Verkiezingen 2017

Link naar het stemsysteem van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mededeling:

Belangrijke document

Gedragscode verkiezingen EUR - Code of Conduct Elections EUR

Algemeen

Dit voorjaar zullen verkiezingen gehouden worden voor studentleden en personeelsleden van de Universiteitsraad, de faculteitsraden, de instituutsraad BMG en de studentenraad van het Erasmus MC. Ook vinden er verkiezingen plaats voor de Dienstraden. Het belang van de raden is groot. De raden hebben instemmingsrecht en adviesrecht op tal van terreinen.
Enkele voorbeelden: de raden spreken over de opleidingen, de studentenvoorzieningen, instellingscollegegelden, de begroting en reorganisatieplannen.
De belangrijkste feiten en data in het verkiezingsproces worden hier genoemd. 

Kiesgerechtigden

Studenten die zijn ingeschreven aan de EUR, zijn kiesgerechtigd. Personen die zijn ingeschreven als extraneus of cursist zijn niet kiesgerechtigd. U bent kiesgerechtigd in de faculteit waar u uw studie volgt. Voor de Universiteitsraad kunt u bij het volgen van 2 of meer studies maar eenmaal uw stem uitbrengen. U staat in dat geval op de lijst van kiesgerechtigden van de oudste faculteit op de EUR. (zie het overzicht zetelverdeling: Economie is de oudste faculteit, daarna Erasmus MC enzovoort.)

Personen die een aanstelling van de EUR hebben, zijn eveneens kiesgerechtigd, hetgeen ook geldt voor personeelsleden van het Erasmus MC, die een functie op het gebied van onderwijs en onderzoek vervullen. Ook het personeel dat op 31.12.2002 nog in dienst was bij de EUR en destijds is overgegaan naar het Erasmus MC, bezit het kiesrecht voor de Universiteitsraad.

Wilt u controleren of uw naam voorkomt op de lijst van kiesgerechtigden, dan kunt u de kiezerslijsten daarop nazien in de periode van 1 maart t/m 17 maart 2017, 12.00 uur ‘s middags. Mocht u een verandering wensen in deze lijsten, dan kunt u dat aangeven door middel van een e-mail aan het Centraal Stembureau. De plaatsen waar de lijsten ter inzage liggen, zijn:

Algemeen studenten Woudestein

Centraal Stembureau A2-7d

Algemeen studenten Hoboken

Na-1418

Erasmus School of Economics

H06-26

Geneeskunde

Na1418

Erasmus School of Law

H7-11

Rotterdam School of Management

T06-42 / T06-45 

Faculteit Sociale Wetenschappen

T15-19

Faculteit Wijsbegeerte

H5-25

Erasmus School of History, Culture and Communication

M7-32

Erasmus School of Health Policy & Management

J7-11

 

Zetelverdeling

Voor de verkiezing van de Universiteitsraad geldt een indeling in kiesdistricten. Deze districtsgewijze indeling volgt de indeling in faculteiten:

Kiesdistrict

Betreft:

Personeel

Studenten:

Nummer 1

ESE

1 zetel

2 zetels

Nummer 2

Erasmus MC/ESHPM

2 zetels

2 zetels

Nummer 3

ESL/FR

1 zetel

2 zetels

Nummer 4

RSM

2 zetels

2 zetels

Nummer 5

ESSB

1 zetel

2 zetels

Nummer 6

FW

1 zetel

1 zetel

Nummer 7

ESHCC

1 zetel

1 zetel

Nummer 8

USC/UB/ABD

2 zetels

 

Nummer 9

ISS

1 zetel

 

 

Voor de personeelsgeleding geldt een restzetelverdeling. Ten behoeve van de verkiezingen in 2017 zal het Centraal Stembureau de restzetels opnieuw verdelen.

De indeling van de faculteitsraden en instituutsraad BMG en de studentenraad Erasmus MC is als volgt:

Faculteit

Personeel

Studenten:

ESE

7 zetels

7 zetels

Erasmus MC

n.v.t.

6 zetels

ESL

5 zetels

5 zetels

RSM

5 zetels

5 zetels

ESSB

6 zetels

6 zetels

FW

4 zetels

4 zetels

ESHCC

5 zetels

5 zetels

BMG

4 zetels

4 zetels 

 

Kandidaatstelling

Degenen die op de lijsten van kiesgerechtigden voorkomen of horen voor te komen, kunnen zich kandidaat stellen. Het Centraal Stembureau en de facultaire stembureaus hebben daarvoor formulieren op voorraad. Deze formulieren kunt u ook hier vinden.

De Universiteit hanteert het personenstelsel. Het personenstelsel houdt in dat alleen één persoon zich kan kandidaatstellen.

De kandidaatstelling moet worden ondersteund door 10 personen uit zijn of haar kiesdistrict en geleding. U kunt zich kandidaat stellen vanaf

20 februari 2017 tot en met 7 maart 2017, 12.00 uur

De formulieren voor de kandidaatstelling zijn te downloaden. De kandidaten dienen er op te letten dat de ondersteuners duidelijk en vooral leesbaar hun gegevens invullen.
Let wel: kandidaatstellingen die na het tijdstip van 7 maart 2017, 12.00 uur worden aangeboden, zijn per definitie ongeldig.

Omdat er formele eisen zijn, gaan de stembureaus, zodra ze een kandidaatstelling hebben ontvangen, over tot controle. Mocht er een vormfout voorkomen (bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening), dan kan een dergelijke fout hersteld worden tot en met 14 maart 2017. Daarna staan de kandidaturen vast.

Tijdstip van de verkiezingen

De verkiezingen zullen worden gehouden van 18 april 2017 tot en met 25 april 2017 middernacht.

Stemoproep

De stemoproep zal rond 10 april 2017 digitaal verzonden worden.
De stemoproep is tweetalig (Ne/Eng) en verwijst naar de verkiezingssite van de EUR en de stemsite (https://verkiezingen.eur.nl). Op de eerste site vindt u naast de link naar het elektronisch stemsysteem ook informatie over de raden. Ook de site zal tweetalig van opzet zijn. Meer informatie over de kandidaten treft u aan op het stembiljet zoals dat in het elektronisch stemsysteem is opgenomen. Het stemsysteem zelf is ook in twee talen te raadplegen.

Stemming

Niet in alle gevallen hoeft er gestemd te worden: als er uiteindelijk evenveel of minder kandidaten dan er zetels zijn in een kiesdistrict of faculteitsraad/studentenraad, worden de kandidaten meteen gekozen verklaard.
Het is noodzakelijk dat u voor het uitbrengen van uw stem uw gebruikersnaam en uw erna-code gebruikt.

 
De stemming vindt plaats van 18 april 2017 tot en met 25 april 2017 middernacht.

Het stemmen geschiedt elektronisch. U kunt stemmen tot 25 april 2017 23:59.59 uur.
Houdt u er rekening mee dat het stemsysteem sluit op het laatstgenoemde tijdstip. Het Centraal Stembureau adviseert u dan ook ruim voor die tijd uw stem uit te brengen.

Uitslag

Op of na 26 april 2017 wordt de uitslag van de geldig uitgebrachte stemmen bekend gemaakt.

Bezwaar

Mocht U het niet eens zijn met een uitspraak van een stembureau dan kunt U binnen zeven dagen een bezwaarschrift indienen. Meer inlichtingen over de bezwarenprocedure worden u door het Centraal Stembureau verstrekt.

Tot slot

Als u meer wilt weten over de verkiezingen, de procedures, het kiesrecht en aanverwante zaken, en u het antwoord op uw vraag niet op de EUR-website kunt vinden, kunt u die vraag aan het Centraal Stembureau stellen. Het Centraal Stembureau is belast met de organisatie van de verkiezing van de Universiteitsraad en de coördinatie van alle facultaire verkiezingen.
Betreft uw vraag specifiek een facultaire verkiezing, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het desbetreffende facultaire stembureau.

U kunt het Centraal Stembureau telefonisch bereiken onder nummer 408 2233 of 408 1759. Het Centraal Stembureau is gehuisvest in kamer A2-07d en AT-02 (Erasmus Building). Email: stembureau@remove-this.eur.nl