Blended course ‘Science in Progress III’ (ESPhil)

  • Aanvrager en projectleider ESPhil: Tim de Mey

  • Projectleider CLI: Romy van Leeuwen (Risbo)

Ontwikkelen van de MOOC en blended course Philosophy of Science 3

Philosophy of Science 3 is een nieuwe cursus in het curriculum van zowel filosofiestudenten als dubbelstudie-studenten. De cursus staat of valt met de tijd die beschikbaar is voor reflectie, interactie en oefeningen. En dat vergt, ten eerste, dat studenten beslagen ten ijs komen, doordat ze voorafgaand aan de contacturen voldoende geïnformeerd worden, en ten tweede, dat ze tijdens de contacturen voldoende getriggerd worden om complexe, reële problemen van verschillende -liefst zelfs alle- kanten te bekijken en door middel van interdisciplinaire samenwerking tot creatieve oplossingen te komen.

De cursus bestaat uit een activerende, blended course, met online hoorcolleges over abductie en theoriegebondenheid van de waarneming, creativiteit en wetenschappelijke ontdekkingen, probleemstellingen en -oplossingen, en interdisciplinariteit, mede op basis van het ruwe materiaal uit de VPRO-reeks The Mind of the Universe.

De online lectures worden niet alleen voor onze studenten, maar ook voor het brede publiek beschikbaar gesteld op YouTube (mogelijk later ook op Coursera). Gegeven het interdisciplinaire karakter valt te verwachten dat ook collega’s uit andere disciplines belangstelling zullen hebben voor de cursus.

Doel

De studenten leren in deze cursus (1) wat “kritisch creatief redeneren” inhoudt in hun eigen discipline en in andere disciplines, (2) hoe een probleem te definiëren, het op te splitsen in deelproblemen, en het op te lossen aan de hand van heuristieken, en (3) hoe interdisciplinariteit, kritische creatieve wetenschappelijke probleemoplossing niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk maakt, en zelfs aanwakkert.

Resultaat

Resultaten zullen worden gedeeld wanneer het project is afgerond.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen