Academisch abc

Taalkundige regels

Twijfel je over de schrijfwijze van een woord? Kijk dan op www.woordenlijst.org en controleer de vertaling. In dit abc vind je de Engelse vertalingen en afkortingen voor woorden die specifiek zijn voor onze organisatie en het onderwijs. Deze lijst termen is gebaseerd op lijst NUFFIC, verwijzing maken.

 • aanbevelingsbrief

   

  letter of recommendation

   

  aansluiting

   

  alignment

   

  aanstaande student

   

  prospective student

   

  aanvullend onderzoek

   

  supplementary research

   

  aanvullende beurs

   

  supplementary grant

   

  academicus

   

  university graduate

   

  academisch ziekenhuis

  AZ

  university teaching hospital

   

  academische graad

   

  university degree

   

  accountancy

   

  accountancy

   

  accreditatie

   

  accreditation

   

  Admissions Office

   

  Admissions Office

   

  afgestudeerde

   

  graduate

   

  afscheidscollege

   

  valedictory lecture

   

  afstudeeropdracht

   

  final project

   

  afstudeerrichting

   

  specialisation

   

  afstuderen

   

  graduate

   

  alumni

   

  alumni

   

  arbeidsmarkt

   

  labour market

   

  arbeidsomstandighedenwet

  Arbo

  Working Conditions Act

   

  Archiefbeheer

   

  University Archive

   

  Association des Etats Généraux des Etudiants  de l'Europe

   

  Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe

   

  avondonderwijs

   

  evening classes / part-time education

   

 • bachelor (titel)

   

  bachelor degree

   

  bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3

  B1, B2, B3

  bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3

  B1, B2, B3

  Bachelor of Arts

  BA

  Bachelor of Arts

  BA

  Bachelor of Laws

  LL B

  Bachelor of Laws

  LL B

  Bachelor of Science

  BSc

  Bachelor of Science

  BSc

  bacheloropleiding(en)

   

  bachelor programme(s)

   

  bachelorstudent

   

  bachelor student

   

  bachelorstudenten

   

  bachelor students

   

  basisschool

   

  primary school

   

  bekostigingsmodel

   

  funding

   

  beoordeling

   

  assessment

   

  beoordelingschaal

   

  grading scale

   

  beoordelingsprocedure

   

  assessment procedure

   

  hoger beroepsgericht onderwijs

  hbo

  higher professional education

   

  Middelbaar beroepsgericht onderwijs

  mbo

  secondary vocational education

   

  Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg

  HCG

  Health Care Governance

  HCG

  beta-wetenschappen

   

  science subjects

   

  bevestigingsbrief van aanmelding

   

  confirmation of registration

   

  bijvak

   

  subsidiary subject

   

  bijzonder hoogleraar

   

  -  endowed professor

  -  professor occupying an endowed chair in [subject] at [university]

   

  bijzonder onderwijs

   

  private education

   

  bijzondere leerstoel

   

  endowed chair

   

  bindend studieadvies

  BSA

  binding study advice

  BSA

  buitengewoon hoogleraar

   

  professor by special appointment

   

  buitenlandse student

   

  international student

   

  buluitreiking

   

  degree certificate graduation ceremony

 • Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

  CROHO

  Central Register of Higher Education Study Programmes

   

  cijfer

   

  mark or grade

   

  cijferlijst

   

  grade list

   

  Clinical Research

   

  Clinical Research

   

  college

   

  lecture, course

   

  College van Beroep voor de Examens

  CBE

  Board of Appeal for Examinations

   

  College van Bestuur

  CvB

  Executive Board

   

  College van Decanen

  CvD

  Board of Deans

   

  College voor Promoties

  CvP

  Doctorate Board

   

  collegegeld

   

  tuition fee

   

  collegejaar

   

  academic year

   

  collegekaart

   

  student registration card

   

  collegezaal

   

  lecture hall or lecture room

   

  colloquium doctum

   

  entrance examination

   

  commissie

  cie

  committee

   

  competentie

   

  competency

   

  congres

   

  conference

   

  contractonderwijs

   

  contract education

   

  copromotor

   

  copromotor

   

  cum laude

   

  cum laude

   

  cursusaanbod

   

  courses on offer

   

  cursusmateriaal

   

  course material

 • decaan

   

  dean

   

  decanaat

   

  dean's office

   

  deelcertificaat

   

  certificate

   

  deeltijdonderwijs

   

  part-time study programmes

   

  deeltijdopleiding

   

  part-time study programme

   

  deficiëntie

   

  deficiency

   

  3e geldstroom

   

  contract research funding and endowments

   

  deskundige

   

  specialist

   

  detachering

   

  secondment

   

  didactische werkvorm

   

  teaching method

   

  dies natalis

   

  Dies Natalis

   

  diploma

   

  diploma

   

  diploma-uitreiking

   

  diploma ceremony

   

  diplomawaardering

   

  diploma evaluation

   

  directeur bedrijfsvoering

   

  director of operations

   

  Directeur onderwijs

   

  director of education

   

  directeur onderzoek

   

  director of research

   

  doctoraat

   

  doctorate

   

  doctoraat honoris causa, eredoctoraat

   

  honorary doctorate

   

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  DUO

  DUO Dutch Governmental Agency for education funding

 • Econometrics & Management Science

   

  Econometrics &

  Management Science

   

  Econometrie

   

  Econometrics

   

  Econometrie en Informatica

   

  Econometrics and Informatics

   

  Econometrie en Operationele Research

   

  Econometrics and Operations Research

   

  Econometrisch Instituut

  El

  Econometric lnstitute

   

  Economics & Business

   

  Economics & Business

   

  Economics & Business Economics

   

  Economics & Business Economics

   

  Economics & Informatics

   

  Economics & Informatics

   

  Economics & ICT

   

  Economics and ICT

   

  Economics of Markets, Organisation and Policy

   

  Economics of Markets, Organisation and Policy

   

  1e geldstroom

   

  direct funding

   

  eerstegraads bevoegdheid

   

  first level teaching qualification

   

  eerstejaarsstudent

   

  first-year student

   

  Entrepreneurship & New Business Venturing

   

  Entrepreneurship & New Business Venturing

   

  Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics

   

  Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics

   

  Erasmus Academie

   

  Erasmus Academy

   

  Erasmus Honours Programme

   

  Erasmus Honours Programme

   

  Erasmus MC

  Erasmus MC

  Erasmus MC

  Erasmus MC

  Erasmus Research & Business Support

  ERBS

  Erasmus Research & Business Support

  ERBS

  eredoctoraat

   

  honorary doctorate

   

  erepromotie

   

  honorary degree ceremony; conferment of an honorary degree

   

  erkennen van verworven competenties

  EVC

  recognition of prior learning

  RPL

  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

  ESSB

  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

  ESSB

  examencommissie

   

  examination board

   

  examengeld

   

  examination fees

   

  examenkamers

   

  examination rooms

   

  extraneus

   

  external candidate

 • facilitaire dienstverlening

   

  facility management

   

  faculteit

   

  faculty

   

  faculteitsbestuur

   

  faculty board

   

  faculteitsbureau

   

  faculty office

   

  faculteitsraad

   

  faculty council

   

  Erasmus School of Philosophy

  ESPhil

  Erasmus School of Philosophy

   

  Fiscaal Economisch Instituut

  FEI

  Fiscal Economic Institute

   

  fixus-opleiding

   

  programme with restricted intake

   

  fixusregeling

   

  regulations restricting intake

   

  full-time equivalent functie

  fte

  full-time equivalent position

  FTE

 • gastdocent

   

  guest lecturer

   

  geldstroom

   

  funding

   

  getuigschrift

   

  certificate

 • herexamen

   

  re-examination

   

  Hoger algemeen voortgezet onderwijs

  havo

  general secondary education

   

  hoger beroepsonderwijs

  hbo

  higher professional education

   

  hoofdvak

   

  main subject

   

  hoogleraar

   

  professor

   

  hoorcollege

   

  lecture

 • immigratie- en naturalisatiedienst

  IND

  lmmigration and Naturalization Service

   

  inaugurele rede

   

  inaugural address

   

  initiële opleiding

   

  initial programme

   

  inlotingsprocedure

   

   

   

  inschrijven

   

  to enrol

   

  inschrijving

   

  enrolment

   

  inschrijvingsgeld

   

  registration fee

   

  Internationaal Baccalaureaat

  IB

  International Baccalaureate

   
 • jaarverslag

   

  annual report

 • kennisoverdracht

   

  transfer of knowledge

   

  kennisvalorisatie

   

  knowledge valorisation

   

  kennismakings activiteiten

   

  Acquaintance Program

   

  keuzevak

   

  elective

 • landelijke fixus

   

  national restriction on intake

   

  leerplichtambtenaar

   

  education welfare officer

   

  leerstoel

   

  chair

   

  levenslang leren

   

  life long learning

   

  lumpsum bekostiging

   

  block grant funding

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen

  MVO

  Corporate Social Responsibility

  CSR

  maatschappelijk valorisatie

   

  social valorisation

   

  machtiging tot voorlopig verblijf

  MTV

  temporary residence permit

   

  Management of lnnovation

   

  Management of lnnovation

   

  marketing

   

  marketing

   

  Marketing & Communicatie

   

  Marketing &

  Communications

   

  marketing management

   

  marketing management

   

  master (titel)

   

  master degree

   

  master (titels)

   

  master degrees

   

  Master of Arts

  MA

  Master of Arts

  MA

  Master of Laws

  LL.M

  Master of Laws

  LL.M

  Master of Science

  MSc

  Master of Science

  MSc

  masteropleiding

   

  master programme

   

  masteropleidingen

   

  master programmes

   

  masteropleiding filosofie

   

  Master in Philosophy

   

  masterstudent

   

  master student

   

  medezeggenschap(sraad)

   

  student participitation (council)/representative bodies

   

  meeloopdag

   

  orientation day

   
 • niet-initiële opleiding

   

  non-initial programme

   

  niet-wetenschappelijk personeel

   

  non-academic staff

   

  numerus fixus

   

  intake restriction

   

   

   

  Netherlands Education Support Office

  NESO

 • onderwijsbevoegdheid

   

  teaching qualification

   

  onderwijsmethode

   

  teaching method

   

  onderwijsprogramma

   

  curriculum

   

  onderzoeker

   

  researcher

   

  onkosten

   

  expenses

   

  open onderwijs

   

  open education

   

  opleiding

   

  programme

   

  opleidingsdirecteur

   

  programme director

   

  oratie

   

  inaugural lecture (of a professor)

   

  overeenkomst

   

  agreement

   

  OV-jaarkaart

   

  public transport (discount) pass

 • pc-zalen en studiewerkplekken

   

  PC rooms and student study areas

   

  pedel

   

  beadle

   

  post-academisch

   

  post-graduate

   

  post-academisch onderwijs

   

  post-graduate education

   

  post-initiële opleiding

   

  post-initial programme

   

  pre-master

   

  pre-master

   

  prestatiebeurs

   

  performance-linked student grant

   

  primair onderwijs

   

  primary education

   

  probleemgestuurd onderwijs

  PGO

  problem-oriented education

   

  procent

   

  per cent

   

  prodecaan

   

  vice-dean

   

  proefschrift

   

  dissertation

   

  promotiecommissie

   

  doctoral committee

   

  promovendus

   

  doctoral candidat, PhD student

   

  promoveren

   

  to obtain a doctorate

 • Geen vermeldingen tot nu toe No Entries as of yet
 • Raad van Toezicht

  RvT

  Supervisory Board

   

  receptie

   

  reception

   

  rector magnificus

  RM

  Rector Magnificus

   

  regionaal opleidingencentrum

  ROC

  regional vocational training centre

   

  regulier onderwijs

   

  general education

   

  rijksbijdrage

   

  central government grant

   

  rooster

   

  schedule, timetable

 • schakelprogramma

   

  transfer programme

   

  scriptie

   

  thesis

   

  scriptiebegeleider

   

  thesis supervisor

   

  secretariaat

   

  secretariat

   

  secundair beroepsonderwijs

   

  secondary vocational education

   

  Sociaal en Cultureel Planbureau

  SCP

  The Netherlands lnstitute for Social Research

   

  socio-economisch

   

  socio-economic

   

  socio-politieke

   

  socio-political

   

  spreekuur

   

  Open consultation hours / walk in consultation hours

   

  stage

   

  internship

   

  student-assistent

   

  student assistant

   

  studentendecaan

   

  counsellor

   

  studentenhuisvesting

   

  student housing

   

  studentenverenigingen

   

  student associations

   

  studieadvies

   

  study guidance

   

  studieadviseur

   

  study advisor

   

  studiebegeleider

   

  student counsellor

   

  studiebeurs

   

  student grant

   

  studiegids

   

  study guide

   

  studieprestatie

   

  academic achievement

   

  studiewerkplekken

   

  study areas

   

  Studium Generale

  SG

  Studium Generale

  SG

 • Technische Universiteit Delft

  TUD

  Delft University of Technology

  TUD

  tentamen

   

  examination

   

  tenure track

   

  tenure track

   

  tewerkstellingsvergunning

  TWV

  work permit

   

  Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

  TNO

  Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

  TNO

  toegepast onderzoek

   

  applied research

   

  toelage

   

  allowance

   

  toelating

   

  admission

   

  toelatingscommissie

   

  admission board

   

  toelatingseisen

   

  admission requirements

   

  toga master

   

  Toga Master (double Master in Law programme)

   

  2e geldstroom

   

  grants from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

 • uitwisselingsprogramma

   

  exchange programme

   

  universitair docent

  UD

  assistant professor

   

  universitair hoofddocent

  UHD

  associate professor

   

  Universitaire Plechtigheden

   

  University Ceremonies Office

   

  universiteit

   

  university

 • vak

   

  course

   

  valorisatie

   

  valorisation

   

  verdediging (van een proefschrift)

   

  defence

   

  VSNU

   

  Association of Universities in the Netherlands

   

  vergadering vergaderzaal

   

  meeting

  meeting room

   

   

  vergunning tot verblijf

   

  residence permit

   

  verplichte vooropleiding

   

  compulsory course

   

  verplicht veld

   

  required field (Internet)

   

  visitatiecommissie

   

  assessment committee

   

  voltijdsonderwijs

   

  full-time education

   

  volwassenonderwijs

   

  continued degree programme; subsequent education

   

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

  vwo

  secondary education

   

  vooropleiding

   

  secondary education

   

   

  voortgezet onderwijs

   

  prior education

   

  vrijstelling vrijwilligerswerk

   

  exemption community services

   
 • werkcollege

   

  seminar

   

  werkstudent

   

  student with a part-time job

   

  werkstuk

   

  assignment

   

   

  Wet Educatie en Beroepsonderwijs

   

  Adult and Vocational Education Act

   

   

  Wet op het Hoger Onderwijs

   

  Higher Education and Research Act

   

  wetenschappelijk docent

   

  lecturer

   

  wetenschappelijk onderwijs

  wo

  academic education

   

  wetenschappelijk onderzoeker

   

  academic researcher

   

  wetenschappelijk personeel

  wp

  academic staff

   

  wetenschapper

   

  scholar

   

  wetenschapper (exacte wetenschappen)

   

  natural scientist

 • Geen vermeldingen tot nu toe No Entries as of yet
 • Geen vermeldingen tot nu toe 
 • zelfevaluatie

   

  internal evaluation

   

  zelfstudie

   

  independent learning

   

  ziektekostenverzekering

  zkv

  Health insurance