Oefensoftware wiskunde-, statistiek- en accountingonderwijs

laptop

Doel van de Europese aanbesteding digitale oefensoftware

In dit gezamenlijke project van de Central Information Office (CIO) en de Community for Learning & Innovation (CLI) is het doel studenten de mogelijkheid te bieden om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van statistiek-, wiskunde- en accountingonderwijs. Dit houdt o.a. het inkopen en implementeren van een online oefensysteem in. De inhoud, bestaande uit uitleg, oefeningen en test, kan door de externe leverancier aangeleverd worden, maar moet ook kunnen worden aangepast en ontwikkeld door docenten binnen de EUR.

Aanleiding en Visie

Statistiek-, wiskunde-, en accountingonderwijs vraagt van studenten dat zij veel oefenen met het maken van rekenkundige opgaven. In het verleden werd dit vooral gedaan door het thuis maken van sommen die vervolgens op campus, bijvoorbeeld in werkgroepen of sommige colleges, werden besproken. Oefenen met behulp van een online persoonlijk oefensysteem blijkt echter veel effectiever te zijn.

Binnen de Erasmus Universiteit is de afgelopen jaren individueel binnen diverse faculteiten ervaring opgedaan met verschillende online oefenomgevingen voor statistiek-, wiskunde-, en accountingonderwijs. De gehanteerde systemen geven de studenten de mogelijkheid te oefenen, regelmatig hun vaardigheden te testen en geven de docenten inzicht in de voortgang en vaardighedenniveaus van hun studenten. Inmiddels is de behoefte ontstaan om over te gaan tot de gezamenlijke aanschaf van een digitaal oefensysteem. Dit wordt gerealiseerd binnen de Europese aanbesteding voor digitale oefensoftware wiskunde-, statistiek- en accountingonderwijs.

Ter illustratie is hieronder per gebruiker een aantal voorbeelden van functies opgenomen die de oefensystemen zouden moeten bevatten:

Een student zou het systeem moeten kunnen gebruiken om:

  • Voor aanvang van het vak een diagnostische toets te kunnen doen om het eigen niveau van vaardigheden te kunnen inschatten en vergelijken met de gevraagde vaardigheden en/of;
  • Tijdens de cursus te oefenen, zowel op onderdelen die nog niet worden beheerst als op onderdelen waar de student een dieper niveau van begrip wil verwerven.
  • Inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de vaardigheden en zwakke plekken en sterken kanten door middel van formatieve toetsen.

Een docent zou het systeem moeten kunnen gebruiken om:

  • Zelfstandig attractieve vragen, instructies en gekoppelde databestanden te kunnen ontwikkelen die aansluiten op de cursusliteratuur en de leerdoelen en in de vraagvorm die hij/zij wenst en/of;
  • Op de leerdoelen aansluitende opgaven te selecteren uit door de leverancier aangeboden leermateriaal.
  • Formatieve toetsen te ontwikkelen, die inzicht geven in ontbrekende kennis bij de studenten. De resultaten van de formatieve toetsen ondersteunen bij het personaliseren van contactmomenten met studenten.

 

Gerealiseerde oefensoftware
De EUR werkt momenteel met twee leveranciers van oefensoftware, Grapsle en Sowiso. Tot op heden hebben verschillende faculteiten separate jaarcontracten gesloten met de bovengenoemde leveranciers.

Grasple
De CLI is in het academisch jaar 2019-2020 een pilot gestart met de digitale leeromgeving Grasple. Ook ESSB en ESE hebben een los pilotcontract met Grasple afgesloten in dezelfde periode. De pilot vanuit CLI is succesvol geweest bij RSM en ESSB, zowel vanuit student als docent perspectief krijgt de aanpak een vaste plek in de vakken binnen RSM. Het voornemen is dan ook om een oefensysteem in te blijven zetten in de vakken waar het gebruikt is, om te borgen dat het onderwijs ongehinderd doorgang kan vinden. 

Sowiso
De faculteiten ESE, EUC en RSM maken gebruik van de digitale oefenomgeving Sowiso. Binnen alle drie de faculteiten wordt de oefensoftware inmiddels ingezet in het primaire onderwijsproces. De docenten hebben de afgelopen jaren veel oefenmateriaal ontwikkeld voor deze leeromgeving. Ook zien we facultaire samenwerkingen ontstaan als het aankomt op het ontwikkelen van oefenmateriaal. Veel vakken binnen deze faculteiten zijn inmiddels geheel aangepast aan de beschikbaarheid van deze digitale leeromgeving. Studenten zijn tevreden over de geboden oefenmogelijkheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen