Erasmus Duurzaam

Bedrijfsvoering

Erasmus Universiteit zet vergroening door met energiebeleidsverklaring en inkoop windcertificaten

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat verder op de ingeslagen weg om een  duurzame universiteit te worden. Op woensdag 11 december 2013 tekende collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr een verklaring waarmee de onderwijsinstelling zich committeert aan een energiebesparing van 8 % tot en met 2016. Daarnaast gaat de universiteit alle gebruikte elektriciteit vergroenen door de aanschaf van certificaten voor Nederlandse windenergie.

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil een duurzame universiteit worden. In 2005 werd daartoe, samen met de andere universiteiten, een convenant met de overheid gesloten met als doel een jaarlijkse verbetering van de energie-efficiency van minimaal 2% tot en met 2020. Elke vier jaar worden daartoe plannen gemaakt binnen deze Meerjarenafspraak (MJA). De afgelopen periode is het energieverbruik onder meer verlaagd door renovatie van gebouwen en een andere koeling van datacenters. Ook is het dak van de C-hal voorzien van zonnepanelen. 

Energiebeleidsverklaring
Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur, ondertekende vandaag een zogenaamde  energiebeleidsverklaring (klik hier om de verklaring in te zien). Hierin zegt de universiteit toe zich ook de komende vier jaar in te spannen voor een verbetering van de energie-efficiency van 8%. Die besparing moet worden gerealiseerd door de aanleg van een warmte-koudeopslag (WKO)-systeem en diverse energiebesparende maatregelen in gebouwen, zoals betere isolatie en warmteterugwinning. Ook in de inhoud (curricula) van de opleidingen zal duurzaamheid een belangrijke rol gaan spelen. Bovendien wordt energiebewust gedrag bij medewerkers en studenten gestimuleerd. 

Windenergie
De Erasmus Universiteit 'vergroent' tegelijkertijd de elektriciteit voor de komende twee jaar. Met Groenbalans, een bedrijf dat helpt bij het CO2-neutraal maken van organisaties, is (ook vandaag) een overeenkomst getekend voor de aanschaf van Nederlandse windcertificaten. Met deze stap stimuleert de Erasmus Universiteit de realisatie van nieuwe productie van deze duurzame vorm van elektriciteit. 

De Rotterdamse instelling kocht al jarenlang groene elektriciteit in via de centrale energieleverancier, nu schaft ze zelf 'Garanties van Oorsprong' aan voor 16.000 megawattuur windenergie in zowel 2014 als 2015 (klik hier om het certificaat in te zien). Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de Erasmus Universiteit draaien. Het gaat om elektriciteit voor de campus Woudestein, het Erasmus University College (EUC) en het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. 

Strategie
De ondertekening van beide overeenkomsten past in de strategie van de Erasmus Universiteit om een maatschappelijk verantwoorde universiteit  te zijn. De ambitie is om tot de top van Nederlandse universiteiten te behoren op het gebied van duurzaamheid. Zo is er bij de nieuwbouw op de campus veel aandacht voor dit aspect en wordt het beheer van de bestaande gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk. De Erasmus Universiteit is ook aangesloten bij het Rotterdam Climate Initiative (RCI), dat een forse CO2-reductie nastreeft.

Lees hier meer over de duurzaamheidsambities van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meerjarenafspraak
I
n de meerjarenafspraak MJA-3 heeft de Erasmus Universiteit de ambitie vastgelegd om in de periode 2005-2020 jaarlijks 2% energie-efficiency te realiseren. Met de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op basis hiervan is de afgelopen jaren een concrete ontwikkeling ingezet naar een meer duurzame campus. De maatregelen die zijn genomen zullen vanaf 2012 hun vruchten afwerpen. Een belangrijke stap maakt de universiteit met het toepassen van duurzame oplossingen bij de realisatie van nieuwe gebouwen en de restauratie van monumenten. Daarnaast is een energieprestatiecontract gesloten voor energiebesparende maatregelen in twee bestaande gebouwen en wordt een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie gerealiseerd. Ook op het gebied van mobiliteit en 'food' zijn afspraken gemaakt. Daarop aanvullend zal de EUR de komende jaren haar afvalbeleid vernieuwen, om ook op dit vlak duurzaam beleid te gaan voeren.