunnen verrichten in de vorm van probleemoplossingsgericht onderzoek van wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

De sectie Strafrecht heeft diverse banden met het beroepenveld. Vrijwel alle docenten zijn naast het wetenschappelijke werk actief in de beroepspraktijk, als advocaat, als raadsheer- of rechter-plaatsvervanger, als advocaat-generaal bij de Hoge Raad of als lid van toezichthoudende of adviserende organen in het gevangeniswezen. Door deze combinatie van werkzaamheden hebben de docenten een goed beeld van wat de beroepspraktijk van afgestudeerden vraagt en bewaken zij de aansluiting van het onderwijs bij de actuele beroepspraktijk en wetenschapsbeoefening. Daarnaast is er in het onderwijs oog voor de veranderende werkelijkheid in wetgeving, rechtspraak en praktijk.

Het onderwijs binnen de mastervariant Strafrecht is veelal interactief en van studenten wordt een actieve deelname gevraagd. Dit komt onder andere tot uitdrukking door het intensief werken aan (groeps)presentaties, papers en andere opdrachten.

In veel mastervakken worden gastcolleges door professionals uit de praktijk gegeven, vinden er excursies en andere extra-curriculaire activiteiten plaats, is er contact met en zicht op alumni en vindt er op geregelde basis ideeënuitwisseling plaats met de rechtbank Rotterdam-Dordrecht, het parket Rotterdam-Dordrecht, het landelijk parket, de Hoge Raad en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in Den Haag over stages en werkervaringsplaatsen voor studenten.