Veel gestelde vragen - De Jaarklas - Bindend Studieadvies

1. Wat is de ‘jaarklas’?
In de jaarklas haal je je eerste jaar in één keer: je gaat met een schone lei door naar het tweede jaar. In feite is dat hetzelfde systeem als in het voortgezet onderwijs. Om je daarbij te helpen kun je (lichte) onvoldoendes compenseren met voldoendes, krijg je een beperkt aantal herkansingsmogelijkheden en is er extra aandacht voor studiebegeleiding. Elke opleiding stelt eigen regels op over de gestelde eisen voor het eerste jaar. Als blijkt dat je niet daaraan voldoet krijg je een negatief bindend studieadvies. De consequentie is dan dat je moet stoppen met je opleiding en de eerstvolgende drie jaren je niet meer voor die opleiding bij ons mag inschrijven. Nadere informatie staat op de opleidingssite van jouw keuze, of zal de komende maanden op die site verschijnen.

2. Wat houdt de compensatieregeling in?
Bij de compensatieregeling kun je een onvoldoende compenseren met één of meerdere voldoendes. We kijken dus naar je gemiddelde cijfer(s). Een gemiddeld cijfer geeft namelijk goed weer wat je algemene kennisniveau is. Er zit wel een grens aan de compensatie, bijvoorbeeld dat de onvoldoende niet te laag mag zijn. Ook kunnen er vakken zijn waar niet mee gecompenseerd kan worden. De exacte invulling van de compensatieregeling verschilt per opleiding.

3. Waarom verschilt de compensatieregeling per opleiding?
Omdat iedere opleiding een andere inhoud en organisatie van vakken heeft, is voor iedere opleiding bekeken wat de beste manier is om de compensatieregeling uit te voeren. De precieze regeling van jouw opleiding staat op de opleidingssite van jouw keuze, of zal daarop gepubliceerd worden.

4. Gaat het compenseren tussen de vakken niet ten koste van de kwaliteit?
Natuurlijk moet je over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een universitaire opleiding af te kunnen ronden. Daar doet de compensatieregeling niets aan af. Onderzoek bij onze opleiding Economie liet zien dat studenten die van een compensatieregeling gebruik konden maken, niet van mindere kwaliteit zijn dan de studenten die volgens het oude systeem werkten. Vergelijk het ook met het vwo: daar wordt aan het einde van het jaar de gemiddelde prestatie van elke leerling beoordeeld. Daarbij is sprake van (vrijwel volledige) compensatie, die niet ten koste gaat van de kwaliteit.

5. Het aantal herkansingen is beperkt; waarom is dat?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat elke mogelijkheid voor herkansing voor een student een reden is om het studeren uit te stellen. En juist dat uitstelgedrag breekt veel studenten op: ze lopen vertraging op of stoppen met de studie. Door het aantal herkansingen beperkt te houden willen wij studenten stimuleren om het tentamen al bij de eerste poging zo serieus mogelijk voor te bereiden. Dit vergroot de kans op studiesucces aanzienlijk. Slim studeren noemen we dat. Wij zien herkansen echt als laatste reddingsboei, niet als studiestrategie (‘ik heb niet voldoende geleerd voor dit tentamen, daarom stel ik het afleggen van het tentamen maar uit’…).

6. Hoe werkt het bindend studieadvies?
Er wordt van je verwacht dat je als voltijd student aan het eind van je eerste jaar met een schone lei en zonder vertraging naar het tweede jaar gaat. Een negatief bindend studieadvies krijg je, als je ondanks de mogelijkheden voor compensatie en herkansingen, voor te veel vakken onvoldoendes haalt. Je mag dan niet verder met je studie, omdat je te veel basiskennis voor het tweede jaar mist. Studieadviseurs volgen je prestaties na elke tentamenronde en nemen gedurende het jaar contact met je op indien dat nodig is. Natuurlijk mag je ook zelf contact opnemen, daar zijn ze voor. Via de digitale leeromgeving kun je altijd je prestaties zelf inzien. Een negatief bindend studieadvies betekent dat er geen goede match is tussen jou en de studie. Het is beter om dan snel op zoek te gaan naar iets anders waarin je wel goed tot je recht komt. Zo verlies je niet onnodig tijd en heb je minder kans op kostbare studievertraging (o.a. de langstudeerboete).  We kunnen je begeleiden bij het opnieuw maken van een studiekeuze. Als er een bijzondere reden is voor lage cijfers of dat je (delen van) vakken niet kunt volgen, kun je terecht bij de examencommissie die goed kijkt naar je omstandigheden. En nog beter is het om direct naar een studentendecaan te stappen voor hulp bij het nemen van de goede stappen.

7. Hoe komt het bindend studieadvies tot stand?
Studieadviseurs volgen je prestaties na elke tentamenronde en nemen gedurende het jaar contact met je op indien dat nodig is. Natuurlijk mag je ook zelf contact opnemen, daar zijn ze voor. Via de digitale leeromgeving kun je altijd je prestaties zelf inzien. In het gesprek met de studieadviseur of studentendecaan worden je resultaten besproken, je manier van studeren en andere omstandigheden die je studie beïnvloeden. Mogelijk komt ook aan de orde dat je niet de juiste studie hebt gekozen en het beter is tijdig te stoppen en na te denken over een andere opleiding. In augustus wordt berekend hoeveel studiepunten je hebt behaald en of je voldoet aan de norm van jouw opleiding) aan het eind van het eerste jaar.

Informatie over omstandigheden die je studie beïnvloeden en wat je er aan kunt doen vind je op de pagina's over begeleiding en advies.

Stop je met je studie vanwege een negatief voorlopig studieadvies en beëindig je je inschrijving in het eerste jaar vóór 1 februari, dan krijg je geen bindend studieadvies. Meer informatie over uitschrijven. Is dit ook je eerste jaar van studiefinanciering in het hoger onderwijs? Door je studiefinanciering voor 1 februari te stoppen, wordt je prestatiebeurs een gift. Voorwaarde is wel dat je datzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering aanvraagt. Voldoe je niet aan de normen en zijn er geen persoonlijke omstandigheden, dan krijg je een afwijzend bindend studieadvies: je kunt je dan gedurende drie jaar niet inschrijven voor die opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

8. Voor wie geldt het bindend studieadvies?
Het bindend studieadvies geldt alleen voor eerstejaars studenten van de bacheloropleidingen. Volg je een tweede studie, houd er dan rekening mee dat voor beide opleidingen een bindend studieadvies mogelijk is. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, o.a. bij het mr. drs. programma. Informeer daarover bij je opleiding. Het verschilt per opleiding of bepaalde groepen studenten zoals deeltijdstudenten en degenen die een hbo-opleiding hebben afgerond, worden vrijgesteld van het bindend studieadvies. Informatie daarover kun je bij je opleiding krijgen.

9. Kan ik bezwaar aantekenen tegen een bindend studieadvies?
Als je een afwijzend bindend studieadvies hebt gekregen en je bent het daar niet mee eens, dan kun je beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens.

10. Hoe om te gaan met bijzondere omstandigheden die studievertraging geven?
Als er een bijzondere reden is voor lage cijfers of dat je (delen van) vakken niet kunt volgen, kun je terecht bij de examencommissie die goed kijkt naar je omstandigheden. En nog beter is het om direct naar een studieadviseur of studentendecaan te stappen voor hulp bij het nemen van de goede stappen. Die persoonlijke omstandigheden zijn:

  • Ziekte
  • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis (handicap)
  • Zwangerschap
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Het lidmaatschap van bepaalde universitaire organen
  • Het lidmaatschap van het bestuur van bepaalde studentenorganisaties.

Wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden, meld dit dan tijdig bij je studieadviseur of studentendecaan. Alleen dan kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies daar rekening mee houden. De wijze waarop je dit moet doen, verschilt per opleiding. Het is daarom belangrijk je daarvan goed op de hoogte te stellen.

11. Het lijkt zo wel erg schools, krijg ik wel genoeg verdieping?
Natuurlijk blijft de inhoud van de vakken op hetzelfde academische niveau. Wat we veranderen is de organisatievorm van het onderwijs. Als student krijg je bij de EUR een goede en duidelijke structuur van de studie aangeboden. Vooraf weet je precies wat er van je wordt verwacht. Dat heeft niets met schools te maken, zoals het ook niet ‘academisch’ is om studenten aan hun lot over laten. Wij dagen jou als student juist uit om je goed in de stof te verdiepen en serieuze aandacht te besteden aan de ontwikkeling van academische vaardigheden.

12. Word je ook geholpen bij het leren studeren?
Voor een succesvolle studie heb je behalve brains, ook tools nodig. Je moet leren om slim te studeren. Het feit dat je kunt gaan studeren aan de universiteit zegt al veel over je brains. En veel studenten beschikken over de benodigde tools zoals goed kunnen plannen en het kunnen scheiden van hoofd -en bijzaken. Studenten die daar minder goed in zijn bieden we hulp aan, bijvoorbeeld door trainingen in actief en effectief studeren en in time management.

13. Wat wil de EUR met het model van de jaarklas bereiken?
Wij willen studenten motiveren om slim te studeren en dus succesvol te zijn. Op die manier helpen we je om goed uit de startblokken te komen. Daarmee willen we de kans op studievertraging verminderen. Daarnaast bevorderen we in de jaarklas het groepsgevoel. De jaarklas waar je mee start blijft zo veel mogelijk bij elkaar waardoor je een sterkere onderlinge band met medestudenten hebt.

14. Doen alle opleidingen mee met dit model van de jaarklas?
Met ingang van collegejaar 2013-2014 doen bijna alle opleidingen mee aan het model van de jaarklas. De bacheloropleiding Filosofie doet vanaf het jaar daarna mee. Iedere opleiding zal een eigen invulling geven aan het systeem. Meer informatie over deze invulling kun je vinden op de site van je opleiding. Ook de studievoorlichter of studieadviseur kan je meer informatie geven.

15. Is het niet heel moeilijk om je eerste jaar in een keer te halen?
De jaarklas heeft zeker niet als doel om het studeren moeilijker te maken; daar hoef je dus echt niet bang voor te zijn. Bovendien struikel je met de compensatieregeling niet meer zo snel over dat ene moeilijke vak wat jou gewoon minder ligt. Wat wij doen is dat we jou stimuleren om slimmer te studeren. We betrekken je actief bij je studie, zodat je daadwerkelijk gaat studeren en de deadlines niet uitstelt. Uit onderzoek blijkt dat studenten die voldoende tijd aan hun studie besteden én tentamens serieus voorbereiden een zeer grote kans hebben om het eerste studiejaar gewoon te halen.

16. Als ik niet aan de gestelde norm voldoe, mag ik dan het jaar over doen of moet ik dan sowieso weg?
Als je niet voldoet aan de gestelde norm voor het eerste jaar, en er is geen sprake van een persoonlijke omstandigheid (zie vraag 10), dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Bovendien mag je dezelfde opleiding binnen drie jaar niet weer starten. Door direct in het eerste jaar duidelijkheid te bieden, kun je eerder een andere keuze maken.

17. Hoe gaan jullie om met studenten die meerdere opleidingen tegelijkertijd willen volgen?
Ook met de nieuwe regeling kun je twee studies tegelijkertijd volgen. Maar als je meerdere opleidingen naast elkaar volgt, moet je voor elke opleiding apart aan de gestelde eisen voor het bindend studieadvies voldoen. Overigens geldt dit laatste niet voor het mr.drs. programma van Economie en Recht.

18. Biedt de EUR andere mogelijkheden om je extra te ontwikkelen als je ervoor kiest om geen tweede opleiding te volgen?
Als jij goede prestaties levert, biedt de EUR kansen om je verder te ontplooien. De EUR heeft een uitgebreid pakket aan honoursclasses voor de écht ambitieuze en talentvolle studenten. Ook kun je bijvoorbeeld na het eerste jaar de opleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied naast je opleiding volgen.

19. Hoe gaan jullie om met studenten die lid worden van een vereniging, of die bijvoorbeeld een bestuursfunctie willen vervullen?
De tijd die je kunt besteden aan verenigingen en andere activiteiten naast de studie zijn de uren die overblijven naast het studeren. Als je je tijd goed indeelt, kun je echt nog veel activiteiten naast je studie doen, en toch je studiejaar in één keer halen.

20. Gaan andere universiteiten hetzelfde doen?
De EUR werkt continu aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit is wat we de afgelopen jaren ook hebben laten zien. De EUR is bijvoorbeeld pionier geweest bij de invoering van het Bindend Studieadvies en de decentrale selectie. We zien dat andere universiteiten ook –vergelijkbare- vernieuwingen doorvoeren om studievertraging of -uitval tegen te gaan.

21. Moet je extra gemotiveerd zijn voor je studie als je je bij de EUR inschrijft?
De verwachting is dat studenten met ambitie, die bewust en gemotiveerd voor de EUR hebben gekozen, voordeel zullen hebben van dit systeem. In deze studenten wil de EUR graag energie steken. Met intensiever onderwijs en extra begeleiding waar nodig. Alleen dán kun je echt spreken van het verbeteren van de kwaliteit. Studenten zullen in dit nieuwe studieklimaat elkaar ook weer motiveren en inspireren: als alle studenten het doel hebben het eerste jaar in één keer te halen, geeft dat een positieve boost aan iedereen.
Kortom: als je over voldoende capaciteiten én motivatie beschikt, kun je aan de Erasmus Universiteit heel goed je eerste jaar in één keer halen.

22. Is het verstandig om aan een studie te beginnen als je nog niet 100% zeker bent van je keuze?
Voor iedere opleiding bij iedere universiteit is het belangrijk om echt veel aandacht aan je studiekeuze te besteden. Dit is bij de EUR niet anders. Als je twijfelt, zorg dan dat je antwoord krijgt op de vragen die je hebt. Dan kan via je school, via websites, door advies te vragen aan mensen in je directe omgeving, maar bijvoorbeeld ook door contact op te nemen met de opleiding die je overweegt.

23. Hoe kan de universiteit helpen als je nog niet 100% zeker bent van je studiekeuze?
Met het jaarklassensysteem willen we aankomende studenten stimuleren heel serieus over de studiekeuze nadenken. Dit moet ook wel, omdat vanuit de overheid steeds minder ruimte wordt geboden om te switchen. Wij beseffen dat de universiteit een rol speelt in het keuzeproces. Daarom bieden wij onder andere studiekeuzegesprekken aan. Als je nog niet 100% achter je keuze staat, vraag dan een studiekeuzegesprek aan. Voor meer informatie hierover raadpleeg je de opleidingssite van jouw keuze.

24. Let de EUR tijdens het studiejaar op je prestaties?
De studieadviseur houdt zorgvuldig je studievoortgang bij. Bij de vier opleidingen waar we al begonnen zijn, bekijken de studieadviseurs de prestaties na elk tentamen. Daarnaast zijn er vaste momenten in het jaar waarop de studieadviseur een tussenstand opmaakt en je hierover informeert. Indien er aanwijzingen zijn dat je extra begeleiding nodig hebt, nodigt de studieadviseur je uit voor een gesprek. Tot slot kun je realtime zelf je prestaties en studievoortgang online bekijken. En als je vragen hebt, kun je een afspraak maken met je studieadviseur, of kun je op wekelijkse spreekuren bij hem of haar terecht.

25. Ik kan dus met een gerust hart voor het EUR-model kiezen?
Ja, wij bieden je een duidelijk en degelijk onderwijsprogramma aan: het model van de jaarklas. Met een compensatieregeling, met een beperkt aantal herkansingsmogelijkheden, en als je dat nodig hebt, met extra studiebegeleiding. Wij stimuleren je slim te studeren, door ‘bij te blijven’. Als jij ons voldoende inzet, capaciteiten en ambitie laat zien, ontstaat er een goede match en kun je na het eerste jaar zonder achterstand, dus met een schone lei, door naar het tweede jaar.