WOB-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur - Wob

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden. Het uitgangspunt hierbij is “openbaarheid, tenzij”. Burgers kunnen daarom een Wob-verzoek aan een bestuursorgaan sturen. De EUR krijgt ook steeds vaker te maken met dergelijke verzoeken. De wetgever heeft binnen de wet een aantal uitzonderingsgronden geformuleerd waarop openbaarmaking geweigerd mag worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, bedrijfs- en fabricagegegevens of het voorkomen van bevoor- dan wel benadeling van derden, verzoeker of de EUR.

De EUR dient binnen vier weken (met de mogelijkheid om te verdagen met vier weken) een besluit te nemen op een wob-verzoek, inclusief de gevraagde beschikbare documenten. Dit vraagt om een goed proces, waarin BJZ een coördinerende rol heeft en dit in afstemming doet met het organisatieonderdeel waar de informatie vandaan komen.

Voor nadere informatie of vragen over de Wob kan contact opgenomen worden met:

Pranita Murli (ABD-BJZ/AZ)                                         Sharona Lemmen (ABD-BJZ)
T (010) 408 22 88                                                         T (010) 408 22 68
E legal.advice@eur.nl                                                    E legal.advice@eur.nl