Medezeggenschap

De Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (U-raad) de studenten en medewerkers van de EUR en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De U-raad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Meer informatie over de bevoegdheden van de Universiteitsraad op hun website.

Jaarlijks nemen nieuwe leden zitting in de Universiteitsraad. Wil jij als student van de EUR volgend jaar in de Universiteitsraad? Kijk dan op de website van de U-raad.

Faculteitsraden

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor studenten en medewerkers van een faculteit. De leden worden voor de helft gekozen door en uit de studenten en voor de andere helft door en uit het personeel van de betreffende faculteit. De Faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht.

Meer informatie over medezeggenschap bij faculteiten en instituten

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Het is overigens mogelijk dat één opleidingscommissie is ingesteld voor een bacheloropleiding en de daarop aansluitende initiële masteropleiding(en). De helft van het totaal aantal leden van een opleidingscommissie komt voort uit de studenten die voor die opleiding staan ingeschreven.

Meer informatie over de opleidingscommissies en hun bevoegdheden

Ask Erasmus

Questions?

Find your answers